ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
ดาวน์โหลด
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างเหมาพนักงานรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
 
>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในราชการสำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2564
 
>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในราชการสำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2564
รายละเอียด
>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในราชการสำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2564
 
>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในราชการสำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2564
 
>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2564
รายละเอียด
>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเช่าเต็นท์ จำนวน 1 รายการ ตามโครงการส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2564
 
>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2564
 
>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2564
รายละเอียด
>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างทำป้าย จำนวน 2 รายการ ตามโครงการส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2564
รายละเอียด
>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2564
 
>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2564
 
>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2564
 
>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ ตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2564
รายละเอียด
>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ ตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2564
รายละเอียด
>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2564
 
>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างเหมาพนักงานรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
 
>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ ตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2564
รายละเอียด
>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ ตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2564
รายละเอียด
>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างทำป้าย จำนวน 1 รายการ ตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2564
 
>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างทำสติ๊กเกอร์ จำนวน 1 รายการ ตามโครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2564
 
>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564
 
>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างทำป้ายไวนิลพร้อมข้อความ จำนวน 1 รายการ ตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564
 
>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ ตามโครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าชุมชน ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2564
 
>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเช่าเครื่องเสียงตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564
 
>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างจัดตกแต่งสถานที่ จำนวน 3 รายการ ตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564
 
>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2564
 
>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างทำป้ายไวนิลพร้อมข้อความ จำนวน 1 รายการ ตามโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2564
 
>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุฝึกอบรม เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2564
 
>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2564
 
>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างทำป้ายไวนิลพร้อมข้อความ จำนวน 2 รายการ ตามโครงการอาสาสมัครเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
 
>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน 3 รายการ ตามโครงการอาสาสมัครเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
 
>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564
 
>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุฝึกอบรม เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
 
>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างทำป้ายไวนิลพร้อมข้อความ จำนวน 1 รายการ ตามโครงการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
 
>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
รายละเอียด
>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุฝึกอบรม เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
 
>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างทำป้ายไวนิลพร้อมข้อความ จำนวน 1 รายการ ตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
 
>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ ตามโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
 
>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2563
 
>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ ตามโครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าชุมชน ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2563
 
>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในราชการสำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2563
รายละเอียด
>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดทำแบบสำรวจแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช จำนวน 1 รายการ ตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2563