ประวัติอำเภอ
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากรสำนักงาน
ข้อมูลการผลิตพืชที่สำคัญ
ข้อมูลศูนย์บริการฯ อำเภอ
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ตามระบบส่งเสริมการเกษตร
แผนพัฒนาการเกษตร
ของสำนักงานเกษตรอำเภอ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
การจัดการความรู้ (KM)
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานจังหวัดลพบุรี
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี
ตรวจบัญชีสหกรณ์ลพบุรี
สหกรณ์จังหวัดลพบุรี
ประมงจังหวัดลพบุรี
ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี
สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี
ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี
ที่ดินจังหวัดลพบุรี
อุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี
สำนักชลประทานที่ 10

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ด้านอารักขาพืชจังหวัดชัยนาท
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ด้านวิศวกรรมเกษตรจังหวัดชัยนาท
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดลพบุรี

ระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System)
ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร
ระบบข้อมูลเพื่อการอารักขาพืชและ
การจัดการดินปุ๋ย
ระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรกลาง
ระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน
ระบบสารสนเทศองค์กรเกษตรกร
ระบบฐานข้อมูลอาสาสมัครเกษตร
รายงานการประชุมประจำเดือน
สารสนเทศทางด้านการบริหารจัดการ
องค์กร
โครงการลดการใช้พลังงาน
รับรองการจ่ายเงินเดือน


สถิติเยี่ยมชม
free counter 
เริ่มนับ 22 กุมภาพันธ์ 2562
 


 


วันที่ 24 มีนาคม 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม องค์การบริหารส่วนตำบลชอนน้อย และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม ร่วมกันจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2564 โดยมีว่าที่ร้อยตรี ทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชผักปลอดสารพิษ (บ้านไร่ ณ ชอนน้อย) ตำบลชอนน้อย อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

>>5 เมษายน 2564 นายสมเจตน์  ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม ร่วมประชุมสร้างความเข้าใจการศึกษาแนวทางการทำนาที่สอดคล้องกับการอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน โดยมีนายประภาส วนาประดิษฐ์ ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ จังหวัดลพบุรี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้เครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษละโว้ธานี อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
>>5 เมษายน 2564 นายสมเจตน์  ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม ประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนมีนาคม 2564 ตามระบบ T&V System พร้อมแจ้งข้อราชการดำเนินงานวางแผนสรุปการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>2 เมษายน 2564 นายสมเจตน์  ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนางสาวณัฏฐวรณัน สมิดาสุตานันท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ให้คำแนะนำแก่เกษตรกรในการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่ตำบลพัฒนานิคม จากนั้นลงพื้นที่ติดตามการขุดสระ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>2 เมษายน 2564 นายสมเจตน์  ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ รอบทบทวน ระยะที่ 4 (เพิ่มเติม), ระยะที่ 5 และพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครการจ้างงาน พร้อมด้วยคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการฯ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>2 เมษายน 2564 ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธานสภากาแฟ ครั้งที่ 39 พร้อมด้วยนายสมเจตน์  ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม หัวหน้าส่วนราชการ บริษัทเอกชน และประชาชน ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>1 เมษายน 2564 ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธานการประชุมพิจารณาเห็นชอบแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณแปลงใหญ่ โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด พร้อมด้วยนายสมเจตน์  ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม และคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดระดับอำเภอ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>1 เมษายน 2564 นายสมเจตน์  ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบมายให้นายปิยะ อนุศร นักวิชาการส่งเสริมเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายวินัย พรมสุภาพ ประธานคณะกรรมการศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนระดับจังหวัด เข้าร่วมประชุมเครือข่ายคณะกรรมการศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุร
>>1 เมษายน 2564 ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล แป้นแก้ว เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนเมษายน 2564 พร้อมด้วยนายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ ร่วมประชุม ณ หอประชุมอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>31 มีนาคม 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นายปิยะ อนุศร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่สมาชิก ศดปช. เครือข่าย ศพก. และเครือข่าย ศดปช. โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเทคนิคและการบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลช่องสาริกา หมู่ที่ 9 ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>31 มีนาคม 2564 นายสมเจตน์  ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวณัฏฐวรณัน สมิดาสุตานันท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาและสนับสนุนการขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาวะภายใต้ยุทธศาสตร์จังหวัด “ลพบุรีเมืองแห่งความสุข” ณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้ง ตำบลโคกสลุง จากนั้นได้ลงพื้นที่ติดตามการขุดบ่อ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>30 มีนาคม 2564 นายสมเจตน์  ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นายปิยะ อนุศร นักวิชาการส่งเสริมเกษตรปฏิบัติการ จัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ สมาชิก ศดปช. เครือข่าย ศพก. และเครือข่าย ศดปช. โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) เพื่อให้เกษตรกรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการวิเคราะห์ดินและใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อพัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ที่มีศักยภาพให้สามารถดำเนินธุรกิจในการจัดหาปุ๋ยที่มีคุณภาพใช้ในชุมชน สร้างความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองให้แก่เกษตรกร ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลช่องสาริกา หมู่ที่ 9 ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>29 มีนาคม 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นายปิยะ อนุศร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาระบบน้ำ เพื่อการอุปโภค-บริโภค น้ำเพื่อการเกษตร โดยมีว่าที่ร้อยตรี ทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธาน ณ ห้องประชุมอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>29 มีนาคม 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวพัชรีภรณ์ ตราชู และนางสาวจันทร์ฉาย โพดเฟื่อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่นำสินค้าทางการเกษตรมาจำหน่าย ณ ตลาดเกษตรกร (Farmer Market) บริเวณลานที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>26 มีนาคม 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนางสาวจันทร์ฉาย โพดเฟื่อง และนางสาวพัชรีภรณ์ ตราชู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 กิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้แปลงใหญ่ แปลงปี 2564 (แปลงปีที่ 1) แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ต้นสด) ตำบลน้ำสุด ครั้งที่ 3 ณ วิสาหกิจชุมชนมิตรดงลานพัฒนาข้าวโพด ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>26 มีนาคม 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นายปิยะ อนุศร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ สมาชิก ศดปช. เครือข่าย ศพก. และเครือข่าย ศดปช. โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับโครงการ ถ่ายทอดความรู้พื้นฐานด้านดินและปุ๋ย ร่วมวางแผนช่วงเวลาความต้องการใช้ปุ๋ยในพืชต่าง ๆ ช่วงการเก็บตัวอย่างดิน ตรวจวิเคราะห์ ปริมาณความต้องการใช้และซื้อแม่ปุ๋ย ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลช่องสาริกา หมู่ที่ 9 ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>26 มีนาคม 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวณัฏฐวรณัน สมิดาสุตานันท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมอาหารปลอดภัยสู่ครัวโรงพยาบาลพัฒนานิคม ณ โรงพยาบาลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>25 มีนาคม 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นายพีรพงษ์ ทิพวิไชย และนางสาวพัชรีภรณ์ ตราชู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงและติดตามสถานการณ์ไม้ผล ในพื้นที่ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>25 มีนาคม 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวณัฏฐวรณัน สมิดาสุตานันท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานบูรณาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนในระดับพื้นที่ตำบลโคกสลุง ณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้ง ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>25 มีนาคม 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนายปิยะ อนุศร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่สมาชิก ศดปช. เครือข่าย ศพก. และเครือข่าย ศดปช. โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเทคนิคและการบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลช่องสาริกา หมู่ที่ 9 ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>23 มีนาคม 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวจันทร์ฉาย โพดเฟื่อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมกับแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตำบลห้วยขุนราม เรื่องโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงการตลาด เพื่อสร้างความเข้าใจกับกลุ่มแปลงใหญ่ที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ พร้อมทั้งทบทวนรายละเอียดโครงการฯ ณ วัดหนองมะค่า หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

 

 


>>การป้องกันปัญหาหมอกควันปกคลุมและการเกิดมลพิษทางอากาศ (ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564)

>>การป้องกันกำจัดเพลี้ยจั๊กจั่นมะม่วง (ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564)

>>เฝ้าระวังและป้องกันโรคใบด่างมันสำปะหลัง (ประจำเดือนกรกฎาคม 2563)

>>การป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดในข้าวโพดอื่นๆ (ประจำเดือนมิถุนายน 2563)

>>การป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล (ประจำเดือนมิถุนายน 2563)

>>การกำจัดวัชพืชในข้าวโพดเลี้ยงสัตว(ประจำเดือนมิถุนายน 2563)

>>เฝ้าระวังตั๊กแตนทะเลทราย (Desert locust) (ประจำเดือนพฤษภาคม 2563)

>>การควบคุมและป้องกันการระบาดศัตรูมะพร้าว (แมลงดำหนามมะพร้าว) (ประจำเดือนพฤษภาคม 2563)

>>เฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง (ประจำเดือนพฤษาภาคม 2563)

>>แมลงศัตรูมันสำปะหลัง (ไรแดงและแมลงหวี่ขาว) (ประจำเดือนพฤษภาคม 2563)

>>การป้องกันกำจัดเพลี้ยจั๊กจั่นมะม่วง (ประจำเดือนเมษายน 2563)

>>อาการผิดปกติของมันสำปะหลังที่เกิดจากสารกำจัดวัชพืช (ประจำเดือนเมษายน 2563)

>>การป้องกันกำจัดโรคใบไหม้ (เชื้อรา Phytophthora infestans) (ประจำเดือนเมษายน 2563)

>>การควบคุมและป้องกันการระบาดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) (ประจำเดือนเมษาคม 2563)

>>อาการผิดปกติของมันสำปะหลังที่เกิดจากสารกำจัดวัชพืช (ประจำเดือนมีนาคม 2563)

>>เฝ้าระวังตั๊กแตนทะเลทราย (Desert locust) ในประเทศไทย (ประจำเดือนมีนาคม 2563)

>>การป้องกันกำจัดเพลี้ยจั๊กจั่นมะม่วง (ประจำเดือนมีนาคม 2563)

>>การควบคุมและป้องกันการระบาดศัตรูมะพร้าว (แมลงดำหนามมะพร้าว) (ประจำเดือนมีนาคม 2563)

>>การควบคุมและป้องกันการระบาดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) (ประจำเดือนมีนาคม 2563)

>>การป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล (ประจำเดือนมีนาคม 2563)

>>การป้องกันกำจัดโรคใบไหม้ (ประจำเดือนมีนาคม 2563)


 
วังนารายณ์คู่บ้าน
ศาลพระกาฬคู่เมือง

ปรางค์สามยอดลือเลื่อง

เมืองแห่งดินสอพอง

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เกริกก้อง

 

- - - - - - - - - - - - - - - -


คำขวัญอำเภอ

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์งามตระการ

สูงตระหง่านเขาพญาเดินธง

ดงน้ำผึ้ง โคนม ไก่เนื้อ

งามมากเหลือทุ่งทานตะวัน

พิพิธภัณฑ์บ้านโป่งมะนาว

อารยธรรมยืนยาวพัฒนานิคม


 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมประมง
กรมปศุสัตว์
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมชลประทาน
กรมการข้าว
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัยพ์กรมส่งเสริมการเกษตร
กองการเจ้าหน้าที่
กองคลัง
งานการฌาปนกิจสงเคราะห์
์กรมส่งเสริมการเกษตร
กองแผนงาน
กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ
การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร
กองพัฒนาเกษตรกร
กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย
กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานเลขานุการกรม
สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลย
สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 ชัยนาท
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 ราชบุรี
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ระยอง
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 ขอนแก่น
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 สงขลา
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 เชียงใหม่
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 นครราชสีมา
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 9 พิษณุโลก


 

 

 

สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โทร.0-3649-1133 Fax.0-3649-1133
http://phatthananikhom.lopburi.doae.go.th

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : 
นางสาวเทพิน อาลัยสุข  เจ้าพนักงานธุรการ
ติดต่อ  Webmaster  lopburi02@doae.go.th
เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม update 16 เมษายน 2564