นางสาวนันธิดา ไผ่ตะคุ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
เกษตรอำเภอ

 
     
     
     
นางสาวณัฏฐวรณัน สมิดาสุตานันท์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายปิยะ อนุศร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวจันทร์ฉาย โพดเฟื่อง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
     
     
     
     
นางสาวพัชรีภรณ์ ตราชู
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายพีรพงษ์ ทิพวิไชย
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

นางสาวอรวรรณ เปาอินทร์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

     
     
     
     
นางสาวจตุพร บ้ำสันเทียะ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
นางสาวเทพิน อาลัยสุข
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวกฤติญาภรณ์ พันธุ์พุ่ม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร