ประวัติอำเภอ
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากรสำนักงาน
ข้อมูลการผลิตพืชที่สำคัญ
ข้อมูลศูนย์บริการฯ อำเภอ
โครงการสำคัญและเด่นประจำปี
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ตามระบบส่งเสริมการเกษตร
แผนพัฒนาการเกษตร
ของสำนักงานเกษตรอำเภอ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
การจัดการความรู้ (KM)
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานจังหวัดลพบุรี
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี
ตรวจบัญชีสหกรณ์ลพบุรี
สหกรณ์จังหวัดลพบุรี
ประมงจังหวัดลพบุรี
ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี
สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี
ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี
ที่ดินจังหวัดลพบุรี
อุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี
สำนักชลประทานที่ 10

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ด้านอารักขาพืชจังหวัดชัยนาท
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ด้านวิศวกรรมเกษตรจังหวัดชัยนาท
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดลพบุรี

ระบบจัดเก็บและนำเสนอข้อมูล ศบกต.
ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร
ระบบข้อมูลเพื่อการอารักขาพืชและ
การจัดการดินปุ๋ย
ระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรกลาง
ระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน
ระบบสารสนเทศองค์กรเกษตรกร
ระบบฐานข้อมูลอาสาสมัครเกษตร
รายงานการประชุมประจำเดือน
สารสนเทศทางด้านการบริหารจัดการ
องค์กร
โครงการลดการใช้พลังงาน
รับรองการจ่ายเงินเดือน


สถิติเยี่ยมชม
free counter 
เริ่มนับ 22 กุมภาพันธ์ 2562
 

 

 

 
>>16 มกราคม 2563 นางสาวพัชรี  อินลอย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จัดกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกร ด้านการจัดการศัตรูพืชให้กับสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน หมู่ที่ 8 ตำบล ห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>16 มกราคม 2563 นางสาวพัชรี  อินลอย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนางสาวจตุพร  บ้ำสันเทียะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนจุดจำหน่ายผักอินทรีย์ สู่ครัวโรงพยาบาล ณ โรงพยาบาลอำเภอพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>16 มกราคม 2563 ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล  แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธานในงานวันครู ประจำปี 2563 พร้อมด้วยนางสาวพัชรี  อินลอย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม ผู้อำนวยการสถานศึกษาคณะครู ในเขตพื้นที่อำเภอพัฒนานิคม และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมงาน ณ โรงเรียนพัฒนานิคม ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>15 มกราคม 2563 ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล  แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม ร่วมเดินรณรงค์แต่งไทยงานแผ่นดิน สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 33 ประจำปี 2563 โดยนางสาวพัชรี  อินลอย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ และประชาชนเข้าร่วม โดยมีนายสุปกิต  โพธิ์ประภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน ณ สวนราชานุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี...
>>15 มกราคม 2563 นายเจริญ พิมพ์ขาล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยนางสาวพัชรี  อินลอย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม ลงพื้นที่สำรวจและตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้ปลูกพืชฤดูแล้ง พร้อมให้คำแนะนำเกษตรกรเตรียมป้องกันผลผลิตเสียหายจากสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2563 ณ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 8 ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>6 มกราคม 2563 นางสาวพัชรี  อินลอย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม  พร้อมด้วยนายกิติพงษ์  จันหอม  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกมะละกอ และแนะนำการป้องกันกำจัดโรคและแมลงในมะละกอ  ณ ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>6 มกราคม 2563 นางสาวพัชรี  อินลอย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นายภาณุวัฒน์  เนียมสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ชี้แจงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์, มันสำปะหลัง ปี 2562 และประชาสัมพันธ์โรคใบด่างมันสำปะหลัง ณ ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>3 มกราคม 2563 นางสาวพัชรี  อินลอย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกข้าวนาปรัง ติดตามสถานการณ์น้ำ สำรวจโรคข้าวและแมลงศัตรูข้าว ณ ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>2 มกราคม 2563 นางสาวพัชรี  อินลอย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการรักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นายภาณุวัฒน์  เนียมสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล ลงพื้นที่เยี่ยมจุดตรวจ และหน่วยบริการประชาชน 7 วันอันตราย ตำบลน้ำสุด ณ จุดตรวจตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>2 มกราคม 2563 นางสาวพัชรี  อินลอย  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ประชุมประจำเดือนสำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม เพื่อชี้แจง ข้อราชการและวางแผนการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>28 ธันวาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล  แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม  ลงพื้นที่เยี่ยมจุดตรวจ และหน่วยบริการประชาชน 7 วันอันตราย อำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนางสาวพัชรี  อินลอย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม และเจ้าหน้าที่อำนวยการประจำศูนย์ฯ จุดตรวจ ณ จุดตรวจในพื้นที่อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>27 ธันวาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล  แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม  เป็นประธานการเปิดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนมกราคม 2563 โดยนางสาวพัชรี  อินลอย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสมควร  ยุทธวิธี  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุม  ณ หอประชุมอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>25 ธันวาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล  แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธานเปิดงานทุ่งทานตะวันบานอำเภอพัฒนานิคม โดยนางสาวพัชรี  อินลอย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม กล่าวรายงาน  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคมร่วมงาน  ณ ไร่ทศพร หมู่ที่ 1 ตำบลชอนน้อย อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>18 ธันวาคม 2562 นางสาวพัชรี  อินลอย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม ลงพื้นที่เยี่ยมแปลงเพาะปลูกทานตะวันไร่ทศพร ที่จะบานในช่วงปีใหม่ และไร่บุปผาชาติ ซึ่งกำลังบานในขณะนี้  ณ หมู่ที่ 1 ตำบลชอนน้อย อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>14 ธันวาคม 2562 นางสาวพัชรี  อินลอย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวภัคจิรา  คงเจริญ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชอนน้อย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เปิดแหล่งท่องเที่ยวไร่ทานตะวัน พื้นที่กว่า 60 ไร่ ณ ไร่บุปผาชาติ ตำบลชอนน้อย อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...

 

          ทะเบียนเกษตรกร คือ ข้อมูลของครัวเรือนผู้ประกอบการเกษตร ที่แสดงถึงสถานภาพและการประ กอบอาชีพทางการเกษตรของครัวเรือน
          เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนแล้ว ต้องทำการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรทุกครั้ง เมื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ หลังการเพาะปลูก 15 วัน - ก่อนเก็บเกี่ยว สามารถปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ตลอดปี ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของ แต่ละชนิดพืช
          หากเกษตรกรท่านใดไม่มีการปรับปรุงสถานภาพติดต่อกันเป็น เวลา 3 ปี ตามที่นายทะเบียนประกาศให้ปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร โดยเริ่มนับระยะเวลา 3 ปี คือตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2560 เป็นต้นมา ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2563 หากครบระยะเวลาดังกล่าวแล้ว เกษตรกรที่ยังไม่ได้ปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร จะสิ้นสถานภาพการเป็นเกษตรกรทันที

 


>>มาตรการเพื่อป้องกันและควบคุมการระบาด "โรคไหม้ข้าว" (ประจำวันที่ 9 ธ.ค.62)

>>สารเคมีกำจัดแมลงที่ไม่แนะนำให้ใช้ในนาข้าว (ประจำวันที่ 19 ก.ย.62)

>>สารเคมีที่แนะนำให้ใช้ในการกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล (ประจำวันที่ 16 ก.ย.62)

>>การป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล (ประจำวันที่ 4 ก.ย.62)

>>การป้องกันกำจัดไรแดงมันสำปะหลัง (ประจำวันที่ 9 ส.ค.62)

>>เฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง (ประจำวันที่ 20 มิ.ย.62)

>>การป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดในข้าวโพดอื่นๆ (ประจำวันที่ 10 มิ.ย.62)

>>การป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดในข้าวโพดเลี้ยงสัตว (ประจำวันที่ 10 มิ.ย.62)

>>การคลุกเมล็ดพันธุ์ป้องกันหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (ประจำวันที่ 7 พ.ค.62)

>>แมลงศัตรูมันสำปะหลังในช่วงฤดูแล้ง (ประจำวันที่ 2 พ.ค.62)

>>การแช่ท่อนพันธุ์ป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง (ประจำวันที่ 22 เม.ย.62)

>>การป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (ประจำวันที่ 17 เม.ย.62)

>>แมลงศัตรูมะม่วงระยะผลและการป้องกันกำจัด (ประจำวันที่ 22 ก.พ.62)

>>
แมลงศัตรูมะม่วงและการป้องกันกำจัด (ประจำวันที่ 14 ก.พ.62)

>>การระบาดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (ประจำวันที่ 11 ก.พ.62)

>>เฝ้าระวังหนอนกระทู้ Fall Armyworm (ประจำวันที่ 17 ธ.ค.61)

>>หนอนเจาะดอกทานตะวัน (ประจำวันที่ 3 ธ.ค.61)

>>ร่วมป้องกันโรคใบด่างมันสำปะหลัง (ประจำวันที่ 1 พ.ย.61)

>>เฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง (ประจำวันที่ 25 ต.ค.61)

>>โรคโคนเน่า-หัวเน่ามันสำปะหลัง (ประจำวันที่ 1 ต.ค.61)


 
วังนารายณ์คู่บ้าน
ศาลพระกาฬคู่เมือง

ปรางค์สามยอดลือเลื่อง

เมืองแห่งดินสอพอง

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เกริกก้อง

 

- - - - - - - - - - - - - - - -


คำขวัญอำเภอ

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์งามตระการ

สูงตระหง่านเขาพญาเดินธง

ดงน้ำผึ้ง โคนม ไก่เนื้อ

งามมากเหลือทุ่งทานตะวัน

พิพิธภัณฑ์บ้านโป่งมะนาว

อารยธรรมยืนยาวพัฒนานิคม


 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมประมง
กรมปศุสัตว์
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมชลประทาน
กรมการข้าว
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัยพ์กรมส่งเสริมการเกษตร
กองการเจ้าหน้าที่
กองคลัง
งานการฌาปนกิจสงเคราะห์
์กรมส่งเสริมการเกษตร
กองแผนงาน
กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ
การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร
กองพัฒนาเกษตรกร
กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย
กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานเลขานุการกรม
สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลย
สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 ชัยนาท
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 ราชบุรี
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ระยอง
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 ขอนแก่น
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 สงขลา
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 เชียงใหม่
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 นครราชสีมา
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 9 พิษณุโลก
 

 

 สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โทร.0-3649-1133 Fax.0-3649-1133
http://phatthananikhom.lopburi.doae.go.th

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : 
นางสาวเทพิน อาลัยสุข  เจ้าพนักงานธุรการ
ติดต่อ  Webmaster  lopburi02@doae.go.th
เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม update 17 มกราคม 2563