ประวัติอำเภอ
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากรสำนักงาน
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ตามระบบส่งเสริมการเกษตร
ข้อมูลศูนย์บริการฯ อำเภอ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
การจัดการความรู้ (KM)
ข้อมูลการผลิตพืชที่สำคัญ
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานจังหวัดลพบุรี
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี
ตรวจบัญชีสหกรณ์ลพบุรี
สหกรณ์จังหวัดลพบุรี
ประมงจังหวัดลพบุรี
ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี
สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี
ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี
ที่ดินจังหวัดลพบุรี
อุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดลพบุรี
สำนักชลประทานที่ 10

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ด้านอารักขาพืชจังหวัดชัยนาท
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ด้านวิศวกรรมเกษตรจังหวัดชัยนาท
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลพบุรี

ระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System)
ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร
ระบบข้อมูลเพื่อการอารักขาพืชและ
การจัดการดินปุ๋ย
ระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรกลาง
ระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน
ระบบสารสนเทศองค์กรเกษตรกร
ระบบฐานข้อมูลอาสาสมัครเกษตร
รายงานการประชุมประจำเดือน
สารสนเทศทางด้านการบริหารจัดการองค์กร
โครงการลดการใช้พลังงาน
รับรองการจ่ายเงินเดือน


สถิติเยี่ยมชม
free counter 
เริ่มนับ 22 กุมภาพันธ์ 2562
 


 
>>23 ตุลาคม 2564 ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธานในพิธี ถวายพวงมาลาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2564 โดยมีนายปิยะ อนุศร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ปฏิบัติราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>14 ตุลาคม 2564 นายปิยะ อนุศร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ปฏิบัติราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม เข้าร่วมประชุมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.) อำเภอพัฒนานิคม ครั้งที่ 1/2564 โดยมีว่าที่ร้อยตรี ทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการการให้ความช่วยเหลือฯ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>4 ตุลาคม 2564 นายปิยะ อนุศร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ปฏิบัติราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม ประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนตุลาคม 2564 ตามระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) พร้อมแจ้งข้อราชการ ดำเนินการวางแผนและสรุปการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>17 กันยายน 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 3 ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีนายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการประชุม ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>16 กันยายน 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและติดตามให้คำแนะนำการดำเนินกิจกรรมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไทยเบิ้งโคกสลุงเพื่อการพัฒนา ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>13 กันยายน 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ลงพื้นที่ให้คำแนะนำในการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>13 กันยายน 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ได้นำข้าวเหนียวหมูปิ้ง มามอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีน ณ หอประชุมอำเภอพัฒนานิคม จากนั้นเยี่ยมเยียนเกษตรกรที่มาร่วมจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร และสินค้าแปรรูปต่างๆ ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>10 กันยายน 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ลงพื้นที่ตรวจติดตามประเมินแปลงมันสำปะหลัง และตรวจติดตามสถานการณ์การปลูกพืชในพื้นที่ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>9 กันยายน 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนางสาวจันทร์ฉาย โพดเฟื่อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลพบุรี เพื่อติดตามและตรวจสอบเอกสารการดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>9 กันยายน 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนางสาวณัฏฐวรณัน สมิดาสุตานันท์ และนายพีรพงษ์ ทิพวิไชย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรผู้นำเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ พร้อมทั้งมอบใบประกาศนียบัตรแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมอบรม ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุร
>>9 กันยายน 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าสำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม เข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 2 (1 เมษายน - 30 กันยายน 2564) ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีนายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>8 กันยายน 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นายปิยะ อนุศร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ต้อนรับนายชูชีพ นาคสำฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร และนางสาวกังสดาล ชาตกุล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมเจ้าหน้าที่จากสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท ในการติดตามงานโครงการพัฒนาธุรกิจดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุร
>>7 กันยายน 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม ประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนกันยายน 2564 ตามระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) พร้อมแจ้งข้อราชการ ดำเนินการวางแผนและสรุปการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>5 กันยายน 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนางสาวพัชรีภรณ์ ตราชู และนางสาวจันทร์ฉาย โพดเฟื่อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการปลูกผักและทำปุ๋ยหมักชีวภาพแบบแห้ง เพื่อส่งเสริมอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธานในพิธี และได้เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ณ ศูนย์การเรียนรู้ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลดีลัง จากนั้นลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่จริงการปลูกข้าวนาปี พื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>3 กันยายน 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นายปิยะ อนุศร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ประชุมวางแผนเพื่อเตรียมการจัดตั้งแปลงใหญ่ ณ ที่ทำการกำนันตำบลน้ำสุด จากนั้นลงพื้นที่ติดตามแปลงสมุนไพร ฟ้าทะลายโทร และกระชายขาว พื้นที่ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>3 กันยายน 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม ร่วมประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>2 กันยายน 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนางสาวณัฏฐวรณัน สมิดาสุตานันท์ และนายพีรพงษ์ ทิพวิไชย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน พื้นที่ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>1 กันยายน 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพัฒนานิคม ชี้แจงรายละเอียดการสนับสนุนปัจจัยการผลิต (ไก่พันธุ์ไข่พร้อมอาหาร) ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>31 สิงหาคม 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นายปิยะ อนุศร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมรับฟังการประชุมเกษตรอำเภอ ประจำเดือนสิงหาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีนายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุม ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>30 สิงหาคม 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยประมงอำเภอพัฒนานิคม และเจ้าหน้าที่จากสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดลพบุรี ร่วมมอบปัจจัยการผลิต โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

 

 


>>จักจั่นในอ้อย(ประจำเดือนมิถุนายน 2564)

>>โรคใบด่างมันสำปะหลัง(ประจำเดือนมิถุนายน 2564)

>>ไรแดงมันสำปะหลัง(ประจำเดือนมิถุนายน 2564)

>>ไรขาวพริก(ประจำเดือนมิถุนายน 2564)

>>เพลี้ยหอยเกล็ดขาว(ประจำเดือนมิถุนายน 2564)

>>เฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง (ประจำเดือนเมษายน 2564)

>>โรคราน้ำค้างและโรคใบลาย (ประจำเดือนเมษายน 2564)

>>การป้องกันปัญหาหมอกควันปกคลุมและการเกิดมลพิษทางอากาศ (ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564)

>>การป้องกันกำจัดเพลี้ยจั๊กจั่นมะม่วง (ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564)

>>เฝ้าระวังและป้องกันโรคใบด่างมันสำปะหลัง (ประจำเดือนกรกฎาคม 2563)

>>การป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดในข้าวโพดอื่นๆ (ประจำเดือนมิถุนายน 2563)

>>การป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล (ประจำเดือนมิถุนายน 2563)

>>การกำจัดวัชพืชในข้าวโพดเลี้ยงสัตว(ประจำเดือนมิถุนายน 2563)

>>เฝ้าระวังตั๊กแตนทะเลทราย (Desert locust) (ประจำเดือนพฤษภาคม 2563)

>>การควบคุมและป้องกันการระบาดศัตรูมะพร้าว (แมลงดำหนามมะพร้าว) (ประจำเดือนพฤษภาคม 2563)

>>เฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง (ประจำเดือนพฤษาภาคม 2563)

>>แมลงศัตรูมันสำปะหลัง (ไรแดงและแมลงหวี่ขาว) (ประจำเดือนพฤษภาคม 2563)

>>การป้องกันกำจัดเพลี้ยจั๊กจั่นมะม่วง (ประจำเดือนเมษายน 2563)

>>อาการผิดปกติของมันสำปะหลังที่เกิดจากสารกำจัดวัชพืช (ประจำเดือนเมษายน 2563)

>>การป้องกันกำจัดโรคใบไหม้ (เชื้อรา Phytophthora infestans) (ประจำเดือนเมษายน 2563)

>>การควบคุมและป้องกันการระบาดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) (ประจำเดือนเมษาคม 2563)


วังนารายณ์คู่บ้าน
ศาลพระกาฬคู่เมือง

ปรางค์สามยอดลือเลื่อง

เมืองแห่งดินสอพอง

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เกริกก้อง

 

- - - - - - - - - - - - - - - -


คำขวัญอำเภอ

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์งามตระการ

สูงตระหง่านเขาพญาเดินธง

ดงน้ำผึ้ง โคนม ไก่เนื้อ

งามมากเหลือทุ่งทานตะวัน

พิพิธภัณฑ์บ้านโป่งมะนาว

อารยธรรมยืนยาวพัฒนานิคม



กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมประมง
กรมปศุสัตว์
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมชลประทาน
กรมการข้าว
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัยพ์กรมส่งเสริมการเกษตร
กองการเจ้าหน้าที่
กองคลัง
งานการฌาปนกิจสงเคราะห์
์กรมส่งเสริมการเกษตร
กองแผนงาน
กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ
การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร
กองพัฒนาเกษตรกร
กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย
กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานเลขานุการกรม
สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลย
สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
เขตที่ 1 ชัยนาท
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
เขตที่ 2 ราชบุรี
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
เขตที่ 3 ระยอง
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
เขตที่ 4 ขอนแก่น
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
เขตที่ 5 สงขลา
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
เขตที่ 6 เชียงใหม่
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
เขตที่ 7 นครราชสีมา
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
เขตที่ 9 พิษณุโลก






 

 

 

สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โทร.0-3649-1133
http://phatthananikhom.lopburi.doae.go.th

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : 
นางสาวเทพิน อาลัยสุข  เจ้าพนักงานธุรการ
ติดต่อ E-mail :  lopburi02@doae.go.th
เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม update 25 ตุลาคม 2564