ประวัติอำเภอ
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากรสำนักงาน
ข้อมูลการผลิตพืชที่สำคัญ
ข้อมูลศูนย์บริการฯ อำเภอ
โครงการสำคัญและเด่นประจำปี
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ตามระบบส่งเสริมการเกษตร
แผนพัฒนาการเกษตร
ของสำนักงานเกษตรอำเภอ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
การจัดการความรู้ (KM)
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานจังหวัดลพบุรี
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี
ตรวจบัญชีสหกรณ์ลพบุรี
สหกรณ์จังหวัดลพบุรี
ประมงจังหวัดลพบุรี
ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี
สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี
ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี
ที่ดินจังหวัดลพบุรี
อุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี
สำนักชลประทานที่ 10

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ด้านอารักขาพืชจังหวัดชัยนาท
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ด้านวิศวกรรมเกษตรจังหวัดชัยนาท
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดลพบุรี

ระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System)
ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร
ระบบข้อมูลเพื่อการอารักขาพืชและ
การจัดการดินปุ๋ย
ระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรกลาง
ระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน
ระบบสารสนเทศองค์กรเกษตรกร
ระบบฐานข้อมูลอาสาสมัครเกษตร
รายงานการประชุมประจำเดือน
สารสนเทศทางด้านการบริหารจัดการ
องค์กร
โครงการลดการใช้พลังงาน
รับรองการจ่ายเงินเดือน


สถิติเยี่ยมชม
free counter 
เริ่มนับ 22 กุมภาพันธ์ 2562
 


 

>>21 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวจันทร์ฉาย โพดเฟื่อง นางสาวพัชรภรณ์ ตราชู และนายพีรพงษ์ ทิพวิไชย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ดำเนินงานกิจกรรมการประชุมเชื่อมโยงคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและแปลงใหญ่ระดับอำเภอ ปี 2564 ครั้งที่ 1 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>19 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นายพีรพงษ์ ทิพวิไชย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์เกษตรอินทรีย์ภายในจังหวัดลพบุรี กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเกษตรอินทรีย์วิถีลพบุรี ระหว่างวันที่ 17 – 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ จังหวัดเพชรบูรณ
>>19 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวณัฏฐวรณัน สมิดาสุตานันท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยตัวแทนวิสาหกิจชุมชนอาหารปลอดภัยอำเภอพัฒนานิคม เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิสาหกิจชุมชนดีเด่นจังหวัดลพบุรี ปี 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
>>19 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนางสาวจันทร์ฉาย โพดเฟื่อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม ดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 กิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้แปลงใหญ่ แปลงปี 2564 (แปลงปีที่ 1) แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์(ต้นสด) ตำบลน้ำสุด ณ ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุร
>>18 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นายปิยะ อนุศร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้และทักษะในการทำงานเจ้าหน้าที่ระดับเขต ระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมสุวรรณา ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดลพบุร
>>18 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนางสาวณัฎฐวรณัน สมิดาสุตานันท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ดำเนินการจัดอบรมโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร ปี 2564 กิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร ณ โรงเรียนบ้านเขาขวาง ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>18 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวพัชรีภรณ์ ตราชู และนางสาวจันทร์ฉาย โพดเฟื่อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกลุ่มยุวเกษตรกรหนองบัว ณ โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>18 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวจันทร์ฉาย โพดเฟื่อง และนางสาวพัชรีภรณ์ ตราชู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 กิจกรรมวิเคราะห์จัดทำแผนรายแปลงและจัดทำแผนธุรกิจ ปรับปรุงข้อมูลและติดตามผลแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์(น้ำสุด) ตำบลน้ำสุด ณ ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>18 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกเกษตรกร เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ (ทบทวน) พร้อมด้วยคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการฯ เข้าร่วมการประชุม ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>17 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนางสาวจันทร์ฉาย โพดเฟื่อง และนางสาวพัชรีภรณ์ ตราชู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 กิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้แปลงใหญ่ แปลงปี 2562 (แปลงปีที่ 3) แปลงใหญ่มันสำปะหลัง ตำบลห้วยขุนราม ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุร
>>16 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวจตุพร บ้ำสันเทียะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลพบุรี ดำเนินการจัดอบรมแนะนำการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุร
>>16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวณัฎฐวรณัน สมิดาสุตานันท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุมสัมมนาวางแผนการดำเนินงานศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่ (เวทีชุมชน) ปี 2564 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 ณ ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี และในเวลา 13.30 น. เข้าร่วมประชุมกับ สสส. เรื่องพัฒนาข้อเสนอโครงการย่อย ครั้งที่ 1 ให้คำแนะนำเรื่องการปลูกผัก ณ ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>16 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนางสาวจันทร์ฉาย โพดเฟื่อง และนางสาวพัชรีภรณ์ ตราชู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกลุ่มยุวเกษตรกร โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรม และติดตามสถานการณ์ไม้ผล สถานการณ์การเพาะปลูกพืช พร้อมทั้งแนะนำและประชาสัมพันธ์แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>16 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนางสาวจันทร์ฉาย โพดเฟื่อง และนางสาวพัชรีภรณ์ ตราชู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 กิจกรรมวิเคราะห์จัดทำแผนรายแปลงและจัดทำแผนธุรกิจ ปรับปรุงข้อมูลและติดตามผลแปลงใหญ่มันสำปะหลัง ตำบลห้วยขุนราม ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>15 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวจตุพร บ้ำสันเทียะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ติดตามและให้คำแนะนำผู้ลงทะเบียนรับเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวโครงการ “ตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย COVID-19” ในพื้นที่ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>15 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนายปิยะ อนุศร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย และแนะนำการจัดการใบอ้อยที่เหลือทิ้งจากการเก็บเกี่ยว พร้อมประชาสัมพันธ์รณรงค์และทำความเข้าใจกับเกษตรกร เรื่องการหยุดเผาในพื้นที่ทางการเกษตรในพื้นที่ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>15 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนายปิยะ อนุศร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทำการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร พร้อมประชาสัมพันธ์ รณรงค์และทำความเข้าใจกับเกษตรกร เรื่องการหยุดเผาในพื้นที่ทางการเกษตร ในพื้นที่ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>15 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนางสาวพัชรีภรณ์ ตราชู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม ดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) กิจกรรมการพัฒนาเกษตรกรผู้นำ ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน หมู่ที่ 3 ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>15 กุมภาพันธ์ 2564 นายศุภภิมิตร  เปาริก  รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมการอนุรักษ์ฟื้นฟูและปรับปรุงบำรุงดิน “ไถกลบตอซัง” โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม กล่าวต้อนรับพร้อมด้วยนายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม  ณ หมู่ที่ 8 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุร
>>11 กุมภาพันธ์ 2564 นายวีระชัย  เข็มวงษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยนายชูชีพ นาคสำฤทธิ์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และนางสาวกังสดาล  ชาตกุล  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เจ้าหน้าที่ สสก.1 ชัยนาท ลงพื้นที่เยี่ยมการดำเนินงานท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิสาหกิจชุมชนไร่ทรัพย์ประยูร อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เพื่อเยี่ยมเยียน ติดตามการดำเนินงาน แลกเปลี่ยนข้อมูลและให้คำแนะนำแก่เกษตรกร โดยมีนายสมเจตน์  ทับทิมทอง  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม ร่วมให้ข้อมูล
>>11 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวจตุพร  บ้ำสันเทียะ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมต้อนรับคณะตรวจติดตามงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ของคณะอนุกรรมการติดตามโครงการ ภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแกร่งเศรษฐกิจฐานราก ณ ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

 

 


>>การป้องกันปัญหาหมอกควันปกคลุมและการเกิดมลพิษทางอากาศ (ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564)

>>การป้องกันกำจัดเพลี้ยจั๊กจั่นมะม่วง (ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564)

>>เฝ้าระวังและป้องกันโรคใบด่างมันสำปะหลัง (ประจำเดือนกรกฎาคม 2563)

>>การป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดในข้าวโพดอื่นๆ (ประจำเดือนมิถุนายน 2563)

>>การป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล (ประจำเดือนมิถุนายน 2563)

>>การกำจัดวัชพืชในข้าวโพดเลี้ยงสัตว(ประจำเดือนมิถุนายน 2563)

>>เฝ้าระวังตั๊กแตนทะเลทราย (Desert locust) (ประจำเดือนพฤษภาคม 2563)

>>การควบคุมและป้องกันการระบาดศัตรูมะพร้าว (แมลงดำหนามมะพร้าว) (ประจำเดือนพฤษภาคม 2563)

>>เฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง (ประจำเดือนพฤษาภาคม 2563)

>>แมลงศัตรูมันสำปะหลัง (ไรแดงและแมลงหวี่ขาว) (ประจำเดือนพฤษภาคม 2563)

>>การป้องกันกำจัดเพลี้ยจั๊กจั่นมะม่วง (ประจำเดือนเมษายน 2563)

>>อาการผิดปกติของมันสำปะหลังที่เกิดจากสารกำจัดวัชพืช (ประจำเดือนเมษายน 2563)

>>การป้องกันกำจัดโรคใบไหม้ (เชื้อรา Phytophthora infestans) (ประจำเดือนเมษายน 2563)

>>การควบคุมและป้องกันการระบาดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) (ประจำเดือนเมษาคม 2563)

>>อาการผิดปกติของมันสำปะหลังที่เกิดจากสารกำจัดวัชพืช (ประจำเดือนมีนาคม 2563)

>>เฝ้าระวังตั๊กแตนทะเลทราย (Desert locust) ในประเทศไทย (ประจำเดือนมีนาคม 2563)

>>การป้องกันกำจัดเพลี้ยจั๊กจั่นมะม่วง (ประจำเดือนมีนาคม 2563)

>>การควบคุมและป้องกันการระบาดศัตรูมะพร้าว (แมลงดำหนามมะพร้าว) (ประจำเดือนมีนาคม 2563)

>>การควบคุมและป้องกันการระบาดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) (ประจำเดือนมีนาคม 2563)

>>การป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล (ประจำเดือนมีนาคม 2563)

>>การป้องกันกำจัดโรคใบไหม้ (ประจำเดือนมีนาคม 2563)


 
วังนารายณ์คู่บ้าน
ศาลพระกาฬคู่เมือง

ปรางค์สามยอดลือเลื่อง

เมืองแห่งดินสอพอง

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เกริกก้อง

 

- - - - - - - - - - - - - - - -


คำขวัญอำเภอ

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์งามตระการ

สูงตระหง่านเขาพญาเดินธง

ดงน้ำผึ้ง โคนม ไก่เนื้อ

งามมากเหลือทุ่งทานตะวัน

พิพิธภัณฑ์บ้านโป่งมะนาว

อารยธรรมยืนยาวพัฒนานิคม


 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมประมง
กรมปศุสัตว์
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมชลประทาน
กรมการข้าว
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัยพ์กรมส่งเสริมการเกษตร
กองการเจ้าหน้าที่
กองคลัง
งานการฌาปนกิจสงเคราะห์
์กรมส่งเสริมการเกษตร
กองแผนงาน
กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ
การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร
กองพัฒนาเกษตรกร
กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย
กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานเลขานุการกรม
สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลย
สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 ชัยนาท
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 ราชบุรี
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ระยอง
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 ขอนแก่น
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 สงขลา
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 เชียงใหม่
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 นครราชสีมา
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 9 พิษณุโลก


 

 

 

สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โทร.0-3649-1133 Fax.0-3649-1133
http://phatthananikhom.lopburi.doae.go.th

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : 
นางสาวเทพิน อาลัยสุข  เจ้าพนักงานธุรการ
ติดต่อ  Webmaster  lopburi02@doae.go.th
เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม update 22 กุมภาพันธ์ 2564