นายสมเจตน์ ทับทิมทอง
เกษตรอำเภอ

 
     
     
     
นางสาวณัฏฐวรณัน สมิดาสุตานันท์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายปิยะ อนุศร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวจันทร์ฉาย โพดเฟื่อง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
     
นางสาวพัชรีภรณ์ ตราชู
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวอรวรรณ เปาอินทร์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวจตุพร บ้ำสันเทียะ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

     
นางสาวเทพิน อาลัยสุข
เจ้าพนักงานธุรการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ/ชำนาญการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ/ชำนาญการ
     
   
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ/ชำนาญการ