นายสมเจตน์ ทับทิมทอง
เกษตรอำเภอ

 
     
     
     
นางสาวณัฏฐวรณัน สมิดาสุตานันท์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายปิยะ อนุศร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวจันทร์ฉาย โพดเฟื่อง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
     
     
     
     
นางสาวพัชรีภรณ์ ตราชู
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายพีรพงษ์ ทิพวิไชย
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

นางสาวอรวรรณ เปาอินทร์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

     
   
     
 
นางสาวจตุพร บ้ำสันเทียะ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
นางสาวเทพิน อาลัยสุข
เจ้าพนักงานธุรการ