ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
ดาวน์โหลด
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างเหมาพนักงานบริการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน 2563
 
>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าบ้านพักของสำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2563
 
>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในราชการสำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2563
 
>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุฝึกอบรม เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2563
 
>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปลูกมันสำปะหลัง โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563
 
>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2563
 
>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2563
 
>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาไถดินเตรียมแปลงปลูกมันสำปะหลัง ตามโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2563
 
>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน 6 รายการ ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2563
 
>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในราชการสำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2563
 
>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในราชการสำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2563
 

>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างเหมาพนักงานรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

 
>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ ตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 10 มีนาคม 2563
 
>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ ตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 10 มีนาคม 2563
 
>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ ตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 10 มีนาคม 2563
 
>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ ตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 10 มีนาคม 2563
 
>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในราชการสำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2563
 
>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน 5 รายการ ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม 2563
 
>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม 2563
 
>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการรถยนต์เพื่อนำเกษตรกรศึกษาดูงาน จำนวน 1 รายการ ตามโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม 2563
 
>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างทำป้ายไวนิลพร้อมข้อความ จำนวน 1 รายการ ตามโครงการอาสาสมัครเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม 2563
 
>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน 5 รายการ ตามโครงการอาสาสมัครเกษตร ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม 2563
 
>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุฝึกอบรม เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม 2563
 
>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างทำป้ายไวนิลพร้อมข้อความ จำนวน 1 รายการ ตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม 2563
 
>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน 6 รายการ ตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม 2563
 
>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างทำป้ายไวนิลพร้อมข้อความ จำนวน 1 รายการ ตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม 2563
 
>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างทำป้ายไวนิลพร้อมข้อความ จำนวน 1 รายการ ตามโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม 2563
 
>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างทำป้ายไวนิลพร้อมข้อความ จำนวน 3 รายการ ตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เครือข่าย (ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม 2563
 
>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน 4 รายการ ตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เครือข่าย (ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม 2563
 
>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน 5 รายการ ตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร การพัฒนาศูนย์เครือข่าย (ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม 2563
 
>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างทำป้ายไวนิลพร้อมข้อความ จำนวน 1 รายการ ตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร การพัฒนาศูนย์เครือข่าย (ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม 2563
 
>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน 4 รายการ ตามโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม 2563
 
>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างทำป้ายไวนิลพร้อมข้อความ จำนวน 1 รายการ ตามโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม 2563
 
>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน 8 รายการ ตามโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2562
 
>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างทำป้ายไวนิลพร้อมข้อความ จำนวน 1 รายการ ตามโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2562