ประวัติอำเภอ
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากรสำนักงาน
ข้อมูลการผลิตพืชที่สำคัญ
ข้อมูลศูนย์บริการฯ อำเภอ
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ตามระบบส่งเสริมการเกษตร
แผนพัฒนาการเกษตร
ของสำนักงานเกษตรอำเภอ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
การจัดการความรู้ (KM)
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานจังหวัดลพบุรี
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี
ตรวจบัญชีสหกรณ์ลพบุรี
สหกรณ์จังหวัดลพบุรี
ประมงจังหวัดลพบุรี
ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี
สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี
ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี
ที่ดินจังหวัดลพบุรี
อุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี
สำนักชลประทานที่ 10

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ด้านอารักขาพืชจังหวัดชัยนาท
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ด้านวิศวกรรมเกษตรจังหวัดชัยนาท
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดลพบุรี

ระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System)
ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร
ระบบข้อมูลเพื่อการอารักขาพืชและ
การจัดการดินปุ๋ย
ระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรกลาง
ระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน
ระบบสารสนเทศองค์กรเกษตรกร
ระบบฐานข้อมูลอาสาสมัครเกษตร
รายงานการประชุมประจำเดือน
สารสนเทศทางด้านการบริหารจัดการ
องค์กร
โครงการลดการใช้พลังงาน
รับรองการจ่ายเงินเดือน


สถิติเยี่ยมชม
free counter 
เริ่มนับ 22 กุมภาพันธ์ 2562
 


 

 
>>5 พฤษภาคม 2564 นายสมเจตน์  ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม ร่วมต้อนรับนายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลพบุรี และนายเจริญ พิมพ์ขาล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมทั้งเยี่ยมเยียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไร่ทรัพย์ประยูร ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>3 พฤษภาคม 2564 นายสมเจตน์  ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม ประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนพฤษภาคม ตามระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) พร้อมแจ้งข้อราชการ ดำเนินการวางแผนและสรุปการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>30 เมษายน 2564 นายสมเจตน์  ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนายปิยะ อนุศร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ตรวจแปลงมันปะหลังเพื่อใช้เป็นท่อนพันธุ์ ในพื้นที่ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>28 เมษายน 2564 นายสมเจตน์  ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวจันทร์ฉาย โพดเฟื่อง และนายปิยะ อนุศร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่สำรวจโรคใบด่างมันสำปะหลังพื้นที่ตำบลห้วยขุนราม พบจำนวน 4 แปลง มีอาการคล้ายโรคใบด่างมันสำปะหลัง ทำการเก็บตัวอย่างส่งกรมวิชาการเกษตรตรวจสอบ เบื้องต้นให้ป้องกันกำจัดแมลงหวี่ขาวที่เป็นพาหะของโรคใบด่างมันสำปะหลัง จากนั้นลงพื้นที่ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ติดป้ายแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช เพื่อเตือนการระบาดของศัตรูพืช และลงตรวจแปลงมันสำปะหลัง เพื่อใช้เป็นท่อนพันธุ์ ในพื้นที่ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>28 เมษายน 2564 นายสมเจตน์  ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนางสาวจตุพร บ้ำสันเทียะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมการประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดลพบุรี
>>27 เมษายน 2564 นายสมเจตน์  ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนางสาวจันทร์ฉาย โพดเฟื่อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุมแผนการเตรียมความพร้อมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
>>22 เมษายน 2564 นายสมเจตน์  ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม ร่วมประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>21 เมษายน 2564 นายสมเจตน์  ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม ลงพื้นที่ตรวจสอบแปลงมันสำปะหลัง พร้อมทั้งให้คำแนะนำการป้องกันโรคใบด่างมันสำปะหลัง ณ ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>20 เมษายน 2564 นายสมเจตน์  ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนักวิชาส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจวิเคราะห์ดินและแนะนำวิธีการตรวจสอบปริมาณ เอ็น-พี-เค ในดินแบบรวดเร็ว ให้กับสมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลช่องสาริกา และเกษตรกรที่สนใจ จากนั้นลงพื้นที่ติดตามและให้คำแนะนำแก่เกษตรกรในการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ณ ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>19 เมษายน 2564 นายสมเจตน์  ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนักวิชาส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่การระบาดและแหล่งพันธุ์มันสำปะหลัง เพื่อเตรียมความพร้อมสนับสนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันสำปะหลังแบบครอบคลุมพื้นที่ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และให้คำแนะนำในการป้องกันกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลังในพื้นที่ตำบลห้วยขุนราม จากนั้นลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรและติดตามข้อมูลผลผลิตพืชรายสัปดาห์ และติดตามสถานการณ์แปลงไม้ผล ในพื้นที่ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>5 เมษายน 2564 นายสมเจตน์  ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม ร่วมประชุมสร้างความเข้าใจการศึกษาแนวทางการทำนาที่สอดคล้องกับการอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน โดยมีนายประภาส วนาประดิษฐ์ ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ จังหวัดลพบุรี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้เครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษละโว้ธานี อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
>>5 เมษายน 2564 นายสมเจตน์  ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม ประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนมีนาคม 2564 ตามระบบ T&V System พร้อมแจ้งข้อราชการดำเนินงานวางแผนสรุปการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>2 เมษายน 2564 นายสมเจตน์  ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนางสาวณัฏฐวรณัน สมิดาสุตานันท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ให้คำแนะนำแก่เกษตรกรในการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่ตำบลพัฒนานิคม จากนั้นลงพื้นที่ติดตามการขุดสระ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>2 เมษายน 2564 นายสมเจตน์  ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ รอบทบทวน ระยะที่ 4 (เพิ่มเติม), ระยะที่ 5 และพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครการจ้างงาน พร้อมด้วยคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการฯ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>2 เมษายน 2564 ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธานสภากาแฟ ครั้งที่ 39 พร้อมด้วยนายสมเจตน์  ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม หัวหน้าส่วนราชการ บริษัทเอกชน และประชาชน ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>1 เมษายน 2564 ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธานการประชุมพิจารณาเห็นชอบแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณแปลงใหญ่ โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด พร้อมด้วยนายสมเจตน์  ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม และคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดระดับอำเภอ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>1 เมษายน 2564 นายสมเจตน์  ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบมายให้นายปิยะ อนุศร นักวิชาการส่งเสริมเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายวินัย พรมสุภาพ ประธานคณะกรรมการศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนระดับจังหวัด เข้าร่วมประชุมเครือข่ายคณะกรรมการศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุร
>>1 เมษายน 2564 ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล แป้นแก้ว เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนเมษายน 2564 พร้อมด้วยนายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ ร่วมประชุม ณ หอประชุมอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>31 มีนาคม 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นายปิยะ อนุศร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่สมาชิก ศดปช. เครือข่าย ศพก. และเครือข่าย ศดปช. โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเทคนิคและการบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลช่องสาริกา หมู่ที่ 9 ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>31 มีนาคม 2564 นายสมเจตน์  ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวณัฏฐวรณัน สมิดาสุตานันท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาและสนับสนุนการขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาวะภายใต้ยุทธศาสตร์จังหวัด “ลพบุรีเมืองแห่งความสุข” ณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้ง ตำบลโคกสลุง จากนั้นได้ลงพื้นที่ติดตามการขุดบ่อ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

 

 


>>เฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง (ประจำเดือนเมษายน 2564)

>>โรคราน้ำค้างและโรคใบลาย (ประจำเดือนเมษายน 2564)

>>การป้องกันปัญหาหมอกควันปกคลุมและการเกิดมลพิษทางอากาศ (ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564)

>>การป้องกันกำจัดเพลี้ยจั๊กจั่นมะม่วง (ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564)

>>เฝ้าระวังและป้องกันโรคใบด่างมันสำปะหลัง (ประจำเดือนกรกฎาคม 2563)

>>การป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดในข้าวโพดอื่นๆ (ประจำเดือนมิถุนายน 2563)

>>การป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล (ประจำเดือนมิถุนายน 2563)

>>การกำจัดวัชพืชในข้าวโพดเลี้ยงสัตว(ประจำเดือนมิถุนายน 2563)

>>เฝ้าระวังตั๊กแตนทะเลทราย (Desert locust) (ประจำเดือนพฤษภาคม 2563)

>>การควบคุมและป้องกันการระบาดศัตรูมะพร้าว (แมลงดำหนามมะพร้าว) (ประจำเดือนพฤษภาคม 2563)

>>เฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง (ประจำเดือนพฤษาภาคม 2563)

>>แมลงศัตรูมันสำปะหลัง (ไรแดงและแมลงหวี่ขาว) (ประจำเดือนพฤษภาคม 2563)

>>การป้องกันกำจัดเพลี้ยจั๊กจั่นมะม่วง (ประจำเดือนเมษายน 2563)

>>อาการผิดปกติของมันสำปะหลังที่เกิดจากสารกำจัดวัชพืช (ประจำเดือนเมษายน 2563)

>>การป้องกันกำจัดโรคใบไหม้ (เชื้อรา Phytophthora infestans) (ประจำเดือนเมษายน 2563)

>>การควบคุมและป้องกันการระบาดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) (ประจำเดือนเมษาคม 2563)


 
วังนารายณ์คู่บ้าน
ศาลพระกาฬคู่เมือง

ปรางค์สามยอดลือเลื่อง

เมืองแห่งดินสอพอง

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เกริกก้อง

 

- - - - - - - - - - - - - - - -


คำขวัญอำเภอ

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์งามตระการ

สูงตระหง่านเขาพญาเดินธง

ดงน้ำผึ้ง โคนม ไก่เนื้อ

งามมากเหลือทุ่งทานตะวัน

พิพิธภัณฑ์บ้านโป่งมะนาว

อารยธรรมยืนยาวพัฒนานิคม


 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมประมง
กรมปศุสัตว์
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมชลประทาน
กรมการข้าว
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัยพ์กรมส่งเสริมการเกษตร
กองการเจ้าหน้าที่
กองคลัง
งานการฌาปนกิจสงเคราะห์
์กรมส่งเสริมการเกษตร
กองแผนงาน
กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ
การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร
กองพัฒนาเกษตรกร
กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย
กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานเลขานุการกรม
สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลย
สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 ชัยนาท
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 ราชบุรี
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ระยอง
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 ขอนแก่น
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 สงขลา
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 เชียงใหม่
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 นครราชสีมา
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 9 พิษณุโลก


 

 

 

สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โทร.0-3649-1133 Fax.0-3649-1133
http://phatthananikhom.lopburi.doae.go.th

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : 
นางสาวเทพิน อาลัยสุข  เจ้าพนักงานธุรการ
ติดต่อ  Webmaster  lopburi02@doae.go.th
เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม update 7 พฤษภาคม 2564