..............  

 

 
 
 
ข้อมูลการผลิตพืชรายตำบล
ข้าว ปี 2562/63 ปี 2563/64 ปี 2564/65
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2562/63 ปี 2563/64 ปี 2564/65
มันสำปะหลัง ปี 2562/63 ปี 2563/64 ปี 2564/65
อ้อยโรงงาน ปี 2562/63 ปี 2563/64 ปี 2564/65
พืชผัก ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ไม้ผล ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ข้อมูลด้านโรค แมลง และการป้องกันและการกำจัด เฉพาะที่พบหรือเคยระบาดในอำเภอ
หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (Fall Armyworm : FAW)
โรคใบด่างมันสำปะหลัง
โรคราน้ำค้างหรือโรคใบลาย ในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ข้อมูลแผนการพัฒนาการเกษตรระดับอำเภอ และระดับตำบล
อำเภอพัฒนานิคม ตำบลพัฒนานิคม
ตำบลช่องสาริกา ตำบลมะนาวหวาน
ตำบลดีลัง ตำบลโคกสลุง
ตำบลชอนน้อย ตำบลหนองบัว
ตำบลห้วยขุนราม ตำบลน้ำสุด
ข้อมูล SF YSF กลุ่มเกษตรกร แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จุดดูงาน หรือเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จ
Smart Farmer
Young Smart Farmer
กลุ่มส่งเสริมการเกษตรกร
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ข้อมูลเกษตรกรที่ปลูกไม้ผล และพืชผักที่ผลิตในเชิงธุรกิจ และพร้อมจะติดต่อซื้อขายกับภาคเอกชน
ข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง
ข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกมะนาว