..............  

 

 
คำแนะนำที่ 1 แจ้งเตือน เกษตรกรในพื้นที่น้ำน้อย
คำแนะนำที่ 2 พืชใช้น้ำน้อยที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกช่วงฤดูแล้ง
คำแนะนำที่ 3 ข้อควรปฏิบัติสำหรับเกษตรกรช่วงหน้าแล้ง
คำแนะนำที่ 4 รับมืออย่างไร เมื่อน้ำเค็มรุกเข้าสวน
คำแนะนำที่ 5 การปฏิบัติดูแลสวนไม้ผลในช่วงฤดูแล้ง
คำแนะนำที่ 6 แจ้งเตือนเกษตรกรเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำน้อย ปี 2562/63
คำแนะนำที่ 7 การปลูกผักยกแคร่ เพื่อดำรงชีพและ สร้างรายได้ในช่วงฤดูแล้ง
คำแนะนำที่ 8 เตือนชาวสวนเฝ้าระวังและป้องกันไฟป่าในสวนผลไม้
คำแนะนำที่ 9 กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนฝนแล้ง
คำแนะนำที่ 10 ขั้นตอนฟื้นฟูไม้ผลหลังประสบพายุฤดูร้อนและปัญหาวาตภัย
คำแนะนำที่ 11 เปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนพืชอายุสั้นต่าง ๆ ในช่วงฤดูแล้ง
คำแนะนำที่ 12 การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในภาวะภัยแล้ง
คำแนะนำที่ 13 การดูแลรักษามันสำปะหลังในช่วงฤดูแล้ง

คำแนะนำที่ 14 การปลูกอ้อยโรงงานในช่วงฤดูแล้ง

คำแนะนำที่ 15 แจ้งเตือน เกษตรกรพื้นที่ฝนตกน้อยกว่าค่าปกติ ช่วงฝนปลายฤดูแล้ง...ถึงต้นฤดูฝน ระยะ 3 เดือน
คำแนะนำที่ 16 เตือนเกษตรกรระวังเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าวช่วงฤดูแล้ง
คำแนะนำที่ 17 เตือนชาวสวนระวัง เพลี้ยแป้งทุเรียน ในช่วงฤดูแล้ง
คำแนะนำที่ 18 เตือนชาวไร่ระวัง หนอนกระทู้ข้าวโพดคลายจุด ในช่วงฤดูแล้ง
คำแนะนำที่ 19 เตือนชาวสวนระวัง เพลี้ยไฟมังคุด ในช่วงฤดูแล้ง