..............  

 

 
 
คำแนะนำที่ 1 แจ้งเตือนเกษตรกรในพื้นที่น้ำน้อย
คำแนะนำที่ 2 การปลูกพืชใช้น้ำน้อย
คำแนะนำที่ 3 การเฝ้าระวังพื้นที่น้ำเค็ม
คำแนะนำที่ 4 การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
คำแนะนำที่ 5 การปฏิบัติดูแลสวนไม้ผลในช่วงฤดูแล้ง
คำแนะนำที่ 6 พื้นที่เฝ้าระวัง! เสี่ยงภาวะน้ำแล้งด้านการเกษตรนอกเขตชลประทาน (ไม้ผลไม้ยืนต้น)
คำแนะนำที่ 7 เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำน้อย ปี 2564
คำแนะนำที่ 8 ขอแนะนำการปลูกผักยกแคร