>>13 กันยายน 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ได้นำข้าวเหนียวหมูปิ้ง มามอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีน ณ หอประชุมอำเภอพัฒนานิคม จากนั้นเยี่ยมเยียนเกษตรกรที่มาร่วมจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร และสินค้าแปรรูปต่างๆ ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>10 กันยายน 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ลงพื้นที่ตรวจติดตามประเมินแปลงมันสำปะหลัง และตรวจติดตามสถานการณ์การปลูกพืชในพื้นที่ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>9 กันยายน 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนางสาวจันทร์ฉาย โพดเฟื่อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลพบุรี เพื่อติดตามและตรวจสอบเอกสารการดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>9 กันยายน 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนางสาวณัฏฐวรณัน สมิดาสุตานันท์ และนายพีรพงษ์ ทิพวิไชย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรผู้นำเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ พร้อมทั้งมอบใบประกาศนียบัตรแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมอบรม ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>9 กันยายน 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าสำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม เข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 2 (1 เมษายน - 30 กันยายน 2564) ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีนายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>8 กันยายน 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นายปิยะ อนุศร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ต้อนรับนายชูชีพ นาคสำฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร และนางสาวกังสดาล ชาตกุล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมเจ้าหน้าที่จากสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท ในการติดตามงานโครงการพัฒนาธุรกิจดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>7 กันยายน 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม ประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนกันยายน 2564 ตามระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) พร้อมแจ้งข้อราชการ ดำเนินการวางแผนและสรุปการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>5 กันยายน 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนางสาวพัชรีภรณ์ ตราชู และนางสาวจันทร์ฉาย โพดเฟื่อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการปลูกผักและทำปุ๋ยหมักชีวภาพแบบแห้ง เพื่อส่งเสริมอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธานในพิธี และได้เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ณ ศูนย์การเรียนรู้ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลดีลัง จากนั้นลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่จริงการปลูกข้าวนาปี พื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>3 กันยายน 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นายปิยะ อนุศร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ประชุมวางแผนเพื่อเตรียมการจัดตั้งแปลงใหญ่ ณ ที่ทำการกำนันตำบลน้ำสุด จากนั้นลงพื้นที่ติดตามแปลงสมุนไพร ฟ้าทะลายโทร และกระชายขาว พื้นที่ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>3 กันยายน 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม ร่วมประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>2 กันยายน 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนางสาวณัฏฐวรณัน สมิดาสุตานันท์ และนายพีรพงษ์ ทิพวิไชย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน พื้นที่ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุร
>>1 กันยายน 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพัฒนานิคม ชี้แจงรายละเอียดการสนับสนุนปัจจัยการผลิต (ไก่พันธุ์ไข่พร้อมอาหาร) ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>31 สิงหาคม 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นายปิยะ อนุศร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมรับฟังการประชุมเกษตรอำเภอ ประจำเดือนสิงหาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีนายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุม ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>30 สิงหาคม 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยประมงอำเภอพัฒนานิคม และเจ้าหน้าที่จากสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดลพบุรี ร่วมมอบปัจจัยการผลิต โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>30 สิงหาคม 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนางสาวจันทร์ฉาย โพดเฟื่อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลพบุรี เพื่อติดตามและตรวจสอบเอกสารการดำเนินงานโครงการยกระดับแปลใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>27 สิงหาคม 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม ร่วมกันทำกิจกรรม 5ส. บริเวณภายในสำนักงาน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>26 สิงหาคม 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนางสาวจตุพร บ้ำสันเทียะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  ลงพื้นที่ติดตามการฝึกอบรมเกษตรกร ภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ (ระบบ Zoom Meeting) ในพื้นที่ตำบลโคกสลุง หลังจากนั้นลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงหนูพุกใหญ่เพื่อจำหน่ายพันธุ์ ณ ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>26 สิงหาคม 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนายปิยะ อนุศร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่รับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2564 เมื่อวันที่ 25-26 สิงหาคม 2564 พื้นที่ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>24 สิงหาคม 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวจตุพร บ้ำสันเทียะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>23 สิงหาคม 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม ลงพื้นที่สำรวจแปลงมันสำปะหลัง และติดตามสถานการณ์เพาะปลูกในพื้นที่ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>19 สิงหาคม 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม ลงพื้นที่สำรวจแปลงมันสำปะหลัง และติดตามสถานการณ์เพาะปลูกในพื้นที่ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>13 สิงหาคม 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นายปิยะ อนุศร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมต้อนรับนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ในการลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจอำเภอพัฒนานิคม ในการจัดกิจกรรม “ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด” ณ ที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>11 สิงหาคม 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เพาะปลูก และสำรวจแปลงมันสำปะหลัง พื้นที่ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>10 สิงหาคม 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นายพีรพงษ์ ทิพวิไชย และนางสาวพัชรีภรณ์ ตราชู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เพาะปลูกไม้ผล พื้นที่ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>10 สิงหาคม 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนางสาวจันทร์ฉาย โพดเฟื่อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เยี่ยมเยียนตลาดชุมชน 4 พอ (พอกิน พอใช้ พออยู่ พอร่มเย็น) ซึ่งเป็นตลาดที่เกิดจากการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อจำหน่ายสินค้าเกษตร ณ ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>5 สิงหาคม 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยประธาน ศพก. และประธานแปลงใหญ่อำเภอพัฒนานิคม ร่วมการประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ผู้แทนเกษตรกรรุ่นใหม่ และผู้แทนอาสาสมัครเกษตร ระดับจังหวัด ปี 2564 ครั้งที่ 4 ผ่านระบบออนไลน์ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>4 สิงหาคม 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนายปิยะ อนุศร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่สำรวจแปลงมันสำปะหลัง พื้นที่ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>4 สิงหาคม 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นายปิยะ อนุศร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการอบรมแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชั่นให้คำแนะนำการใช้ปุ๋ยและ Data Base แอปพลิเคชั่น “รู้ดิน รู้ปุ๋ย” ผ่านระบบออนไลน์ รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุม 4/2 อาคาร 1 ชั้น 4 กรมส่งเสริมการเกษตร
>>3 สิงหาคม 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นายปิยะ อนุศร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่สำรวจแปลงมันสำปะหลัง พื้นที่ตำบลชอนน้อย อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>30 กรกฎาคม 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม ร่วมรับฟังการประชุมเกษตรอำเภอ ผ่านระบบออนไลน์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 โดยมีนายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุม ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>30 กรกฎาคม 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม ร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส. ในพื้นที่สำนักงานและบริเวณรอบสำนักงาน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>23 กรกฎาคม 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม ร่วมการนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 5 ผ่านระบบออนไลน์ พร้อมทั้งประชุมสำนักงานฯ ประจำสัปดาห์ตามระบบ T&V System พร้อมแจ้งข้อราชการ ดำเนินการวางแผนและสรุปการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>15 กรกฎาคม 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธานเปิดงาน โครงการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร กิจกรรมส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ณ ไร่ผักหวานครูแดง หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>14 กรกฎาคม 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม ลงพื้นที่สำรวจแปลงมันสำปะหลัง ณ ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>13 กรกฎาคม 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม ลงพื้นที่สำรวจแปลงมันสำปะหลัง ณ ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>13 กรกฎาคม 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวจตุพร บ้ำสันเทียะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  เข้าร่วมประชุมพิจารณาให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>13 กรกฎาคม 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นายพีรพงษ์ ทิพวิไชย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมพิจารณาให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>12 กรกฎาคม 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม ประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ตามระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) พร้อมแจ้งข้อราชการ ดำเนินการวางแผนและสรุปการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุร
>>8 กรกฎาคม 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวจันทร์ฉาย โพดเฟื่อง และนางสาวพัชรีภรณ์ ตราชู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ดำเนินงานกิจกรรมการประชุมเชื่อมโยงคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและแปลงใหญ่ ระดับอำเภอ ปี 2564 ครั้งที่ 4 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>8 กรกฎาคม 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นายปิยะ อนุศร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมสัมมนาเครือข่ายคณะกรรมการศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ระดับเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
>>7 กรกฎาคม 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม เข้าร่วมประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ผู้แทนเกษตรกรรุ่นใหม่ และผู้แทนอาสาสมัครเกษตรระดับจังหวัด ปี 2564 ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์เครือข่าย ศพก. ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตรไร่รักฟาร์ม หมู่ที่ 4 ตำบลมะนาหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>7 กรกฎาคม 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวจตุพร บ้ำสันเทียะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ให้การต้อนรับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมแปลงแตงโมไร้เมล็ด ณ หมู่ที่ 9 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>5 กรกฎาคม 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นายพีรพงษ์ ทิพวิไชย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรที่นำสินค้าทางการเกษตรมาจำหน่าย ณ ตลาดเจริญทรัพย์ ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุร
>>2 กรกฎาคม 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นายปิยะ อนุศร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ โดยมีว่าร้อยตรี ทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธานการประชุม ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>1 กรกฎาคม 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม ต้อนรับนายเจริญ พิมพ์ขาล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมคณะ สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี ในการติดตามการจัดเตรียมความพร้อมของสถานที่ในการประชุม ตามโครงการประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ร่วมกับการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ เกษตรกรรุ่นใหม่ และอาสาสมัครเกษตร ระดับจังหวัด ปี 264 ครั้งที่ 3 ในวันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 ณ ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตรไร่รักฟาร์ม หมู่ที่ 4 ตำบลมะนาวหวาน จากนั้นลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์ที่ได้รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ณ กัลปพฤกษ์ฟาร์ม ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>30 มิถุนายน 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นายปิยะ อนุศร และนายพีรพงษ์ ทิพวิไชย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เยี่ยมเยียน ศูนย์เครือข่าย ศพก. ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตรไร่รักฟาร์ม ณ หมู่ที่ 4 ตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>30 มิถุนายน 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นายปิยะ อนุศร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนมิถุนายน ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีนายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุม จากนั้นเข้าร่วมประชุมอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินแปลงพันธุ์มันสำปะหลังสะอาด เพื่อสนับสนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันสำปะหลังแบบครอบคลุมพื้นที่ ผ่านระบบออนไลน์ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>30 มิถุนายน 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นายพีรพงษ์ ทิพวิไชย นางสาวพัชรีภรณ์ ตราชู และนางสาวจันทร์ฉาย โพดเฟื่อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการใช้แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ระดับเขต รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2564 ณ โรงแรมเบญจธารา บูติคเพลส รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
>>25 มิถุนายน 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นายปิยะ อนุศร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ส่งมอบแม่ปุ๋ยให้กับเกษตรกรเพื่อจัดทำแปลงเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย โดยใช้เป็นจุดถ่ายทอดความรู้และขยายผลในเรื่องการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินหรือปุ๋ยสั่งตัด ตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) กิจกรรมการพัฒนาเครือข่าย (ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน) ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>25 มิถุนายน 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นายปิยะ อนุศร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่จ้างเหมาโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ ลงพื้นที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2564 และแนะนำการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผ่านแอปพลิเคชั่น FARMBOOK ระหว่างวันที่ 22 - 25 มิถุนายน 2564 ในพื้นที่หมู่ที่ 8, 9, 10 และหมู่ที่ 11 ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>25 มิถุนายน 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวจันทร์ฉาย โพดเฟื่อง และนางสาวพัชรีภรณ์ ตราชู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกพืช ประจำปี 2564 และแนะนำการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผ่านแอปพลิเคชั่น FARMBOOK เมื่อวันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2564 ในพื้นที่หมู่ที่ 1, 3, 4, 6, 9 และหมู่ที่ 11 ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>22 มิถุนายน 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชอนน้อย กำนันตำบลชอนน้อย โดยมีว่าที่ร้อยตรี ทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม พร้อมคณะ ร่วมประชุมและลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง ในพื้นที่ตำบลชอนน้อย อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>22 มิถุนายน 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นายพีรพงษ์ ทิพวิไชย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมชมรมท้องถิ่นท้องที่สามัคคีตำบลหนองบัว เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการในการปฏิบัติราชการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>22 มิถุนายน 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นายปิยะ อนุศร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และประธานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลช่องสาริกา ร่วมลงนามจัดทำสัญญายืมพัสดุ (เครื่องผสมปุ๋ย) โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) โดยมีนายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
>>21 มิถุนายน 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยสมาชิกเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่อำเภอพัฒนานิคม ร่วมกันทำกิจกรรม 5ส. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบสำนักงาน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>21 มิถุนายน 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวจันทร์ฉาย โพดเฟื่อง นางสาวพัชรีภรณ์ ตราชู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม ดำเนินงานกิจกรรม การประชุมเชื่อมโยงคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและแปลงใหญ่ ระดับอำเภอ ปี 2564 ครั้งที่ 3 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>21 มิถุนายน 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวจตุพร บ้ำสันเทียะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>21 มิถุนายน 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นายพีรพงษ์ ทิพวิไชย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่รับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2564 และแนะนำการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผ่านแอปพลิเคชั่น FARMBOOK ณ ตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุร
>>18 มิถุนายน 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นายปิยะ อนุศร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่รับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และประชาคมผู้ปลูกพืช ปี 2564 ณ หมู่ที่ 12 ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>18 มิถุนายน 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวจตุพร บ้ำสันเทียะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมพิจารณาการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโนนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>18 มิถุนายน 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวพัชรีภรณ์ ตราชู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม ดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) กิจกรรมการพัฒนาเกษตรกรผู้นำ ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน หมู่ที่ 3 ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>18 มิถุนายน 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวณัฏฐวรณัน สมิดาสุตานันท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ผักพื้นบ้านตำบลโคกสลุง ณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้ง ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>17 มิถุนายน 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นายปิยะ อนุศร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ให้บริการคลินิกพืช โดยเกษตรกรนำตัวอย่างพืชมาให้วินิจฉัยอาการผิดปกติของพืช และให้คำแนะนำในการป้องกันกำจัด ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>17 มิถุนายน 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวณัฎฐวรณัน สมิดาสุตานันท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรและแนะนำการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผ่านแอปพลิเคชั่น FARMBOOK ณ วัดศรีมิ่งวราราม หมู่ที่ 7 ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>16 มิถุนายน 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวณัฎฐวรณัน สมิดาสุตานันท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าตรวจประเมินแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ วิสาหกิจชุมชนไร่ทรัพย์ประยูร ตำบลหนองบัว และวิสาหกิจชุมชนผักหวานป่าเขื่อนป่าสัก ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>16 มิถุนายน 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวพัชรีภรณ์ ตราชู นายปิยะ อนุศร และนางสาวจันทร์ฉาย โพดเฟื่อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ประชาคมผู้ปลูกมันสำปะหลังโรงงาน ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และแนะนำเกษตรกรปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผ่านแอปพลิเคชั่น FARMBOOK พื้นที่หมู่ที่ 2, 3 และหมู่ที่ 5 ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>16 มิถุนายน 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นายปิยะ อนุศร นางสาวจันทร์ฉาย โพดเฟื่อง และ
นางสาวพัชรีภรณ์ ตราชู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ดำเนินการโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เครือข่าย (ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน) ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุร
>>15 มิถุนายน 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ พร้อมด้วยลูกจ้างโครงการฯ ณ ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>15 มิถุนายน 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นายปิยะ อนุศร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ดูการไถกลบปุ๋ยพืชสดเพื่อเตรียมดินสำหรับการปลูกพืชในพื้นที่ตำบลห้วยขุนราม จากกนั้นลงพื้นที่ตรวจแปลงมันปะหลัง เพื่อใช้เป็นท่อนพันธุ์ในพื้นที่ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>15 มิถุนายน 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนายปิยะ อนุศร นางสาวจันทร์ฉาย โพดเฟื่อง และนางสาวพัชรีภรณ์ ตราชู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ดำเนินการโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เครือข่าย (ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน) ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>14 มิถุนายน 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นายปิยะ อนุศร นางสาวพัชรีภรณ์ ตราชู และนางสาวจตุพร บ้ำสันเทียะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่รับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ณ หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>14 มิถุนายน 2564 นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเกษตรกร เรื่องการปรับพฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช โดยมีนายไพโรจน์ คำหวาน หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช กล่าววัตถุประสงค์ในการจัดการอบรม และว่าที่ร้อยตรี ทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม ให้การต้อนรับ ณ วัดบ่อน้ำเดือด หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำสุด จากนั้นลงพื้นที่เยี่ยมเยียนแปลงเรียนรู้การปลูกผักหวาน ณ ไร่ผักหวานครูแดง หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>11 มิถุนายน 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นายปิยะ อนุศร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เพาะปลูกพืช และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ระหว่างวันที่ 7 - 11 มิถุนายน 2564 ในพื้นที่ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>11 มิถุนายน 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวจตุพร บ้ำสันเทียะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน กำนันและผู้ใหญ่บ้านตำบลพัฒนานิคม ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>9 มิถุนายน 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวณัฏฐวรณัน สมิดาสุตานันท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer เข้าร่วมอบรมการเพิ่มศักยภาพการดำเนินการศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ ณ ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดลพบุรี ตำบลมหาสอน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
>>9 มิถุนายน 2564 สมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม ร่วมประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>8 มิถุนายน 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนายปิยะ อนุศร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ให้คำแนะนำในการดำเนินงานของคณะกรรมการศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลช่องสาริกา ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>8 มิถุนายน 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนางสาวณัฏฐวรณัน สมิดาสุตานันท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ดำเนินการจัดอบรมโครงการยกระดับศักยภาพเกษตรรุ่นใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าชุมชน ปี 2564 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>7 มิถุนายน 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวณัฏฐวรณัน สมิดาสุตานันท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย (วาตภัย) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>4 มิถุนายน 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวจตุพร บ้ำสันเทียะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ณ หมู่ที่ 3 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>2 มิถุนายน 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวจันทร์ฉาย โพดเฟื่อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวอรวรรณ เปาอินทร์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและควบคุมพัสดุแปลงใหญ่ โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
>>2 มิถุนายน 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นายปิยะ อนุศร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกพืช และรับปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรในพื้นที่ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>2 มิถุนายน 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวณัฏฐวรณัน สมิดาสุตานันท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุมการขับเคลื่อนงานโครงการภายใต้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ระดับเขต สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และมอบหมายให้นางสาวพัชรีภรณ์ ตราชู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (Zoom) ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>2 มิถุนายน 2564 ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล แป้นแก้ว เป็นประธาน การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือน
มิถุนายน 2564 พร้อมด้วยนายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (Zoom) ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>31 พฤษภาคม 2564 นายสมเจตน์  ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม ร่วมกันทำกิจกรรม 5ส. บริเวณรอบสำนักงาน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>31 พฤษภาคม 2564 นายสมเจตน์  ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม ประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ตามระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) พร้อมแจ้งข้อราชการดำเนินการวางแผนและสรุปการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุร
>>28 พฤษภาคม 2564 นายสมเจตน์  ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวจันทร์ฉาย โพดเฟื่อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวอรวรรณ เปาอินทร์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ร่วมประชุมทางไกล (Video Conference) โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการดำเนินงาน แนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง และการควบคุมพัสดุโครงการฯ ให้เป็นไปตามคู่มืออย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>27 พฤษภาคม 2564 นายสมเจตน์  ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นายปิยะ อนุศร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมพิธีเปิด “รณรงค์ (Kick-off) ป้องกันและกำจัดโรคลัมปี สกิน” จัดโดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี โดยมีนายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี ณ สหกรณ์โคนมพัฒนานิคม จำกัด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>27 พฤษภาคม 2564 นายสมเจตน์  ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนางสาวณัฏฐวรณัน สมิดาสุตานันท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวจตุพร บ้ำสันเทียะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่จัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกร แก่ศูนย์การเรียนรู้บ้านพระยาเดินธง ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 11 อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>25 พฤษภาคม 2564 นายสมเจตน์  ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นายปิยะ อนุศร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวจตุพร บ้ำสันเทียะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช และติดตามส่งเสริมการไถกลบตอซัง ในพื้นที่ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>24 พฤษภาคม 2564 นายสมเจตน์  ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม ร่วมการนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2564 ผ่านระบบ Zoom พร้อมทั้งประชุมสำนักงานฯ ประจำสัปดาห์ตามระบบ T&V System พร้อมแจ้งข้อราชการ ดำเนินการวางแผนและสรุปการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>21 พฤษภาคม 2564 นายสมเจตน์  ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นายพีรพงษ์ ทิพวิไชย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองบัว  อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุร
>>20 พฤษภาคม 2564 นายสมเจตน์  ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นายพีรพงษ์ ทิพวิไชย นางสาวจันทร์ฉาย โพดเฟื่อง และนางสาวพัชรีภรณ์ ตราชู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรและติดตามการดำเนินงานของศูนย์เครือข่าย ศพก. ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>19 พฤษภาคม 2564 นายสมเจตน์  ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวจตุพร บ้ำสันเทียะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี และจ้างแรงงานโครงการฯ ตรวจสอบการขุดสระน้ำของโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ ณ ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>18 พฤษภาคม 2564 นายสมเจตน์  ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนางสาวณัฏฐวรณัน สมิดาสุตานันท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ให้คำแนะนำการจัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกร แก่ศูนย์การเรียนรู้บ้านพระยาเดินธง ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 11 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>5 พฤษภาคม 2564 นายสมเจตน์  ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม ร่วมต้อนรับนายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลพบุรี และนายเจริญ พิมพ์ขาล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมทั้งเยี่ยมเยียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไร่ทรัพย์ประยูร ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>3 พฤษภาคม 2564 นายสมเจตน์  ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม ประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนพฤษภาคม ตามระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) พร้อมแจ้งข้อราชการ ดำเนินการวางแผนและสรุปการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>30 เมษายน 2564 นายสมเจตน์  ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนายปิยะ อนุศร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ตรวจแปลงมันปะหลังเพื่อใช้เป็นท่อนพันธุ์ ในพื้นที่ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>28 เมษายน 2564 นายสมเจตน์  ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวจันทร์ฉาย โพดเฟื่อง และนายปิยะ อนุศร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่สำรวจโรคใบด่างมันสำปะหลังพื้นที่ตำบลห้วยขุนราม พบจำนวน 4 แปลง มีอาการคล้ายโรคใบด่างมันสำปะหลัง ทำการเก็บตัวอย่างส่งกรมวิชาการเกษตรตรวจสอบ เบื้องต้นให้ป้องกันกำจัดแมลงหวี่ขาวที่เป็นพาหะของโรคใบด่างมันสำปะหลัง จากนั้นลงพื้นที่ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ติดป้ายแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช เพื่อเตือนการระบาดของศัตรูพืช และลงตรวจแปลงมันสำปะหลัง เพื่อใช้เป็นท่อนพันธุ์ ในพื้นที่ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>28 เมษายน 2564 นายสมเจตน์  ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนางสาวจตุพร บ้ำสันเทียะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมการประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดลพบุรี
>>27 เมษายน 2564 นายสมเจตน์  ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนางสาวจันทร์ฉาย โพดเฟื่อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุมแผนการเตรียมความพร้อมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
>>22 เมษายน 2564 นายสมเจตน์  ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม ร่วมประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>21 เมษายน 2564 นายสมเจตน์  ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม ลงพื้นที่ตรวจสอบแปลงมันสำปะหลัง พร้อมทั้งให้คำแนะนำการป้องกันโรคใบด่างมันสำปะหลัง ณ ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>20 เมษายน 2564 นายสมเจตน์  ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนักวิชาส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจวิเคราะห์ดินและแนะนำวิธีการตรวจสอบปริมาณ เอ็น-พี-เค ในดินแบบรวดเร็ว ให้กับสมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลช่องสาริกา และเกษตรกรที่สนใจ จากนั้นลงพื้นที่ติดตามและให้คำแนะนำแก่เกษตรกรในการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ณ ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>19 เมษายน 2564 นายสมเจตน์  ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนักวิชาส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่การระบาดและแหล่งพันธุ์มันสำปะหลัง เพื่อเตรียมความพร้อมสนับสนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันสำปะหลังแบบครอบคลุมพื้นที่ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และให้คำแนะนำในการป้องกันกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลังในพื้นที่ตำบลห้วยขุนราม จากนั้นลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรและติดตามข้อมูลผลผลิตพืชรายสัปดาห์ และติดตามสถานการณ์แปลงไม้ผล ในพื้นที่ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>5 เมษายน 2564 นายสมเจตน์  ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม ร่วมประชุมสร้างความเข้าใจการศึกษาแนวทางการทำนาที่สอดคล้องกับการอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน โดยมีนายประภาส วนาประดิษฐ์ ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ จังหวัดลพบุรี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้เครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษละโว้ธานี อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
>>5 เมษายน 2564 นายสมเจตน์  ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม ประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนมีนาคม 2564 ตามระบบ T&V System พร้อมแจ้งข้อราชการดำเนินงานวางแผนสรุปการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>2 เมษายน 2564 นายสมเจตน์  ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนางสาวณัฏฐวรณัน สมิดาสุตานันท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ให้คำแนะนำแก่เกษตรกรในการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่ตำบลพัฒนานิคม จากนั้นลงพื้นที่ติดตามการขุดสระ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>2 เมษายน 2564 นายสมเจตน์  ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ รอบทบทวน ระยะที่ 4 (เพิ่มเติม), ระยะที่ 5 และพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครการจ้างงาน พร้อมด้วยคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการฯ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>2 เมษายน 2564 ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธานสภากาแฟ ครั้งที่ 39 พร้อมด้วยนายสมเจตน์  ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม หัวหน้าส่วนราชการ บริษัทเอกชน และประชาชน ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>1 เมษายน 2564 ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธานการประชุมพิจารณาเห็นชอบแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณแปลงใหญ่ โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด พร้อมด้วยนายสมเจตน์  ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม และคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดระดับอำเภอ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>1 เมษายน 2564 นายสมเจตน์  ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบมายให้นายปิยะ อนุศร นักวิชาการส่งเสริมเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายวินัย พรมสุภาพ ประธานคณะกรรมการศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนระดับจังหวัด เข้าร่วมประชุมเครือข่ายคณะกรรมการศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุร
>>1 เมษายน 2564 ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล แป้นแก้ว เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนเมษายน 2564 พร้อมด้วยนายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ ร่วมประชุม ณ หอประชุมอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุร
>>31 มีนาคม 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นายปิยะ อนุศร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่สมาชิก ศดปช. เครือข่าย ศพก. และเครือข่าย ศดปช. โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเทคนิคและการบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลช่องสาริกา หมู่ที่ 9 ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>31 มีนาคม 2564 นายสมเจตน์  ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวณัฏฐวรณัน สมิดาสุตานันท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาและสนับสนุนการขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาวะภายใต้ยุทธศาสตร์จังหวัด “ลพบุรีเมืองแห่งความสุข” ณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้ง ตำบลโคกสลุง จากนั้นได้ลงพื้นที่ติดตามการขุดบ่อ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>30 มีนาคม 2564 นายสมเจตน์  ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นายปิยะ อนุศร นักวิชาการส่งเสริมเกษตรปฏิบัติการ จัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ สมาชิก ศดปช. เครือข่าย ศพก. และเครือข่าย ศดปช. โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) เพื่อให้เกษตรกรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการวิเคราะห์ดินและใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อพัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ที่มีศักยภาพให้สามารถดำเนินธุรกิจในการจัดหาปุ๋ยที่มีคุณภาพใช้ในชุมชน สร้างความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองให้แก่เกษตรกร ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลช่องสาริกา หมู่ที่ 9 ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุร
>>29 มีนาคม 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นายปิยะ อนุศร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาระบบน้ำ เพื่อการอุปโภค-บริโภค น้ำเพื่อการเกษตร โดยมีว่าที่ร้อยตรี ทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธาน ณ ห้องประชุมอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>29 มีนาคม 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวพัชรีภรณ์ ตราชู และนางสาวจันทร์ฉาย โพดเฟื่อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่นำสินค้าทางการเกษตรมาจำหน่าย ณ ตลาดเกษตรกร (Farmer Market) บริเวณลานที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>26 มีนาคม 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนางสาวจันทร์ฉาย โพดเฟื่อง และนางสาวพัชรีภรณ์ ตราชู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 กิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้แปลงใหญ่ แปลงปี 2564 (แปลงปีที่ 1) แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ต้นสด) ตำบลน้ำสุด ครั้งที่ 3 ณ วิสาหกิจชุมชนมิตรดงลานพัฒนาข้าวโพด ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>26 มีนาคม 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นายปิยะ อนุศร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ สมาชิก ศดปช. เครือข่าย ศพก. และเครือข่าย ศดปช. โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับโครงการ ถ่ายทอดความรู้พื้นฐานด้านดินและปุ๋ย ร่วมวางแผนช่วงเวลาความต้องการใช้ปุ๋ยในพืชต่าง ๆ ช่วงการเก็บตัวอย่างดิน ตรวจวิเคราะห์ ปริมาณความต้องการใช้และซื้อแม่ปุ๋ย ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลช่องสาริกา หมู่ที่ 9 ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>26 มีนาคม 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวณัฏฐวรณัน สมิดาสุตานันท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมอาหารปลอดภัยสู่ครัวโรงพยาบาลพัฒนานิคม ณ โรงพยาบาลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>25 มีนาคม 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นายพีรพงษ์ ทิพวิไชย และนางสาวพัชรีภรณ์ ตราชู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงและติดตามสถานการณ์ไม้ผล ในพื้นที่ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>25 มีนาคม 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวณัฏฐวรณัน สมิดาสุตานันท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานบูรณาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนในระดับพื้นที่ตำบลโคกสลุง ณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้ง ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>25 มีนาคม 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนายปิยะ อนุศร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่สมาชิก ศดปช. เครือข่าย ศพก. และเครือข่าย ศดปช. โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเทคนิคและการบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลช่องสาริกา หมู่ที่ 9 ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>วันที่ 24 มีนาคม 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม องค์การบริหารส่วนตำบลชอนน้อย และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม ร่วมกันจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2564 โดยมีว่าที่ร้อยตรี ทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชผักปลอดสารพิษ (บ้านไร่ ณ ชอนน้อย) ตำบลชอนน้อย อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>23 มีนาคม 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวจันทร์ฉาย โพดเฟื่อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมกับแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตำบลห้วยขุนราม เรื่องโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงการตลาด เพื่อสร้างความเข้าใจกับกลุ่มแปลงใหญ่ที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ พร้อมทั้งทบทวนรายละเอียดโครงการฯ ณ วัดหนองมะค่า หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>23 มีนาคม 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นายปิยะ อนุศร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยประธานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนอำเภอพัฒนานิคม เข้าร่วมประชุมเครือข่ายคณะกรรมการศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนระดับจังหวัด โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
>>22 มีนาคม 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม ชี้แจงแนวทาง ข้อคิดในการปฏิบัติงานให้แก่จ้างเหมาปฏิบัติงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุร
>>20 มีนาคม 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนางสาวณัฏฐวรณัน สมิดาสุตานันท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามแปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดให้กับกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านห้วยยาง ณ ศาสาอเนกประสงค์ SCG หมู่ที่ 10 ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>20 มีนาคม 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นายปิยะ อนุศร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่อารักขาพืช หลักสูตร การเป็นหมอพืชและการดำเนินงานคลินิกพืช ปี 2564 รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 16-19 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมสองพันบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
>>19 มีนาคม 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม ร่วมมอบป้ายบ้านพื้นที่ตำบลน้ำสุด จำนวน 4 หลัง และประชุมจัดทำแผนธุรกิจวิสาหกิจชุมชนผักหวานป่าเขื่อนป่าสัก ตำบลน้ำสุด (ผักหวานป่าครูแดง) ณ ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>19 มีนาคม 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนางสาวจันทร์ฉาย โพดเฟื่อง และนางสาวพัชรีภรณ์ ตราชู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 กิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้แปลงใหญ่ แปลงปี 2564 (แปลงปีที่ 1) แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ต้นสด) ตำบลน้ำสุด ครั้งที่ 2 ณ วิสาหกิจชุมชนมิตรดงลานพัฒนาข้าวโพด ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>18 มีนาคม 2564 ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ร่วมกันทำกิจกรรมการสร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 “ผู้นำต้องทำก่อน” Kickoff ณ บ้านพักนายอำเภอพัฒนานิคม และหน่วยงานส่วนราชการอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>18 มีนาคม 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวจันทร์ฉาย โพดเฟื่อง และนางสาวพัชรีภรณ์ ตราชู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 กิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้แปลงใหญ่ แปลงปี 2562 (แปลงปีที่ 3) แปลงใหญ่มันสำปะหลัง ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุร
>>18 มีนาคม 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นายพีรพงษ์ ทิพวิไชย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุม ชมรมท้องถิ่นท้องที่สามัคคีตำบลหนองบัว ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ อบต.หนองบัว โดยมีนายมานะ วงษ์นิ่ม กำนันตำบลหนองบัว เป็นประธาน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>17 มีนาคม 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม ร่วมต้อนรับนางธมลทัศน์ ทัพพระจันทร์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี ในการติดตามการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ.2564 รอบที่ 1 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>16 มีนาคม 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยคณะอาจารย์จากมหาลัยราชภัฎเทพสตรี ได้นำนักศึกษาออกพื้นที่ตรวจสภาพน้ำบาดาลและดินที่ใช้ทำการเกษตรเพื่อสำรวจเกลือ แร่ธาตุที่ตกค้างที่เป็นอันตรายในดิน ในพื้นที่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แปลงใหญ่ ณ หมู่ที่ 13 ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>16 มีนาคม 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นายพีรพงษ์ ทิพวิไชย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวจตุพร บ้ำสันเทียะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมต้อนรับสำนักพิมพ์สยามธุรกิจ เข้ามาข่าวกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผักหวานป่าเขื่อนป่าสัก ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>15 มีนาคม 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม ร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส. ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>15 มีนาคม 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนายปิยะ อนุศร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ รับชุดตรวจวิเคราะห์ดิน (Soll test kit) จำนวน 10 ชุด ที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) จากสหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการเกษตรแปดริ้ว จำกัด ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม และได้ลงพื้นที่ดูสถานที่จัดเก็บปุ๋ยที่รับการสนับสนุนและให้คำแนะนำในการเก็บรักษาปุ๋ย ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลช่องสาริกา หมู่ที่ 9 ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>15 มีนาคม 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนางสาวจตุพร บ้ำสันเทียะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมกิจกรรม อบต.สัญจร บริการประชาชน และร่วมโครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 8-12 มีนาคม 2564 ในพื้นที่ตำบลชอนน้อย อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>12 มีนาคม 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนายวินัย พรมสุภาพ ประธาน ศพก. อำเภอพัฒนานิคม และนายกฤษฎา ผ่องจะบก ตัวแทนแปลงใหญ่มันสำปะหลังตำบลห้วยขุนราม เข้าร่วมประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ร่วมกับการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่และเกษตรกรรุ่นใหม่ระดับจังหวัด ปี 2564 ครั้งที่ 2 โดยมีนายกมล โสพัฒน์ เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
>>11 มีนาคม 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนางสาวจตุพร บ้ำสันเทียะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตำบลช่องสาริกา ณ หมู่ที่ 13 ตำบลช่องสาริกา และลงสำรวจพื้นที่การไถกลบตอซังและการใช้ปุ๋ยคอกในการทำเกษตร ในพื้นที่ตำบลชอนน้อย อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>10 มีนาคม 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรและจ้างงาน เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ (ทบทวน) พร้อมด้วยคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการฯ ระดับอำเภอเข้าร่วม ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>9 มีนาคม 2564 ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนมีนาคม 2564 โดยนายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นท้องที่เข้าร่วมประชุม และนายพีรพงษ์ ทิพวิไชย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าแนะนำตัวข้าราชการบรรจุใหม่ ณ หอประชุมอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>7 มีนาคม 2564 นายณัฏฐกิตติ ของทิพย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธาน การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด โดยมีนายกมล โสพัฒน์ เกษตรจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม เจ้าหน้าที่ และประธานกลุ่มแปลงใหญ่ฯ เข้าร่วม ณ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
>>5 มีนาคม 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนายปิยะ  อนุศร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานในการขอจดทะเบียน จัดตั้งธุรกิจ นิติบุคคล แปลงใหญ่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตำบลช่องสาริกา ในพื้นที่หมู่ที่ 13 ตำบลช่องสาริกา และสำรวจแปลงมันสำปะหลังที่มีอาการผิดปกติ ให้คำแนะนำป้องกันและเฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง ในพื้นที่ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>5 มีนาคม 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนายปิยะ  อนุศร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่สำรวจบั่วและเพลี้ยไฟมะละกอ และให้คำแนะนำในการเฝ้าระวัง และการป้องกันกำจัด สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกมะละกอ ในพื้นที่ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>5 มีนาคม 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนายปิยะ  อนุศร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ตรวจแปลงมันสำปะหลังที่ขอรับหนังสือแสดงแหล่งที่มาต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง ประกอบคำขออนุญาตขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง และติดตาม เฝ้าระวัง ให้คำแนะนำในการป้องกันกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง ในพื้นที่ตำบลห้วยขุนราม และตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>5 มีนาคม 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนายปิยะ  อนุศร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่สำรวจแปลงมันสำปะหลังที่มีอาการผิดปกติ ให้คำแนะนำป้องกันและเฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง ในพื้นที่ตำบลน้ำสุด และได้ลงพื้นที่ส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ ในพื้นที่ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>5 มีนาคม 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยคณะกรรมการเข้าร่วมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ใหญ่บ้าน และประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ณ หมู่ที่ 4 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>4 มีนาคม 2564 นางสาวแสนพลอย พรมหนองแสน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือกกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด มาเพื่อพิจารณาคัดเลือกกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่นจังหวัดลพบุรี โดยมนายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน ผู้อำนวยการและคณะครูให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านเขาขวาง ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>3 มีนาคม 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานกเกษตรอำเภอพัฒนานิคม เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ (DW) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 โดยมีนายกมล โสพัฒน์ เกษตรจังหวัดลพบุรี กล่าวรายงาน และนายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน ณ โรงแรมลพบุรี อินน์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
>>2 มีนาคม 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นายปิยะ อนุศร และนางสาวจันทร์ฉาย โพดเฟื่อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการจัดเวทีสร้างเครือข่ายด้านดินและปุ๋ยระดับจังหวัด ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุร
>>2 มีนาคม 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยคณะกรรมการเข้าร่วมการประเมินผลการปฏิบัติงานกำนันตำบล และประชุมประชาคมจัดทำแหนพัฒนาหมู่บ้าน ณ หมู่ที่ 6 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุร
>>1 มีนาคม 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม ประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนมีนาคม 2564 ตามระบบ T&V System พร้อมแจ้งข้อราชการดำเนินการงานแผนและสรุปการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุร
>>1 มีนาคม 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นายปิยะ  อนุศร นักวิชาการส่งเสริมเกษตรปฏิบัติการ เยี่ยมเยียน และติดตามงานคณะกรรมการศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลช่องสาริกา ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนช่องสาริกา ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>1 มีนาคม 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนางสาวณัฏฐวรณัน สมิดาสุตานันท์ และนายพีรพงษ์ ทิพวิไชย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมกลุ่มยุวเกษตรกร และเตรียมความพร้อมในการประกวดยุวเกษตรกรระดับจังหวัด ณ โรงเรียนบ้านเขาขวาง ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>1 มีนาคม 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมประชาคม จัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ณ หมู่ที่ 13 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>28 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนางสาวจันทร์ฉาย โพดเฟื่อง นางสาวพัชรีภรณ์ ตราชู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ดำเนินงานกิจกรรมการประชุมเชื่อมโยงคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและแปลงใหญ่ ระดับอำเภอ ปี 2564 ครั้งที่ 2 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>25 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนางสาวณัฏฐวรณัน สมิดาสุตานันท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมเปิดงานตลาดเกษตร (Farmer Market) จังหวัดลพบุรี สาขาท่าหลวง โดยมีนายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี ณ โรงพยาบาลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
>>24 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม เข้าร่วมการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยมีนายกมล โสพัฒน์ เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมทศกัณฐ์ สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
>>24 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนางสาวณัฏฐวรณัน สมิดาสุตานันท์ และนายพีรพงษ์ ทิพวิไชย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ดำเนินการจัดอบรมโครงการอาสาสมัครเกษตร ปี 2564 กิจกรรมจัดเวทีขยายผลถ่ายทอดความรู้อาสาสมัครเกษตร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุร
>>24 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนางสาวจตุพร บ้ำสันเทียะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใหญ่บ้าน ณ หมู่ที่ 14 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุร
>>23 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอพัฒนานิคม ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>23 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนางสาวณัฎฐวรณัน สมิดาสุตานันท์ และนายพีรพงษ์ ทิพวิไชย นักวิชการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ดำเนินการจัดอบรมโครงการอาสาสมัครเกษตร ปี 2564 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>23 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นายปิยะ อนุศร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวเทพิน อาลัยสุข เจ้าพนักงานธุรการ ลงพื้นที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร และปรับปรุงข้อมูลอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ณ ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>23 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุภกิณห์ แวงชิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมติดตามงานพัฒนาแหล่งน้ำ โดยมีว่าที่ร้อยตรี ทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม ให้การต้อนรับ และมีหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นท้องที่ ให้การต้อนรับ ณ วัดดีลัง ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุร
>>22 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นายพีรพงษ์  ทิพวิไชย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานเกษตรอินทรีย์จังหวัดลพบุรี ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
>>22 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ร่วมทำกิจกรรม 5 ส. ทำความสะอาดบริเวณสำนักงานเกษตรอำเภอ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุร
>>21 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวจันทร์ฉาย โพดเฟื่อง นางสาวพัชรภรณ์ ตราชู และนายพีรพงษ์ ทิพวิไชย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ดำเนินงานกิจกรรมการประชุมเชื่อมโยงคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและแปลงใหญ่ระดับอำเภอ ปี 2564 ครั้งที่ 1 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>19 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นายพีรพงษ์ ทิพวิไชย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์เกษตรอินทรีย์ภายในจังหวัดลพบุรี กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเกษตรอินทรีย์วิถีลพบุรี ระหว่างวันที่ 17 – 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ จังหวัดเพชรบูรณ
>>19 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวณัฏฐวรณัน สมิดาสุตานันท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยตัวแทนวิสาหกิจชุมชนอาหารปลอดภัยอำเภอพัฒนานิคม เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิสาหกิจชุมชนดีเด่นจังหวัดลพบุรี ปี 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
>>19 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนางสาวจันทร์ฉาย โพดเฟื่อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม ดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 กิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้แปลงใหญ่ แปลงปี 2564 (แปลงปีที่ 1) แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์(ต้นสด) ตำบลน้ำสุด ณ ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุร
>>18 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นายปิยะ อนุศร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้และทักษะในการทำงานเจ้าหน้าที่ระดับเขต ระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมสุวรรณา ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดลพบุร
>>18 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนางสาวณัฎฐวรณัน สมิดาสุตานันท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ดำเนินการจัดอบรมโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร ปี 2564 กิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร ณ โรงเรียนบ้านเขาขวาง ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>18 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวพัชรีภรณ์ ตราชู และนางสาวจันทร์ฉาย โพดเฟื่อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกลุ่มยุวเกษตรกรหนองบัว ณ โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>18 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวจันทร์ฉาย โพดเฟื่อง และนางสาวพัชรีภรณ์ ตราชู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 กิจกรรมวิเคราะห์จัดทำแผนรายแปลงและจัดทำแผนธุรกิจ ปรับปรุงข้อมูลและติดตามผลแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์(น้ำสุด) ตำบลน้ำสุด ณ ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>18 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกเกษตรกร เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ (ทบทวน) พร้อมด้วยคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการฯ เข้าร่วมการประชุม ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>17 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนางสาวจันทร์ฉาย โพดเฟื่อง และนางสาวพัชรีภรณ์ ตราชู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 กิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้แปลงใหญ่ แปลงปี 2562 (แปลงปีที่ 3) แปลงใหญ่มันสำปะหลัง ตำบลห้วยขุนราม ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุร
>>16 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวจตุพร บ้ำสันเทียะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลพบุรี ดำเนินการจัดอบรมแนะนำการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุร
>>16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวณัฎฐวรณัน สมิดาสุตานันท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุมสัมมนาวางแผนการดำเนินงานศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่ (เวทีชุมชน) ปี 2564 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 ณ ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี และในเวลา 13.30 น. เข้าร่วมประชุมกับ สสส. เรื่องพัฒนาข้อเสนอโครงการย่อย ครั้งที่ 1 ให้คำแนะนำเรื่องการปลูกผัก ณ ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>16 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนางสาวจันทร์ฉาย โพดเฟื่อง และนางสาวพัชรีภรณ์ ตราชู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกลุ่มยุวเกษตรกร โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรม และติดตามสถานการณ์ไม้ผล สถานการณ์การเพาะปลูกพืช พร้อมทั้งแนะนำและประชาสัมพันธ์แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>16 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนางสาวจันทร์ฉาย โพดเฟื่อง และนางสาวพัชรีภรณ์ ตราชู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 กิจกรรมวิเคราะห์จัดทำแผนรายแปลงและจัดทำแผนธุรกิจ ปรับปรุงข้อมูลและติดตามผลแปลงใหญ่มันสำปะหลัง ตำบลห้วยขุนราม ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>15 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวจตุพร บ้ำสันเทียะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ติดตามและให้คำแนะนำผู้ลงทะเบียนรับเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวโครงการ “ตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย COVID-19” ในพื้นที่ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุร
>>15 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนายปิยะ อนุศร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย และแนะนำการจัดการใบอ้อยที่เหลือทิ้งจากการเก็บเกี่ยว พร้อมประชาสัมพันธ์รณรงค์และทำความเข้าใจกับเกษตรกร เรื่องการหยุดเผาในพื้นที่ทางการเกษตรในพื้นที่ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>15 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนายปิยะ อนุศร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทำการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร พร้อมประชาสัมพันธ์ รณรงค์และทำความเข้าใจกับเกษตรกร เรื่องการหยุดเผาในพื้นที่ทางการเกษตร ในพื้นที่ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>15 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนางสาวพัชรีภรณ์ ตราชู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม ดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) กิจกรรมการพัฒนาเกษตรกรผู้นำ ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน หมู่ที่ 3 ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>15 กุมภาพันธ์ 2564 นายศุภภิมิตร  เปาริก  รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมการอนุรักษ์ฟื้นฟูและปรับปรุงบำรุงดิน “ไถกลบตอซัง” โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม กล่าวต้อนรับพร้อมด้วยนายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม  ณ หมู่ที่ 8 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุร
>>11 กุมภาพันธ์ 2564 นายวีระชัย  เข็มวงษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยนายชูชีพ นาคสำฤทธิ์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และนางสาวกังสดาล  ชาตกุล  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เจ้าหน้าที่ สสก.1 ชัยนาท ลงพื้นที่เยี่ยมการดำเนินงานท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิสาหกิจชุมชนไร่ทรัพย์ประยูร อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เพื่อเยี่ยมเยียน ติดตามการดำเนินงาน แลกเปลี่ยนข้อมูลและให้คำแนะนำแก่เกษตรกร โดยมีนายสมเจตน์  ทับทิมทอง  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม ร่วมให้ข้อมูล
>>11 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวจตุพร  บ้ำสันเทียะ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมต้อนรับคณะตรวจติดตามงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ของคณะอนุกรรมการติดตามโครงการ ภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแกร่งเศรษฐกิจฐานราก ณ ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>11 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวพัชรีภรณ์  ตราชู  นางสาวจันทร์ฉาย  โพดเฟื่อง  และนายพีรพงษ์  ทิพวิไชย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและติดตามให้คำแนะนำแก่ผู้ลงทะเบียนรับเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวโครงการ “ตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย COVID-19” ในพื้นที่ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>11 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นายปิยะ  อนุศร  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และสมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน เข้าร่วมประชุมเครือข่ายศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน เพื่อทำความเข้าใจและวางแผนการดำเนินงานของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
>>10 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวพัชรีภรณ์  ตราชู นางสาวจันทร์ฉาย โพดเฟื่อง และนายพีรพงษ์  ทิพวิไชย  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและติดตามการดำเนินงานของศูนย์ ศพก.เครือข่าย ของนายสุณรงค์  วงษ์กรวด พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การปลูกพืชฤดูแล้ง ในพื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>10 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นายปิยะ  อนุศร  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ด้านดินปุ๋ยระดับประเทศ หลักสูตร การขับเคลื่อนงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) สู่การพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน ผ่านระบบ VDO Conference ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>10 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม ร่วมต้อนรับนางธมลทัศน์ ทัพพระจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี ในการให้คำแนะนำและชี้แนะแนวทางการจัดทำตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ ปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>10 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวณัฏฐวรณัน  สมิดาสุตานันท์ นักวิชาส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง ปี 2564 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>9 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นายปิยะ  อนุศร  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ให้บริการแก่เกษตรกรตำบลน้ำสุด ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภัณฑ์กำจัดศัตรูพืชและแนะนำวิธีการใช้ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>9 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม เพื่อพิจารณาการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>8 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนายมนตรี  บุญเปลี่ยน  กำนันตำบลน้ำสุด และนายปิยะ  อนุศร  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย และแนะนำการจัดการใบอ้อยที่เหลือทิ้งจากการเก็บเกี่ยว พร้อมประชาสัมพันธ์ รณรงค์และทำความเข้าใจกับเกษตรกร เรื่องการหยุดเผาในพื้นที่ทางการเกษตร ในพื้นที่ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุร
>>8 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นายปิยะ  อนุศร  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ด้านดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน ผ่านระบบ VDO Conference ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>8 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวณัฏฐวรณัน  สมิดาสุตานันท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตร ตามโครงการอาสาสมัครเกษตร ปี 2564 โดยมีนายกมล  โสพัฒน์  เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
>>8 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวพัชรีภรณ์  ตราชู และนางสาวจันทร์ฉาย  โพดเฟื่อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่นำสินค้าทางการเกษตรมาจำหน่าย ณ ตลาดเกษตรกร (Farmer Market) บริเวณลานที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุร
>>5 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม รับมอบวัสดุอุปกรณ์การสำรวจแปลงติดตามสถานการณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช เพื่อใช้ในการดำเนินงานสำรวจ เฝ้าระวังและเตือนการระบาดศัตรูพืชในพื้นที่ จากกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>5 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวจันทร์ฉาย โพดเฟื่อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมแนวทางดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ และเชื่อมโยงตลาด ณ อาคารฝึกอบรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุร
>>5 กุมภาพันธ์ 2564 สมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นายปิยะ อนุศร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกพืช ในพื้นที่ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>4 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวณัฎฐวรณัน สมิดาสุตานันท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหรกรณ์จังหวัดลพบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาที่ดินลพบุรี ติดตามการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ พื้นที่ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>4 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม ร่วมต้อนรับคณะกรรมการกลั่นกรองเอกสารและจัดเก็บข้อมูลเกษตรกรดีเด่น ในการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ประเภทไร่นาสวนผสม ณ สวนวรินทร์ณิชา หมู่ที่ 10 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>3 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนายปิยะ อนุศร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายมนตรี บุญเปลี่ยน กำนันตำบลน้ำสุด ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดที่มีการเผาในพื้นที่การเกษตร พร้อมประชาสัมพันธ์ รณรงค์และทำความเข้าใจกับเกษตรกร เรื่องปัญหาฝุ่นควันจากการเผาอ้อยในพื้นที่ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>3 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นายปิยะ อนุศร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามและให้คำแนะนำผู้ลงทะเบียนรับเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวโครงการ “ตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย COVID-19” ในพื้นที่ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>3 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม และเจ้าหน้าที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมชี้แจงโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด เพื่อแจ้งกลุ่มแปลงใหญ่เกี่ยวกับขั้นตอนการจดทะเบียนนิติบุคคล รายละเอียดการเข้าร่วมโครงการและขั้นตอนการดำเนินงาน  ณ ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>2 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวพัชรีภรณ์ ตราชู และนางสาวจันทร์ฉาย โพดเฟื่อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามการดำเนินงานของอาสาสมัครเกษตร (อกม.) พื้นที่ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>2 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวพัชรีภรณ์ ตราชู และนางสาวจันทร์ฉาย โพดเฟื่อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามและให้คำแนะนำผู้ลงทะเบียนรับเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวโครงการ “ตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย COVID-19” ในพื้นที่ตำบลดีลัง และติดตามการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนดีลัง เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน หมู่ที่ 5 ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>1 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม ประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ตามระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) พร้อมแจ้งข้อราชการดำเนินงานวางแผนและสรุปการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>1 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนายปิยะ อนุศร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ณ หมู่ที่ 2 ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>1 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม ร่วมฟังการประชุมชี้แจงเรื่องตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนน ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 1) ผ่านระบบ VDO Conference ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>1 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวพัชรีภรณ์ ตราชู และนางสาวจันทร์ฉาย โพดเฟื่อง นักวิชาส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่นำสินค้าทางการเกษตรมาจำหน่าย ณ ตลาดเกษตรกร (Farmer Marker) บริเวณลานที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>29 มกราคม 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวจตุพร บ้ำสันเทียะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามให้คำแนะนำแก่ผู้ร่วมโครงการตู้เย็นข้างบ้าน ณ ตำบลชอนน้อย อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>29 มกราคม 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวพัชรีภรณ์ ตราชู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมชมรมท้องถิ่นท้องที่สามัคคีตำบลหนองบัว เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการในการปฏิบัติราชการในพื้นที่ตำบลหนองบัว และร่วมประชุมโครงการแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นระดับตำบลเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ตำบลหนองบัว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>28 มกราคม 2564 ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม ปลัดอำเภอพัฒนานิคม และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และให้คำแนะนำการเฝ้าระวังและป้องกันการเผาเศษซากพืชและเศษวัสดุการเกษตรในพื้นที่การเกษตร ในพื้นที่ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>28 มกราคม 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวจตุพร บ้ำสันเทียะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามให้คำแนะนำแก่ผู้ร่วมโครงการตู้เย็นข้างบ้าน ณ ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>27 มกราคม 2564 นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรี ทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม และผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ลงพื้นที่ตรวจและสำรวจพื้นที่การเผา (Hot Spot) พร้อมทั้งรณรงค์หยุดเผาวัสดุการเกษตรโดยการไถกลบตอซัง ในพื้นที่ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>27 มกราคม 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวพัชรีภรณ์ ตราชู นางสาวจันทร์ฉาย โพดเฟื่อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวจตุพร บ้ำสันเทียะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่สัมภาษณ์เกษตรกรผู้ใช้บริการโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปี 2563 ณ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>26 มกราคม 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนางสาวณัฏฐวรณัน สมิดาสุตานันท์ นางสาวจันทร์ฉาย โพดเฟื่อง และนางสาวพัชรีภรณ์ ตราชู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่สัมภาษณ์เกษตรกรผู้ใช้บริการโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปี 2563 พื้นที่ตำบลโคกสลุง และติดตามเยี่ยมเยียนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศูนย์เครือข่าย) พร้อมทั้งติดตามงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ พื้นที่ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>26 มกราคม 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม ร่วมกันทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบสำนักงานเกษตรอำเภอ ตามโครงการลพบุรีเมืองสะอาด ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>25 มกราคม 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวพัชรีภรณ์ ตราชู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวจตุพร บ้ำสันเทียะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ติดตามตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่นำสินค้าทางการเกษตรมาจำหน่าย ณ ตลาดเกษตรกร (Farmer Market) บริเวณที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>24 มกราคม 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนางสาวจันทร์ฉาย โพดเฟื่อง และนางสาวพัชรีภรณ์ ตราชู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพร้อมชี้แจงรายละเอียดในการขอต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และติดตามแปลงไม้ผลและติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกไม้ผล ณ ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>22 มกราคม 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม รับการนิเทศงานผ่านระบบออนไลน์ ตามระบบส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>21 มกราคม 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนายปิยะ อนุศร นางสาวพัชรีภรณ์ ตราชู และนางสาวจันทร์ฉาย โพดเฟื่อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรด้วยการไถกลบ ณ ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>21 มกราคม 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนายปิยะ อนุศร นางสาวพัชรีภรณ์ ตราชู และนางสาวจันทร์ฉาย โพดเฟื่อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มวิสาหกิจชุมชน พร้อมชี้แจงรายละเอียดในการขอต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และแนะนำการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแก่เกษตรกรผู้ปลูกโกโก้ ในพื้นที่ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>21 มกราคม 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนายปิยะ อนุศร นางสาวพัชรีภรณ์ ตราชู และนางสาวจันทร์ฉาย โพดเฟื่อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามโรคใบด่างมันสำปะหลัง ในพื้นที่ตำบลน้ำสุด และเยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกผักหวาน ณ ไร่ผักหวานครูแดง ตำบลน้ำสุด  อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>20 มกราคม 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ร่วมประชุมและติดตามงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี และลงพื้นที่ติดตามงานโครงการฯ ณ สวนโอบอมรรัตน์ ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>19 มกราคม 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากนิคมสร้างตนเอง ทำการรังวัดที่ดินพื้นที่สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม เพื่อขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินสงวนนิคมฯ เพื่อดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป
>>18 มกราคม 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวพัชรีภรณ์ ตราชู และนางสาวจันทร์ฉาย โพดเฟื่อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่นำสินค้าทางการเกษตรมาจำหน่าย ณ ตลาดเกษตรกร (Farmer Market) บริเวณลานที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>15 มกราคม 2564 ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ ในการคัดเลือก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ดีเด่น ประจำปี 2564 จังหวัดลพบุรี ณ หมู่ที่ 1 ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>14 มกราคม 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นายปิยะ อนุศร นางสาวจันทร์ฉาย โพดเฟื่อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวจตุพร บ้ำสันเทียะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกร แปลงของนางกันย์สินี วรินทร์ณิชา ณ หมู่ที่ 10 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุร
>>13 มกราคม 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนายปิยะ อนุศร และนางสาวณัฏฐวรณัน สมิดาสุตานันท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและติดตามการดำเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพฤกษ์ธรรมสมุนไพร ณ หมู่ที่ 8 ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>13 มกราคม 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม ร่วมต้อนรับนางธมลทัศน์ ทัพพระจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี ในการติดตามการดำเนินงาน พร้อมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการเกษตร ให้กับเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>12 มกราคม 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนางสาวพัชรีภรณ์ ตราชู นางสาวจันทร์ฉาย โพดเฟื่อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวจตุพร บ้ำสันเทียะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามแปลงไม้ผลและติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกไม้ผลในพื้นที่ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุร
>>12 มกราคม 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงโครงการมาตรการภาครัฐ ปี 2563 และเร่งรัดการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2563/64 ผ่านระบบ Video Conference ระบบ Webex และถ่ายทอดสดทาง ssnet ณ สำนักงานเกษตร อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>11 มกราคม 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวพัชรีภรณ์ ตราชู นักวิชาส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวโครงการ “ตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย COVID-19” ให้แก่ผู้ลงทะเบียนรับเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวในพื้นที่ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>11 มกราคม 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม ติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรที่นำสินค้าทางการเกษตรมาจำหน่าย ณ ตลาดเกษตรกร (Farmer Market) บริเวณลานที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุร
>>11 มกราคม 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม เข้าสวัสดีปีใหม่และขอพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2564 กับว่าที่ร้อยตรี ทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม และนางสาวนงลักษณ์ อยู่พุ่ม ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ณ ที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>10 มกราคม 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวจตุพร บ้ำสันเทียะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวโครงการ “ตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย COVID-19” ให้แก่ผู้ลงทะเบียนรับเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว ในพื้นที่ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>8 มกราคม 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวพัชรีภรณ์ ตราชู นางสาวจันทร์ฉาย โพดเฟื่อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวจตุพร บ้ำสันเทียะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจมาตรฐานแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS ณ ไร่ผักหวานครูแดง ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>8 มกราคม 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นายปิยะ อนุศร นางสาวพัชรีภรณ์ ตราชู นางสาวจันทร์ฉาย โพดเฟื่อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวจตุพร บ้ำสันเทียะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและติดตามกลุ่มแม่บ้านตำบลน้ำสุด ณ หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>7 มกราคม 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นายปิยะ อนุศร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาการเผาเศษซากพืชหรือวัชพืช และเศษวัสดุการเกษตรในพื้นที่การเกษตร ในพื้นที่ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>7 มกราคม 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนางสาวพัชรีภรณ์ ตราชู และนางสาวณัฏฐวรณัน สมิดาสุตานันท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามแปลงไม้ผล และติดตามสถานการณ์เพาะปลูกไม้ผล ในพื้นที่อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>7 มกราคม 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวจันทร์ฉาย โพดเฟื่อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่นำสินค้าทางการเกษตรมาจำหน่าย ณ ตลาดเกษตรกร (Farmer Market) โรงพยาบาลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>7 มกราคม 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวจันทร์ฉาย โพดเฟื่อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่นำสินค้าทางการเกษตรมาจำหน่าย ณ ตลาดเกษตรกร (Farmer Market) ณ โรงพยาบาลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>7 มกราคม 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จัดอบรมโครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าชุมชน ปี 2564 กิจกรรมประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุร
>>6 มกราคม 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม ประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนมกราคม 2564 ตามระบบ T&V System พร้อมแจ้งข้อราชการ ดำเนินการวางแผนและสรุปการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>6 มกราคม 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นายปิยะ อนุศร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านปากช่องสาริกา หมู่ที่ 9 ตำบลช่องสาริกา ติดตามแปลงไม้ผลและติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกไม้ผล และส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวโครงการ “ตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย COVID-19” รอบ 2 ให้แก่ผู้ลงทะเบียนรับเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว ในพื้นที่ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุร
>>5 มกราคม 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนางสาวณัฏฐวรณัน สมิดาสุตานันท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จัดอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
>>4 มกราคม 2564 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม ปฏิบัติหน้าที่ตรวจ จุดตรวจศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 ในพื้นที่อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เพื่อตรวจติดตามให้คำแนะนำ รับฟังปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานตามจุดตรวจบริการต่าง ๆ
>>29 ธันวาคม 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนายปิยะ อนุศร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม ดำเนินงานโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร กิจกรรมส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ณ วัดบุญญาราม หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำสุด  อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>27 ธันวาคม 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวพัชรีภรณ์ ตราชู นางสาวจันทร์ฉาย โพดเฟื่อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวจตุพร บ้ำสันเทียะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจมาตรฐานแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS จำนวน 2 แปลง ณ ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>25 ธันวาคม 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม เข้าร่วมประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ่ ผู้แทนเกษตรกรรุ่นใหม่ และผู้แทนอาสาสมัครเกษตรกร ระดับจังหวัด ปี 2564 ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์เครือข่าย ศพก. ตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี...
>>25 ธันวาคม 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวพัชรีภรณ์ ตราชู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวจตุพร บ้ำสันเทียะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมรับฟังการประเมินโครงการ 1 อำเภอ 1 ศูนย์เรียนรู้ ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ 1 ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>24 ธันวาคม 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวณัฏฐวรณัน สมิดาสุตานันท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมจัดเวทีชุมชนขับเคลื่อนตลาดเกษตรกรจังหวัดลพบุรี ภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วิสาหกิจชุมชนใบหม่อนฟาร์ม ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี...
>>23 ธันวาคม 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นายปิยะ อนุศร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมอบรมโครงการตามแผนปฏิบัติการจังหวัดลพบุรี ประจำปี พ.ศ.2564 โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์เกษตรอินทรีย์ภายในจังหวัดลพบุรี กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชอินทรีย์วิถีลพบุรี กิจกรรมย่อยส่งเสริมและพัฒนาระบบติดตาม พยากรณ์ และเตรีมการระบาดศัตรูพืช ณ บริษัท ใจฟ้าฟาร์ม โซเซียล เอนเตอร์ไพร์ส จำกัด ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี...
>>22 ธันวาคม 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี ร่วมกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ปี 2564 โดยมีนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี ณ วัดหนองนา หมู่ที่ 2 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>22 ธันวาคม 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม ร่วมกิจกรรมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลพบุรี” ปี 2564 โดยมีนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี ณ วัดหนองนา หมู่ที่ 2 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>21 ธันวาคม 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี ร่วมกันจัดเตรียมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ปี 2564 ณ วัดหนองนา หมู่ที่ 2 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>21 ธันวาคม 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ วัดหนองนา โรงเรียนบ้านหนองนา และหมู่บ้านหนองนา โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธานในพิธี ณ วัดหนองนา หมู่ที่ 2 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>18 ธันวาคม 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม ติดตามการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบสำนักงานเกษตรอำเภอ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>17 ธันวาคม 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวจตุพร บ้ำสันเทียะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่แปลงเกษตรเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่อยู่ในเขต สปก. ณ ตำบลมะนาวหวาน และตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>17 ธันวาคม 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 (ถนนสระบุรี-หล่มสัก) ตามโครงการลพบุรีเมืองสะอาด
ณ วัดพรหมรังสี ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>16 ธันวาคม 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม ร่วมกันทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบสำนักงาน ตามโครงการลพบุรีเมืองสะอาด ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>16 ธันวาคม 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นายปิยะ อนุศร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวณปภัช รัตนภูมิ ผู้รับจ้างงาน 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกร 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ของนายจารึก จั่นอิ๊ด และนายธีระยุทธ วงษ์จันทร์ ณ ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>16 ธันวาคม 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม เข้าร่วมประชุมชมรมท้องถิ่นท้องที่สามัคคีตำบลหนองบัว เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการในการปฏิบัติราชการในพื้นที่ตำบลหนองบัว โดยมีนายมานะ วงษ์นิ่ม กำนันตำบลหนองบัว เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>15 ธันวาคม 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวจันทร์ฉาย โพดเฟื่อง และนายปิยะ อนุศร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เกษตรกร หัวข้อ “เทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตร (การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง อย่างครบวงจร)” โครงการอบรมพัฒนาและฟื้นฟูลูกค้ารายคน ปี 2563 จัดโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาห้วยขุนราม ณ สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์กสวนมะเดื่อ จำกัด ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>15 ธันวาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล แป้นแก้ว พร้อมด้วยนายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม ปลัดอาวุโสอำเภอพัฒนานิคม เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี เจ้าหน้าที่เทศบาลเขาพระยาเดินธง และผู้นำท้องที่ ลงพื้นที่วางแผนการจัดงานจังหวัดเคลื่อนที่ และวางแผนงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ปี 2564 ณ วัดหนองนา หมู่ที่ 2 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>15 ธันวาคม 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนางสาวณัฏฐวรณัน สมิดาสุตานันท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี จัดเวทีระดมความคิดเห็น เสนอปัญหา ความต้องการในระดับพื้นที่ให้กับประธานอาสาสมัครเกษตรระดับตำบล ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>14 ธันวาคม 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม ประชุมชี้แจงการทำงานให้ผู้รับจ้างงาน ตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>14 ธันวาคม 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวพัชรีภรณ์ ตราชู และ
นางสาวจันทร์ฉาย โพดเฟื่อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่นำสินค้าทางการเกษตรมาจำหน่าย ณ ตลาดเกษตร (Farmer Market) บริเวณลานที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>10 ธันวาคม 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวพัชรีภรณ์ ตราชู และ
นางสาวจันทร์ฉาย โพดเฟื่อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามแปลงทานตะวัน ไร่คุณลำยอง หมู่ที่ 4 ตำบลมะนาวหวาน และทุ่งทานตะวันผู้ใหญ่เตี้ย หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัว เพื่อประชาสัมพันธ์เป็นแหล่งท่องเที่ยงในพื้นที่อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>10 ธันวาคม 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวพัชรีภรณ์ ตราชู และนางสาวจันทร์ฉาย โพดเฟื่อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวจตุพร บ้ำสันเทียะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจมาตรฐานแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsFGS ณ ศูนย์เรียนรู้ผู้ใหญ่วิทย์ผักอร่อย หมู่ที่ 3 ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>5 ธันวาคม 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนางสาวพัชรีภรณ์ ตราชู และนางสาวจันทร์ฉาย โพดเฟื่อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามแปลงทานตะวันในพื้นที่อำเภอพัฒนานิคม ณ ทุ่งทานตะวันผู้ใหญ่เตี้ย หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัว และไร่คุณรำยอง หมู่ที่ 4 ตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>5 ธันวาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธานจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 พร้อมด้วยนายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่มและถวายบังคม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>5 ธันวาคม 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวจันทร์ฉาย โพดเฟื่อง และนางสาวพัชรีภรณ์ ตราชู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมศึกษาดูงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564 ดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์เกษตรอินทรีย์ภายในจังหวัดลพบุรี กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเกษตรอินทรีย์วิถีลพบุรี กิจกรรมย่อยที่ 2 ส่งเสริมการผลิตสมุนไพรเพื่อพัฒนาศักยภาพความรู้เกษตรกร และเจ้าหน้าที่ในด้านการผลิตสมุนไพรอินทรีย์ให้มีคุณภาพมาตรฐาน ในระหว่างวันที่ 2 - 4 ธันวาคม 2563 ณ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดระยอง จังหวัดลพบุรี...
>>4 ธันวาคม 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>3 ธันวาคม 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นายปิยะ อนุศร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่ทำการเกษตร ณ ตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>2 ธันวาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนธันวาคม 2563 โดยมีนายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำท้องถิ่นท้องที่ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>1 ธันวาคม 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวจันทร์ฉาย โพดเฟื่อง และนางสาวพัชรีภรณ์ ตราชู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทำการประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกพืช ในพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>1 ธันวาคม 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวณัฏฐวรณัน สมิดาสุตานันท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวโครงการ “ตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย COVID-19” รอบ 2 ให้แก่ผู้ลงทะเบียนรับเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว ในพื้นที่หมู่ที่ 1, 3 และหมู่ที่ 5 ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>1 ธันวาคม 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวณัฏฐวรณัน สมิดาสุตานันท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมอบรมให้ความรู้เรื่องวิสาหกิจชุมชน โครงการอบรมสัมมนาผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแก่งเสือเต้น ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>30 พฤศจิกายน 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม ประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนธันวาคม 2563 ตามระบบ T&V System พร้อมแจ้งข้อราชการ ดำเนินการวางแผนและสรุปการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>30 พฤศจิกายน 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวพัชรีภรณ์ ตราชู และนางสาวจันทร์ฉาย โพดเฟื่อง และนางสาวณัฏฐวรณัน สมิดาสุตานันท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่นำสินค้าทางการเกษตรมาจำหน่าย ณ ตลาดเกษตร (Farmer Market) บริเวณลานที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>27 พฤศจิกายน 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวพัชรีภรณ์ ตราชู และนางสาวจันทร์ฉาย โพดเฟื่อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทำการประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกพืช ในพื้นที่หมู่ที่ 2, 3 และหมู่ที่ 5 ตำบลดีลัง และส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวโครงการ “ตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย COVID-19” รอบ 2 ให้แก่ผู้ลงทะเบียนรับเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว ในพื้นที่หมู่ที่ 2, 3 และหมู่ที่ 5 ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>27 พฤศจิกายน 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนางสาวณัฏฐวรณัน สมิดาสุตานันท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธีมอบกองทุนโครงการปลูกผักวิถีธรรมชาติ โครงการปล่อยปลาลงเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ โดยมีว่าที่ร้อยตรี ทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธานในพิธี ณ ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>26 พฤศจิกายน 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนางสาวพัชรีภรณ์ ตราชู และนางสาวจันทร์ฉาย โพดเฟื่อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว โครงการ “ตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย COVID-19” รอบ 2 ให้แก่ผู้ลงทะเบียนรับเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว ในพื้นที่หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 11 ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>26 พฤศจิกายน 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนางสาวพัชรีภรณ์ ตราชู และนางสาวจันทร์ฉาย โพดเฟื่อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามเยี่ยมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดแปลงใหญ่ ในพื้นที่ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>26 พฤศจิกายน 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวพัชรีภรณ์ ตราชู และนางสาวจันทร์ฉาย โพดเฟื่อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่นำสินค้าทางการเกษตรมาจำหน่าย ณ โรงพยาบาลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>26 พฤศจิกายน 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม ร่วมกิจกรรม Kick Off โครงการลพบุรีเมืองสะอาด โดยมีนายวชิระ เกตุพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี ณ ลานอเนกประสงค์ ที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>25 พฤศจิกายน 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวจันทร์ฉาย โพดเฟื่อง นางสาวพัชภรณ์ ตราชู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวจตุพร บ้ำสันเทียะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยเกษตรกรอำเภอพัฒนานิคม เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ตรวจมาตรฐานแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS ระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี...
>>23 พฤศจิกายน 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม ลงพื้นที่ตรวจสอบแปลงมันสำปะหลังก่อนการขนย้ายท่อนพันธุ์มันสำปะหลังออกนอกพื้นที่ ในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>19 พฤศจิกายน 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวจันทร์ฉาย โพดเฟื่อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ มอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวให้กับผู้ที่ลงทะเบียนรับเมล็ดพันธุ์ผักโครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัยโควิด 19 ในพื้นที่ตำบลห้วยขุนราม และตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>18 พฤศจิกายน 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวจตุพร บ้ำสันเทียะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกพืช ปี 2563/2564 ณ วัดหนองนา หมู่ที่ 1 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>17 พฤศจิกายน 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้ภัยโควิด 19 และโครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัยโควิด 19 พร้อมมอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวให้กับผู้ที่ลงทะเบียนรับเมล็ดพันธุ์ผัก ในพื้นที่ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>16 พฤศจิกายน 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวจตุพร บ้ำสันเทียะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกพืชในพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลพัฒนานิคม และ   ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวโครงการ “ตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย COVID-19” ให้แก่ผู้ลงทะเบียนรับเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว ในพื้นที่หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 4 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>16 พฤศจิกายน 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวพัชรีภรณ์ ตราชู และนางสาวจันทร์ฉาย โพดเฟื่อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่นำสินค้าทางการเกษตรมาจำหน่าย ณ ตลาดเกษตรกร (Farmer Market) หน้าที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคม (หลังเก่า) อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>15 พฤศจิกายน 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวจตุพร บ้ำสันเทียะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกพืชในพื้นที่หมู่ที่ 9 ตำบลพัฒนานิคม และ   ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวโครงการ “ตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย COVID-19” ให้แก่ผู้ลงทะเบียนรับเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว ในพื้นที่หมู่ที่ 9 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>14 พฤศจิกายน 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวจตุพร บ้ำสันเทียะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่เยี่ยมแปลงเกษตรกรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน (PGS) ณ ไร่เอกวิจิตร หมู่ที่ 4 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>14 พฤศจิกายน 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวจตุพร บ้ำสันเทียะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกพืชในพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลพัฒนานิคม และส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวโครงการ “ตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย COVID-19” ให้แก่ผู้ลงทะเบียนรับเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว ในพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>13 พฤศจิกายน 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวจตุพร บ้ำสันเทียะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ประชาคมผู้ปลูกพืชในพื้นที่หมู่ที่ 8 ตำบลพัฒนานิคม และส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวโครงการ “ตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย COVID-19” ให้แก่ผู้ลงทะเบียนรับเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว ในพื้นที่หมู่ที่ 8 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>13 พฤศจิกายน 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนางสาวณัฏฐวรณัน สมิดาสุดานันท์ นางสาวจันทร์ฉาย โพดเฟื่อง และนางสาวพัชรีภรณ์ ตราชู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่เพื่อชี้แจงขั้นตอนและหลักเกณฑ์การขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืชให้แก่เกษตรกร ในพื้นที่ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>12 พฤศจิกายน 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นายปิยะ อนุศร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ตรวจสอบแปลงมันสำปะหลังและติดตามสถานการณ์โรคใบด่างมันสำปะหลัง ในพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>12 พฤศจิกายน 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นายปิยะ อนุศร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามแปลงไม้ผล โกโก้ 800 ต้น ณ หมู่ที่ 9 ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>12 พฤศจิกายน 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนางสาวจตุพร บ้ำสันเทียะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ทำการประชาคมผู้ปลูกพืชในพื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลพัฒนานิคม และส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวโครงการ “ตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย COVID-19” ให้แก่ผู้ลงทะเบียนรับเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว ในพื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>11 พฤศจิกายน 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นายปิยะ อนุศร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามแปลงต้นหม่อนสำหรับขายใบ ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>11 พฤศจิกายน 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนางสาวจตุพร บ้ำสันเทียะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ทำการประชาคมผู้ปลูกพืชในพื้นที่หมู่ที่ 12 ตำบลพัฒนานิคม และส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวโครงการ “ตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย COVID-19” ให้แก่ผู้ลงทะเบียนรับเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว ในพื้นที่หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 11 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>10 พฤศจิกายน 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นายปิยะ อนุศร  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ของโรคไหม้ในข้าว และแนะนำวิธีการป้องกันกำจัด ณ หมู่ที่ 3 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>10 พฤศจิกายน 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวจตุพร บ้ำสันเทียะ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ทำการประชาคมผู้ปลูกพืชในพื้นที่หมู่ที่ 5, 13 และหมู่ที่ 14 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>10 พฤศจิกายน 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนางสาวพัชรีภรณ์ ตราชู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาที่ดินลพบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ ณ ตำบลหนองบัว และตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>9 พฤศจิกายน 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนางสาวพัชรีภรณ์ ตราชู และนางสาวจันทร์ฉาย โพดเฟื่อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่สำรวจแปลงปลูกทานตะวัน เพื่อการท่องเที่ยว ในพื้นที่อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>9 พฤศจิกายน 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนางสาวพัชรีภรณ์ ตราชู และนางสาวจันทร์ฉาย โพดเฟื่อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามและเยี่ยมเยียนโครงการโคก หนอง นา โมเดล ณ โรงเรียนพรหมรังสี ตำบลดีลัง และส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวโครงการ “ตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย COVID-19” ให้แก่ผู้ลงทะเบียนรับเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว ในพื้นที่ตำบลดีลัง และตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>6 พฤศจิกายน 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวจตุพร บ้ำสันเทียะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวโครงการ “ตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย COVID-19” ให้แก่ผู้ลงทะเบียนรับเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว ในพื้นที่หมู่ที่ 8 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>6 พฤศจิกายน 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนางสาวจตุพร บ้ำสันเทียะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ทำการประชาคมผู้ปลูกพืชในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>5 พฤศจิกายน 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นายปิยะ อนุศร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวโครงการ “ตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย COVID-19” ให้แก่ผู้ลงทะเบียนรับเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว ในพื้นที่ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>4 พฤศจิกายน 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นายปิยะ อนุศร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามแปลงทานตะวัน และให้คำแนะนำการป้องกันเชื้อราในทานตะวัน ณ ไร่คุณรงค์ ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>4 พฤศจิกายน 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นายปิยะ อนุศร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวโครงการ “ตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย COVID-19” ให้แก่ผู้ลงทะเบียนรับเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว ในพื้นที่ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>3 พฤศจิกายน 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนางสาวจันทร์ฉาย โพดเฟื่อง และนางสาวณัฏฐวรณัน สมิดาสุตานันท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบความเสียหายด้านการเกษตรระดับตำบล ครั้งที่ 1/2563 เพื่อสรุปผลการพิจารณาความเสียหายด้านการเกษตรในพื้นที่ตำบลห้วยขุนราม ณ ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>3 พฤศจิกายน 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบใบจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมิตรดงลานพัฒนา ซึ่งดำเนินการผลิตใบอ้อยพลังงาน พื้นที่ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>3 พฤศจิกายน 2563 ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 พร้อมด้วยนายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ร่วมประชุม  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>2 พฤศจิกายน 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม ประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ตามระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) พร้อมแจ้งข้อราชการ ดำเนินการวางแผนและสรุปการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>2 พฤศจิกายน 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวจตุพร บ้ำสันเทียะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจสอบครุภัณฑ์และเยี่ยมเยียนเกษตรกร ในพื้นที่ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>2 พฤศจิกายน 2563นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวพัชรีภรณ์ ตราชู และนางสาวจันทน์ฉาย โพดเฟื่อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามเยี่ยมเกษตรกรที่นำสินค้าทางการเกษตรมาจำหน่าย ณ ตลาดเกษตรกร (Farmer Market) หน้าที่ว่าอำเภอพัฒนานิคม (หลังเก่า) อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>31 ตุลาคม 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนางสาวจันทร์ฉาย โพดเฟื่อง และนางสาวพัชรีภรณ์ ตราชู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่สำรวจปริมาณผลผลิตสินค้าที่ออกจำหน่ายรายสัปดาห์ ในพื้นที่อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>31 ตุลาคม 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนางสาวจันทร์ฉาย โพดเฟื่อง และนางสาวพัชรีภรณ์ ตราชู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบแปลงมันสำปะหลังของเกษตรกรที่แจ้งขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช ในพื้นที่หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 8 ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>29 ตุลาคม 2563นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นายปิยะ อนุศร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวจตุพร บ้ำสันเทียะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับนางปิยนันท์ ปันกอ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบครุภัณฑ์การเกษตร (ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์) ในพื้นที่ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>29 ตุลาคม 2563นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนางสาวจันทร์ฉาย โพดเฟื่อง  นางสาวณัฏฐวรณัน สมิดาสุตานันทร์  และนางสาวพัชรีภรณ์ ตราชู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบความเสียหายด้านการเกษตรระดับตำบล ตำบลห้วยขุนราม ณ ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>29 ตุลาคม 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวพัชรีภรณ์ ตราชู และนางสาวจันทร์ฉาย โพดเฟื่อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทำการประชาคมผู้ปลูกพืชในพื้นที่หมู่ที่ 1, 4, 6 และหมู่ที่ 7 ตำบลดีลัง ณ เทศบาลตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>28 ตุลาคม 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นายปิยะ อนุศร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมฝึกปฏิบัติการจัดเวทีชุมชนทำแผนพัฒนาแบบมีส่วนร่วม ณ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี...
>>28 ตุลาคม 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายนางสาวพัชรีภรณ์ ตราชู  นางสาวจันทร์ฉาย โพดเฟื่อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวจตุพร บ้ำสันเทียะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ทำการประชาคมผู้ปลูกพืชในพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>27 ตุลาคม 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ ระดับอำเภอ ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเกษตรกร/แรงงานเกษตรกรทฤษฎีใหม่ระดับตำบล และดำเนินการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ ระยะที่ 3 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>26 ตุลาคม 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนางสาวจันทร์ฉาย โพดเฟื่อง และนางสาวพัชรีภรณ์ ตราชู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ดำเนินการคัดเลือกเกษตรกรหรือศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรระดับอำเภอ และจัดทำแบบประเมินศักยภาพเพื่อคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมเครือข่ายการผลิตเมล็ดพันธุ์จากเมล็ดพันธุ์พระราชทานของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ในพื้นที่อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>26 ตุลาคม 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนางสาวพัชรีภรณ์ ตราชู และนางสาวจันทร์ฉาย โพดเฟื่อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทำการประชาคมผู้ปลูกพืชในพื้นที่หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5 ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>23 ตุลาคม 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายใต้ชื่อกิจกรรม “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ ที่ใจเรา” โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล  แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธานในการจัดกิจกรรม ณ โรงเรียนพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>23 ตุลาคม 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม ร่วมพิธีวางพวงมาลา ในพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล  แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>22 ตุลาคม 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวจตุพร บ้ำสันเทียะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมการประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 38 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วม ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>21 ตุลาคม 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นายปิยะ อนุศร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทำการประชาคมผู้ปลูกพืชในพื้นที่หมู่ที่ 6, 7, 8 และหมู่ที่ 9 ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>21 ตุลาคม 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนางสาวจันทร์ฉาย โพดเฟื่อง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>20 ตุลาคม 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนายปิยะ อนุศร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามและตรวจแปลงมันสำปะหลัง และชี้แจงแนวทางการป้องกันกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง ในพื้นที่ตำบลน้ำสุดและตำบลมะนาหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>20 ตุลาคม 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม ลงพื้นที่เยี่ยมเยือน คุณทิพย์วรรณ สลุงอยู่ เกษตรกรรุ่นใหม่ (YSF) และติดตามสอบถามปัญหาการดำเนินกิจกรรมทางด้านการเกษตร ณ สวนบ้านไร่เปี่ยมสุข ตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>20 ตุลาคม 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวจันทร์ฉาย โพดเฟื่อง และนางสาวพัชรีภรณ์  ตราชู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่นำสินค้าทางการเกษตรมาจำหน่าย ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ เกษตรอินทรีย์ ณ โรงพยาบาลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>19 ตุลาคม 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวพัชรีภรณ์  ตราชู และ นางสาวจันทร์ฉาย โพดเฟื่อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่นำสินค้าทางการเกษตรมาจำหน่าย  ณ ตลาดเกษตรกร (Farmer Market) หน้าที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคม (หลังเก่า) อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>19 ตุลาคม 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนางสาวจันทร์ฉาย โพดเฟื่อง และนางสาวณัฏฐวรณัน สมิดาสุตานันท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ประชุมชี้แจงการขอรับการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช ในพื้นที่ตำบลห้วยขุนราม  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>19 ตุลาคม 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการของนายนิวัฒน์  รุ่งสาคร  ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี  ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2564  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>16 ตุลาคม 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวพัชรีภรณ์ ตราชู และนางสาวจันทร์ฉาย โพดเฟื่อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทำการประชาคมผู้ปลูกพืชในพื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัว ณ ที่ทำการกำนันตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>15 ตุลาคม 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวพัชรีภรณ์ ตราชู และนางสาวจันทร์ฉาย โพดเฟื่อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทำการประชาคมผู้ปลูกพืช ณ วัดคีรีโสภณ (วัดเขาพระนอน) หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>15 ตุลาคม 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวจตุพร บ้ำสันเทียะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ทำการประชาคมผู้ปลูกพืช ในพื้นที่หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 5 ตำบลชอนน้อย อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>14 ตุลาคม 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนายปิยะ อนุศร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่สำรวจแปลงมันสำปะหลังในพื้นที่ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>14 ตุลาคม 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นายปิยะ อนุศร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทำการประชาคมผู้ปลูกข้าว ณ วัดราษฎร์สามัคคี (วัดตอยาง) หมู่ที่ 6 ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>14 ตุลาคม 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวจตุพร บ้ำสันเทียะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตำบลชอนน้อย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชอนน้อย อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>13 ตุลาคม 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ในพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีว่าที่ร้อยตรี ทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>12 ตุลาคม 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวจันทร์ฉาย โพดเฟื่อง นางสาวพัชรีภรณ์ ตราชู และนางสาวณัฏฐวรณัน สมิดาสุดานันท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทำการประชาคมผู้ปลูกพืช ในพื้นที่หมู่ที่ 8 ตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>12 ตุลาคม 2563นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวพัชรีภรณ์ ตราชู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมชมรมท้องถิ่นท้องที่สามัคคีตำบลหนองบัว เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการในการปฏิบัติราชการในพื้นที่ตำบลหนองบัว โดยมีนายก้องไพร ภู่เขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>12 ตุลาคม 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวจตุพร บ้ำสันเทียะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ทำการประชาคมผู้ปลูกพืช ในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลชอนน้อย อำเภอพัฒนานิม จังหวัดลพบุรี...
>>9 ตุลาคม 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังและตรวจสอบแปลงมันสำปะหลังที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ในพื้นที่ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>9 ตุลาคม 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมชี้แจงเกี่ยวกับกระบวนการให้ความช่วยเหลือด้านภัยธรรมชาติแก่ผู้นำชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>9 ตุลาคม 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม เข้าร่วมประชุมคัดเลือกคณะกรรมการหมู่บ้านและผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ที่ 5 ตำบลพัฒนานิคม และให้ความรู้เรื่องโรคใบด่างมันสำปะหลัง พร้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการให้ความช่วยเหลือด้านภัยธรรมชาติ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>9 ตุลาคม 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวพัชรีภรณ์ ตราชู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ความเห็นชอบร่างแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 และพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2563) ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563 โดยมีนายก้องไพร ภู่เขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>8 ตุลาคม 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวจตุพร บ้ำสันเทียะ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ทำการประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกพืช ในพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลชอนน้อย พร้อมชี้แจงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลกมันสำปะหลังและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ตำบลชอนน้อย อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>8 ตุลาคม 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวจันทร์ฉาย โพดเฟื่อง  นายปิยะ อนุศร และนางสาวพัชรีภรณ์ ตราชู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทำการประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกพืช ในพื้นที่หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 6 ตำบลมะนาวหวาน พร้อมชี้แจงกระบวนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ และโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลกมันสำปะหลังและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>7 ตุลาคม 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนายปิยะ อนุศร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ชี้แจงและทำความเข้าใจกับผู้นำชุมชนและเกษตรกร เกี่ยวกับกระบวนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ และการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>7 ตุลาคม 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนายสรายุทธ์ ศรีวิลัย ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี ร่วมจัดประชุมชี้แจงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนประเภทนิติบุคคล แก่คณะกรรมการกลุ่มแปลงใหญ่ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>6 ตุลาคม 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ร่วมต้อนรับคณะทีมนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร นำโดยนายเจริญ พิมพ์ขาล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลพบุรี ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>6 ตุลาคม 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่ทำการเกษตร ณ หมู่ที่ 7 ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>5 ตุลาคม 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม ประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนตุลาคม 2563 ตามระบบ T&V System พร้อมแจ้งข้อราชการ ดำเนินการงานแผนและสรุปการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>3 ตุลาคม 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่ทำการเกษตรเนื่องจากฝนตกหนัก ในพื้นที่ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>2 ตุลาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอพัฒนานิคม โดยมีนายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>2 ตุลาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอพัฒนานิคม โดยมีนายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>2 ตุลาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนตุลาคม 2563 พร้อมด้วยนายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ ร่วมประชุม พร้อมมอบใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์วิถีลพบุรี (PGS Lopburi) แก่เกษตรกรผู้ผ่านการรับรอง และแนะนำข้าราชการใหม่ ณ หอประชุมอำเภอพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>30 กันยายน 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นายปิยะ อนุศร นางสาวจันทร์ฉาย โพดเฟื่อง และนางสาวพัชรีภรณ์ ตราชู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามแปลงมันสำปะหลังเพื่อเฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง ในพื้นที่ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>30 กันยายน 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นายปิยะ อนุศร นางสาวจันทร์ฉาย โพดเฟื่อง และนางสาวพัชรีภรณ์ ตราชู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เกษตรกรผู้ปลูกพืชที่ได้รับผลกระทบจากพายุโนอึล และร่องมรสุมพาดผ่าน ในพื้นที่ตำบลน้ำสุด  อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>29 กันยายน 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ระดับอำเภอ ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเกษตรกร/แรงงานเกษตรกรทฤษฎีใหม่ระดับตำบล และดำเนินการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ รอบที่ 2 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>25 กันยายน 2563 ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล  แป้นแก้ว  นายอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธาน พร้อมด้วยนายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม และคณะกรรมการบริหารโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 ระดับอำเภอ เพื่อพิจารณาข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกลำไย ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>24 กันยายน 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล ลงพื้นที่ตรวจสอบแปลงเกษตรกรผู้ปลูกลำไยตามโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 ในพื้นที่ตำบลห้วยขุนราม ตำบลหนองบัว และตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>24 กันยายน 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล ลงพื้นที่ติดตามแปลงไม้ผล และติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกไม้ผล ในพื้นที่ตำบลห้วยขุนราม ตำบลหนองบัว และตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>23 กันยายน 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นายปิยะ อนุศร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ดำเนินการจัดประชาคมเพื่อตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกพืชของเกษตรกร หมู่ที่ 13 ตำบลช่องสาริกา ณ วัดถ้ำบ่อทอง ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>23 กันยายน 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม เข้าร่วมการประชุมสภากาแฟ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>22 กันยายน 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสมควร ยุทธวิธี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ลงพื้นที่ประชาคมข้อมูลการเพาะปลูกพืช ณ หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>18 กันยายน 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ระดับอำเภอ ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเกษตรกร/แรงงานเกษตรกรทฤษฎีใหม่ระดับตำบล และดำเนินการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>17 กันยายน 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่เพื่อตรวจแปลงและชี้แจงแนวทางการป้องกันกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง ในพื้นที่ตำบลห้วยขุนราม ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>17 กันยายน 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกรมวิชาการเกษตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และกลุ่มอารักขาพืชสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่เพื่อชี้แจงแนวทางการป้องกันกำจัดโรคราน้ำค้างในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กับผู้ประสบปัญหาโรคราน้ำค้างในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตำบลห้วยขุนราม ตำบลน้ำสุด และตำบลมะนาวหวาน ณ วัดบุญญาราม หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>17 กันยายน 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่เพื่อชี้แจงโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ ณ วัดบุญญาราม หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>14 กันยายน 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นายปิยะ อนุศร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวจตุพร บ้ำสันเทียะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ติดตามผลการขยายแมลงหางหนีบ และติดตามสถานการณ์การระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ณ ตำบลชอนน้อย อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>14 กันยายน 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นายปิยะ อนุศร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวจตุพร บ้ำสันเทียะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ติดตามการเพาะปลูกลำไยและไม้ผลอื่น ๆ ณ ตำบลชอนน้อย อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>14 กันยายน 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นายปิยะ อนุศร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวจตุพร บ้ำสันเทียะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี ดำเนินการสนับสนุนปัจจัยการผลิต โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ปี 2563 ณ ตำบลชอนน้อย อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>11 กันยายน 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นายปิยะ อนุศร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>8 กันยายน 2563 นายเจริญ พิมพ์ขาล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี ติดตามการดำเนินงานโครงการ “1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่” โดยมีนายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>3 กันยายน 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสมควร ยุทธวิธี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกพืช หมู่ที่ 7 ตำบลโคกสลุง ณ วัดศรีมิ่งมงคลวราราม ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>2 กันยายน 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสมควร ยุทธวิธี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>2 กันยายน 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นายปิยะ อนุศร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการมัคคุเทศก์น้อย ณ แหล่งเรียนรู้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผักหวานป่าเขื่อนป่าสัก หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>1 กันยายน 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ประชุมประจำเดือนสำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม เพื่อชี้แจงข้อราชการและวางแผนการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>1 กันยายน 2563 ว่าที่ร้อยตรีทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนกันยายน 2563 พร้อมด้วยนายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ ร่วมประชุม ณ หอประชุมอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>31 สิงหาคม 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นายปิยะ อนุศร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมเป็นวิทยากรในโครงการ “ปลูกพืชผักสวนครัวในบ้าน ช่วยต้านทานภัยเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019” ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>29 สิงหาคม 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นายปิยะ อนุศร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ดำเนินการจัดประชาคมเพื่อตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกพืชของเกษตรกร หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 11 ตำบลช่องสาริกา ณ วัดเมตตาธรรม และที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>29 สิงหาคม 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสมควร ยุทธวิธี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ดำเนินการจัดประชาคมเพื่อตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกพืชของเกษตรกร หมู่ที่ 2, 4 และหมู่ที่ 11 ตำบลโคกสลุง  ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2, 4 และหมู่ที่ 11 ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>27 สิงหาคม 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนายปิยะ อนุศร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่สำรวจแปลงมันสำปะหลังและแปลงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และให้คำแนะนำเรื่องการป้องกันกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลังในมันสำปะหลัง และเรื่องการป้องกันโรคราน้ำค้างหรือโรคใบลายในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ หมู่ที่ 3, 6 ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>25 สิงหาคม 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นายปิยะ อนุศร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทำการประชาคมรับรองการปลูกพืช หมู่ที่ 10, 12 ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>24 สิงหาคม 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นายปิยะ อนุศร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทำการประชาคมรับรองการปลูกพืช หมู่ที่ 9 ตำบลช่องสาริกา และหมู่ที่ 2 ตำบลน้ำสุด และสำรวจแปลงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ประสบปัญหาโรคราน้ำค้าง ให้คำแนะนำในการป้องกันกำจัด โรค และแมลงศัตรูพืชในข้าวโพด หมู่ที่ 2, 3 ตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>21 สิงหาคม 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม ลงพื้นที่สำรวจโรคใบด่างมันสำปะหลัง และให้คำแนะนำในการป้องกันกำจัดโรค แมลงศัตรูพืชในมันสำปะหลัง ในพื้นที่ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>20 สิงหาคม 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม ลงพื้นที่สำรวจแปลงมันสำปะหลัง ณ หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>20 สิงหาคม 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม ต้อนรับคณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปี 2563 รอบ 2 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>19 สิงหาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธาน เปิดกิจกรรมโรงเรียนสอนน้องทำนา พร้อมด้วยนายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พัฒนาการอำเภอพัฒนานิคม ประธาน ศพก. ประธานศูนย์เครือข่าย ศพก. และคณะครูนักเรียนโรงเรียนซอย 26 สาย 4 ซ้าย ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>19 สิงหาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธาน เปิดกิจกรรม “โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่” พร้อมด้วยนายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม เข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดโคกสะอาด หมู่ที่ 4 ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>18 สิงหาคม 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธานการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่เกษตรกรผู้นำ ครั้งที่ 2 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชผักปลอดสารพิษ หมู่ที่ 4 ตำบลชอนน้อย อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>14 สิงหาคม 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสมควร ยุทธวิธี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “ป่าพื้นถิ่น ของกินพื้นบ้าน” ณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้งโคกสลุง ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>13 สิงหาคม 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสมควร ยุทธวิธี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ลงพื้นที่จัดทำประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกพืช ณ หมู่ 6 ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>13 สิงหาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนายสมเจตน์ ทับทิมทอง    เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พัฒนาการอำเภอ เกษตรกร และคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดพรหมรังสี ร่วมกิจกรรมทฤษฎีใหม่แบบประยุกต์ “โคก หนอง นา” ณ สวนวรินทร์ณิชา ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>12 สิงหาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่ม สักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>11 สิงหาคม 2563 นายสมเจตน์  ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสมควร ยุทธวิธี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายปิยะ อนุศร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่สำรวจโรคใบด่างมันสำปะหลัง และให้คำแนะนำวิธีป้องกันโรค แมลงศัตรูในมันสำปะหลัง ในพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>11 สิงหาคม 2563 นายสมเจตน์  ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอร่วมประชุมเชื่อมโยงคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และคณะกรรมการแปลงใหญ่ ครั้งที่ 3 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>10 สิงหาคม 2563 นายสมเจตน์  ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นายปิยะ อนุศร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร เทคโนโลยีเครื่องจักรกลและระบบน้ำพืชการเกษตรแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดลพบุรี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี...
>>6 สิงหาคม 2563 นายสมเจตน์  ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นายปิยะ อนุศร และนางสาวกิดากานต์ สาสุธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรแบบมีส่วนร่วม ครั้งที่ 1” ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี...
>>5 สิงหาคม 2563 นายสมเจตน์  ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนายปิยะ อนุศร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวจตุพร บ้ำสันเทียะ นักวิชาการส่งเสริการเกษตร เข้าร่วมประชุมชี้แจงสถานการณ์ภัยแล้ง และการรับขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>3 สิงหาคม 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม ร่วมประชุมประจำเดือนเพื่อวางแผนการดำเนินงานตามระบบกรมส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุมสำนักงานอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>3 สิงหาคม 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่สำรวจโรคใบด่างมันสำปะหลัง ในพื้นที่ตำบลพัฒนานิคม เบื้องต้นได้ส่งตัวอย่างเพื่อตรวจสอบและได้ถอนทำลายแล้ว และลงพื้นที่ให้คำแนะนำโรคและแมลงศัตรูพืชในมันสำปะหลัง ณ ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>28 กรกฎาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนายสมเจตน์ ทับทิมทอง  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>24 กรกฎาคม 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเฉลิมพระเกียรติ  ณ ลานกิจกรรมหอประชุมอำเภอพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>21 กรกฎาคม 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวจตุพร บ้ำสันเทียะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำ เพื่อสำรวจแหล่งน้ำของแปลงใหญ่ ณ ตำบลห้วยขุนราม ตำบลหนองบัว และตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>20 กรกฎาคม 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นายปิยะ อนุศร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการใช้โปรแกรมขึ้นทะเบียนเกษตรกร โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ศูนย์หันตรา) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา...
>>16 กรกฎาคม 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นายปิยะ อนุศร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวจตุพร บ้ำสันเทียะ นักวิชาส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมชี้แจงการเปิดใช้ระบบข้อมูลเกษตรกรผู้ประสบภัยด้านพืช ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี...
>>15 กรกฎาคม 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนางสาวจตุพร บ้ำสันเทียะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมิตรดงลานพัฒนาข้าวโพด หมู่ที่ 3 ณ ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>14 กรกฎาคม 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นายภานุวัฒน์  เนียมสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่เพื่อติดตามกิจกรรมการเกษตรของเกษตรกรแปลงมันสำปะหลัง ณ ตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>14 กรกฎาคม 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม ให้การต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น เพื่อพิจารณาตัดสินการประกวดกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่นและสมาชิกยุวเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2563 โดยมีนายไพโรจน์ คำหวาน หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ นางอมรพรรณ มุนนี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเข้าร่วมพร้อมกันนี้ ณ โรงเรียนบ้านเขาขวาง ตำบลโคกสุลง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>10 กรกฎาคม 2563 นายสมเจตน์  ทับทิมทอง  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นายปิยะ อนุศร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่เพื่อติดตามกิจกรรมการเกษตรของเกษตรกรแปลงไม้ผลทุเรียน เงาะ อินทผาลัม และมะนาว ณ ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>10 กรกฎาคม 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมการคัดเลือกกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่นและสมาชิกยุวเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนบ้านเขาขวาง ตำบลโคกสุลง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>3 กรกฎาคม 2563 นางอมรพรรณ มุนนี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เข้าร่วมประชุมพร้อมให้คำแนะนำในการเตรียมความพร้อมคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรดีเด่นและสมาชิกยุวเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2563 โดยมีนายสมเจตน์  ทับทิมทอง  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนเขาขวาง ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านเขาขวาง ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>3 กรกฎาคม 2563 นายสมเจตน์  ทับทิมทอง  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวจตุพร บ้ำสันเทียะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และนางสาวกิดากานต์ สาสุธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมเป็น วิทยากรให้ความรู้ เรื่องการตอนกิ่งมะนาว แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนบ้านเขาขวาง ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>2 กรกฎาคม 2563 นายสมเจตน์  ทับทิมทอง  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ อำเภอพัฒนานิคม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>2 กรกฎาคม 2563 นายสมเจตน์  ทับทิมทอง  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นายภานุวัฒน์ เนียมสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่กลุ่มยุวเกษตรกร ณ โรงเรียนบ้านเขาขวาง ตำบลโคกสลุง จังหวัดลพบุรี...
>>30 มิถุนายน 2563 นายสมเจตน์  ทับทิมทอง  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสมควร ยุทธวิธี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>29 มิถุนายน 2563 นายสมเจตน์  ทับทิมทอง  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม เปิดการอบรมโครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP กิจกรรมย่อยส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนประเมินศักยภาพและจัดทำแผนกิจการ กิจกรรมย่อยสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>26 มิถุนายน 2563 นายสมเจตน์  ทับทิมทอง  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม ลงพื้นที่ตรวจสอบครุภัณฑ์การเกษตร (ชุดสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์) โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และพ.ศ. 2560 โครงการขยายผลตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>26 มิถุนายน 2563 นายสมเจตน์  ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม เปิดการอบรมกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานอาสาสมัครเกษตรกร โครงการอาสาสมัครเกษตร ปี 2563 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>25 มิถุนายน 2563 นายสมเจตน์  ทับทิมทอง  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวจตุพร บ้ำสันเทียะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมแผนชุมชนระดับตำบลพัฒนานิคม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>25 มิถุนายน 2563 นายสมเจตน์  ทับทิมทอง  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนายปิยะ อนุศร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาเอราวัณ (PAC) ณ ห้องประชุมอาคารที่ทำการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาเอราวัณ ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>23 มิถุนายน 2563 นายสมเจตน์  ทับทิมทอง  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นายภานุวัฒน์ เนียมสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่เพื่อติดตามกิจกรรมการเกษตรของเกษตรกรแปลงไม้ผลอินทผาลัม ณ ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>23 มิถุนายน 2563 นายสมเจตน์  ทับทิมทอง  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นายปิยะ อนุศร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวจตุพร บ้ำสันเทียะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ปี 2563 กิจกรรมส่งเสริมการอารักขาพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ครั้งที่ 2 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลชอนน้อย อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>23 มิถุนายน 2563 นายสมเจตน์  ทับทิมทอง  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม เข้าร่วมประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ร่วมกับการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่และเกษตรกรรุ่นใหม่ ระดับจังหวัด ปี 2563 ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอลำสนธิ หมู่ที่ 3 ตำบลเขารวก อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี...
>>19 มิถุนายน 2563 นายสมเจตน์  ทับทิมทอง  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวกิดากานต์ สาสุธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลแก่งเสือเต้น กรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ เทศบาลตำบลแก่งเสือเต้น ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>18 มิถุนายน 2563 นายสมเจตน์  ทับทิมทอง  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสมควร ยุทธวิธี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมแผนชุมชนระดับตำบล ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>17 มิถุนายน 2563 นายสมเจตน์  ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม ร่วมประชุมแผนชุมชนระดับตำบล และร่วมประชุมพิจารณาให้การช่วยเหลือผู้มีผลกระทบจากโรคโควิด 19 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>16 มิถุนายน 2563 นายสมเจตน์  ทับทิมทอง  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช ดำเนินการโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ปี 2563 กิจกรรมส่งเสริมการอารักขาพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลชอนน้อย อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>16 มิถุนายน 2563 นายสมเจตน์  ทับทิมทอง  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นายภาณุวัฒน์  เนียมสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ประชุมจัดทำแผนชุมชนระดับตำบล ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>15 มิถุนายน 2563 นายชูชีพ นาคสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท พร้อมคณะกรรมการ ออกพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นสาขาพืชสวน ระดับเขต ประจำปี 2563 ของนายนราพล  บุญขยาย (ไร่ทรัพย์ประยูร) โดยมีว่าที่ร้อยตรี ทรงพล  แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม กล่าวต้อนรับ และนายสมเจตน์  ทับทิมทอง เกษตรอำเภอพัฒนานิคม กล่าวสนับสนุนและให้การต้อนรับ ณ ไร่ทรัพย์ประยูร หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>12 มิถุนายน 2563 ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล  แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาและร่วมโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ประจำเดือนมิถุนายน ปี 2563 โดยนายสมเจตน์  ทับทิมทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ ณ วัดมรกตวราวาสตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>9 มิถุนายน 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จัดการประชุมคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอำเภอ (Operation Team : OT) พิจารณาโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์และมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูปเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>3 มิถุนายน 2563 ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล  แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธานในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยมีนายสมเจตน์ ทับทิมทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ ณ หอประชุมโรงเรียนพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>2 มิถุนายน 2563 นายสมเจตน์  ทับทิมทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม ดำเนินการประชุมคณะทำงานปฏิบัติการ ขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอำเภอ (Operation Team : OT) พิจารณาโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>1 มิถุนายน 2563 นายสมเจตน์  ทับทิมทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ประชุมประจำเดือนสำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม เพื่อชี้แจงข้อราชการและวางแผนการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>1 มิถุนายน 2563 ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล  แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนมิถุนายน 2563 พร้อมด้วย นายสมเจตน์ ทับทิมทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ ร่วมประชุม ณ โรงเรียนพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>27 พฤษภาคม 2563 นายสมเจตน์  ทับทิมทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นายภาณุวัฒน์  เนียมสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบงานวิสาหกิจชุมชน ลงพื้นที่ร่วมประชุมเพื่อจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน ณ ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>27 พฤษภาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล  แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธานการประชุมหารือโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยมีนายสมเจตน์ ทับทิมทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม ร่วมหารือ ณ ที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>26 พฤษภาคม 2563 นายสมเจตน์  ทับทิมทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนางสมควร  ยุทธวิธี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรโครงการสร้างงาน สร้างรายได้ สู้วิกฤติภัยแล้ง ปี 2563 ณ หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>26 พฤษภาคม 2563 นายสมเจตน์  ทับทิมทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนางสมควร  ยุทธวิธี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ลงพื้นที่ติดตามโครงการครุภัณฑ์การเกษตรของโรงเรียน ณ โรงเรียนวัดโคกสลุง และโรงเรียนบ้านเขาขวาง ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>25 พฤษภาคม 2563 นายสมโชค  ณ นคร  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 1 จังหวัดชัยนาท  ลงพื้นที่ติดตาม เยี่ยมเยียนและให้คำแนะนำการขึ้นทะเบียน การปรับปรุงการขึ้นทะเบียน และการยื่นอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร โดยมีนายสมเจตน์  ทับทิมทอง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>21 พฤษภาคม 2563 นายสมเจตน์  ทับทิมทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวจตุพร  บ้ำสันเทียะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจแปลงไม้ผล ไม้ยืนต้น ประชาคมการเพาะปลูกพืชของเกษตรกร และชี้แจงรายละเอียดโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับกระทบโควิด-19 ณ ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>21 พฤษภาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรีทรงพล  แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาและร่วมโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ประจำเดือนพฤษภาคม ปี 2563 โดยนายสมเจตน์  ทับทิมทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ ณ วัดห้วยแก้วสามัคคี ตำบลชอนน้อย อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>20 พฤษภาคม 2563 นายสมเจตน์  ทับทิมทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสมควร  ยุทธวิธี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ลงพื้นที่ประชาคมเกษตรกร และชี้แจงรายละเอียดโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับกระทบโควิด-19 ณ ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>19 พฤษภาคม 2563 นายสมเจตน์  ทับทิมทอง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม ร่วมรับฟัง VDO Conference เรื่องมาตรการเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>19 พฤษภาคม 2563 นายสมเจตน์  ทับทิมทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสมควร  ยุทธวิธี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ตรวจสอบเอกสารแบบคำร้องขึ้นทะเบียนเกษตรกร ชี้แจงรายละเอียดของการประชาคมการเพาะปลูกให้แก่ผู้นำชุมชน และชี้แจงโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับกระทบโควิด-19 ณ ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>18 พฤษภาคม 2563 นายสมเจตน์  ทับทิมทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม ร่วมประชุมช่วยเหลือประชาชนเหตุวาตภัย ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม และชี้แจงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร และโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรค Covid-19 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>18 พฤษภาคม 2563 นายสมเจตน์  ทับทิมทอง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน ต้อนรับนายเจริญ  พิมพ์ขาล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี ดำเนินการจัดชั้นคุณภาพแปลงใหญ่ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>15 พฤษภาคม 2563 นายสมเจตน์  ทับทิมทอง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจสอบแหล่งขายท่อนพันธุ์    มันสำปะหลัง ว่ามีการขนย้ายมาจากต่างจังหวัดหรือไม่ ผลการสอบถามและตรวจสอบเป็นท่อนพันธุ์ในพื้นที่อำเภอพัฒนานิคม ณ ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>12 พฤษภาคม 2563 นายสมเจตน์  ทับทิมทอง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม ให้บริการเกษตรกรที่มาขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร โดยมีการคัดกรองตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID-19  ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>9 พฤษภาคม 2563 นายสมเจตน์  ทับทิมทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม ให้บริการเกษตรกรที่มาขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร โดยมีการคัดกรองตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>9 พฤษภาคม 2563 นายสมเจตน์  ทับทิมทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสมควร ยุทธวิธี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ แจกเอกสารและชี้แจงรายละเอียดของการประชาคมการเพาะปลูกให้แก่ผู้นำชุมชน และชี้แจงรายละเอียดโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 ณ ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>7 พฤษภาคม 2563 นายสมเจตน์  ทับทิมทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ประชุมประจำเดือนสำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม เพื่อชี้แจงข้อราชการและวางแผนการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>1 พฤษภาคม 2563 นายสมเจตน์  ทับทิมทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นายภาณุวัฒน์  เนียมสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรโดยมีมาตรการดังนี้ 1.ตรวจอุณหภูมิ 2.ให้ใส่แมสทุกคน 3.บริการเจลล้างมือ และติดตามและร่วมประชุมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมิตรดงลานพัฒนาข้าวโพด ณ ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>1 พฤษภาคม 2563 นายสมเจตน์  ทับทิมทอง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม ให้บริการเกษตรกรที่มา   ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร โดยมีการคัดกรองตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID-19 พร้อมทั้งแจกนมให้แก่เกษตรกรที่มารอรับบริการ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>16 เมษายน 2563 นายสมเจตน์  ทับทิมทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่สำรวจแปลงไม้ผล ไม้ยืนต้น ให้คำแนะนำในการตัดแต่งทรงพุ่มมะม่วง เพื่อให้สะดวกในการดูแลรักษา และเพื่อลดการคายน้ำ ในสถานการณ์ฝนแล้ง และลงพื้นที่ให้คำแนะนำเกษตรกรปลูกมัน สำหรับการแก้ปัญหาต้นมันสำปะหลังโดนสารเคมี ณ ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>16 เมษายน 2563 ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล  แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนายสมเจตน์ ทับทิมทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม พัฒนาการ อำเภอพัฒนานิคม และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันปรับพื้นที่นำร่องโคก หนอง นา โมเดล ณ บริเวณบ้านพักนายอำเภอพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>16 เมษายน 2563 นายสมเจตน์  ทับทิมทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ให้การต้อน นายธีระศักดิ์  ขุมเงิน เกษตรจังหวัดลพบุรี ในการติดตามสถานการณ์ไม้ผล ไม้ยืนต้น และติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง  ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>14 เมษายน 2563 นายสมเจตน์  ทับทิมทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นายกิติพงษ์  จันหอม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่สำรวจ โรคแส้ดำในอ้อย และให้คำแนะนำในการป้องกันกำจัดโรค ณ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>14 เมษายน 2563 นายสมเจตน์  ทับทิมทอง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกราษฎรเข้าเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเองจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานนิคมสร้างตนเองจังหวัดลพบุรี หมู่ที่ 6 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>14 เมษายน 2563 นายสมเจตน์  ทับทิมทอง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน ร่วมประชุมเรื่องตัวชี้วัดเกษตรอำเภอ ปี 2563 รอบที่ 2 ผ่านระบบ VDO Conference ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>14 เมษายน 2563 นายสมเจตน์  ทับทิมทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นายภาณุวัฒน์  เนียมสุวรรณ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร โดยมีมาตรการ ดังนี้ 1.จับบัตรคิวมาตามช่วงเวลาที่กำหนด 2.ตรวจวัดอุณหภูมิ 3.ให้สวมหน้ากากอนามัยทุกคน 4.บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ณ หมู่ที่ 8 ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>10 เมษายน 2563 นายสมเจตน์  ทับทิมทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ชี้แจงรายละเอียดการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ชี้แจงการประชาคมผู้ปลูกพืช และการติดตามโครงการสร้างงาน สร้างรายได้ สู้วิกฤตภัยแล้ง ณ ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>9 เมษายน 2563 นายสมเจตน์  ทับทิมทอง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนสำรวจพื้นที่ไม้ผล ไม้ยืนต้น และชมกระบวนการแปรรูปมะม่วงการผลิตมะม่วงกวน และติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2562/63 ณ สวนเหรียญทอง ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>9 เมษายน 2563 นายสมเจตน์  ทับทิมทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่ เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดภัย และให้คำแนะนำในการป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช ณ ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>9 เมษายน 2563 นายสมเจตน์  ทับทิมทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่สำรวจเพลี้ยแป้ง, เพลี้ยหอย ในแปลงมันสำปะหลัง และให้คำแนะนำในการป้องกันกำจัด ณ ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>9 เมษายน 2563 ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล  แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธานการประชุมพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอพัฒนานิคม โดยมีนายสมเจตน์  ทับทิมทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุม ณ ที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>8 เมษายน 2563 นายสมเจตน์  ทับทิมทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนางสาวจตุพร  บ้ำสันเทียะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์ส่งครัวโรงพยาบาล และติดตามการการขยายผล การเพาะเลี้ยงแมลงหางหนีบ ณ หมู่ที่ 7 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>8 เมษายน 2563 นายสมเจตน์  ทับทิมทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกไม้ประดับ ณ หมู่ที่ 6 ตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>8 เมษายน 2563 นายสมเจตน์  ทับทิมทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนางสาวนงลักษณ์  อยู่พุ่ม ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอพัฒนานิคม กำนันตำบลพัฒนานิคม และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล ร่วมประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลพัฒนานิคม ณ หมู่ที่ 7 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>7 เมษายน 2563 นายสมเจตน์  ทับทิมทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนายกิติพงษ์ จันหอม  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา และลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตำบลช่องสาริกา ณ ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>7 เมษายน 2563 นายสมเจตน์  ทับทิมทอง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ประชุมประจำเดือนสำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม เพื่อชี้แจงข้อราชการและวางแผนการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>3 เมษายน 2563 นายสมเจตน์  ทับทิมทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยคณะกรรมการตัดสินการประกวดแปลงมันสำปะหลังดีเด่นระดับจังหวัด กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ประเมินผลผลิตของเกษตรกรที่เข้าร่วมการประกวด ณ หมู่ที่ 8 ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>2 เมษายน 2563 นายสมเจตน์  ทับทิมทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล ให้คำแนะนำการรับมือสถานการณ์แล้ง และสำรวจแปลงมันสำปะหลังให้คำแนะนำเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังเรื่องการป้องกันกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง และโรคอื่นๆ ณ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>30 มีนาคม 2563 นายสมเจตน์  ทับทิมทอง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนายภานุวัฒน์  เนียมสุวรรณ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้คำแนะนำเกษตรกรในการประกวดแปลงมันสำปะหลังดีเด่นระดับจังหวัด และให้คำแนะนำ ให้ความรู้ในการป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูมันสำปะหลัง ณ ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>27 มีนาคม 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม และนางอมรพรรณ มุนนี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ออกเยี่ยมเยียนการสำรวจพื้นที่ไม้ผลไม้ยืนต้นฤดูแล้ง ปี 2562/63 ตำบลหนองบัว และตำบลมะนาวหวาน ติดตามการดำเนินงาน YSF ตำบลพัฒนานิคม และชี้แจงแนวทางสร้างความเข้าใจกรณีเกษตรกรขอรับความช่วยเหลือเหตุอัคคีภัยไร่ยูคาลิปตัส ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>26 มีนาคม 2563 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวปรียารัฐ ภูสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โรคใบด่างมันสำปะหลัง จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จุดที่ 2 บริเวณหน้า ศจช.ตำบลห้วยขุนราม หมู่ 8 ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>19 มีนาคม 2563 นางสาวพัชรี  อินลอย  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวปรียารัฐ  ภูสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายกิติพงษ์  จันหอม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างงาน  สร้างรายได้ สู้วิกฤตภัยแล้งจังหวัดลพบุรี และติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง ณ หมู่ที่ 6, 11 ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>18 มีนาคม 2563 นายธีระศักดิ์  ขุมเงิน เกษตรจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด เพื่อการประเมินผลราชการตามตัวชี้วัด รอบที่ 1 ปี 2563 โดยมีนางสาวพัชรี  อินลอย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรี...
>>17 มีนาคม 2563 นางสาวพัชรี  อินลอย  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวปรียารัฐ  ภูสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายกิติพงษ์  จันหอม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ตรวจสอบท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง ในการขออนุญาตขนย้ายออกนอกพื้นที่ และรณรงค์หยุดเผาในพื้นที่เกษตร ณ หมู่ที่ 11 ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>16 มีนาคม 2563 นางสาวพัชรี  อินลอย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนายภานุวัฒน์ เนียมสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ร่วมกับการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่และเกษตรกรรุ่นใหม่ระดับจังหวัด ปี 2563 ครั้งที่ 2 และร่วมประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงโครงการสร้างงาน สร้างรายได้ สู้วิกฤตภัยแล้งจังหวัดลพบุรี ณ ศพก.อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี...
>>13 มีนาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล  แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาและร่วมโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2563 โดยนางสาวพัชรี  อินลอย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลเข้าร่วม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ ณ วัดพัฒนาธรรมาราม ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>13 มีนาคม 2563 นางสาวพัชรี  อินลอย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นายกิติพงษ์ จันหอม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุมท้องถิ่นตำบลหนองบัว ประชาสัมพันธ์การป้องกันกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง และการหยุดเผาในไร่นา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>9 มีนาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล  แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนมีนาคม 2563 พร้อมด้วยนางสาวพัชรี  อินลอย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ ร่วมประชุม ณ หอประชุมอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>5 มีนาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม  เป็นประธานการประชุมและร่วมแถลงข่าวโครงการสร้างงาน สร้างรายได้ สู่วิกฤตภัยแล้ง จังหวัดลพบุรี ปี พ.ศ.2563 พร้อมด้วยนางสาวพัชรี อินลอย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำท้องถิ่นท้องที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>3 มีนาคม 2563 นางสาวพัชรี อินลอย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสมควร  ยุทธวิธี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุง  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>3 มีนาคม 2563 นางสาวนางสาวพัชรี  อินลอย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวปรียารัฐ  ภูสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร รับผิดชอบงานเกษตรอินทรีย์ นายกิติพงษ์  จันหอม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวจตุพร  บ้ำสันเทียะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล ณ ตำบลชอนน้อย ตำบลหนองบัว และตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>3 มีนาคม 2563 นางสาวพัชรี อินลอย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) ครั้งที่1/2563 โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธาน ณ ห้องประชุมรัตนชาติ โรงพยาบาลพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>2 มีนาคม 2563 นางสาวพัชรี  อินลอย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ประชุมประจำเดือนสำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม เพื่อชี้แจงข้อราชการและวางแผนการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>27 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวพัชรี  อินลอย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี ร่วมต้อนรับคณะติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบายการพัฒนาเกษตรกรและองค์กรสู่การปฏิบัติในพื้นที่ ปี 2563 ของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท นำโดยนางสาวกังสดาล ชาตกุล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>26 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวพัชรี  อินลอย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวปรียารัฐ  ภูสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นายกิติพงษ์  จันหอม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายภาณุวัฒน์  เนียมสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่สำรวจเพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอยในแปลงมันสำปะหลัง และให้คำแนะนำ ในการป้องกันกำจัด ณ ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>24 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวพัชรี  อินลอย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นายภาณุวัฒน์  เนียมสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นำผู้แทนวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตพืชปลอดภัยบ้านคลองกลุ่ม นำเสนอผลงานและรับการพิจารณาคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่น โดยมีนายธีระศักดิ์  ขุมเงิน เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี...
>>24 กุมภาพันธ์ 2563 ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล  แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนางสาวพัชรี  อินลอย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ และร่วมโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2563 ณ วัดหนองบัว หมู่ที่ 7 ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>20 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวพัชรี  อินลอย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม รับการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร และให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด โดยมีว่าที่ร้อยตรี ทรงพล  แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม ร่วมให้กำลังใจ ในพื้นที่อำเภอพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>18 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวพัชรี  อินลอย  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาแนะนำเกษตรกรในการทำการเกษตร การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืชให้แก่เกษตรกร ณ ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>17 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวพัชรี  อินลอย  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับจังหวัด ณ โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>17 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวพัชรี  อินลอย  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวปรียารัฐ  ภูสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงการดำเนินงานอาหารอินทรีย์สู่ครัวโรงพยาบาล ประจำปี 2563  โดยมีนายธีระศักดิ์  ขุมเงิน เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี...
>>16 กุมภาพันธ์ 2563 ร้อยเอกธรรมนัส  พรหมเผ่า  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามการบริหารจัดการน้ำและการแก้ไขปัญหาภัยแล้งลุ่มเจ้าพระยาภาคกลาง โดยมีนายธีระศักดิ์  ขุมเงิน เกษตรจังหวัดลพบุรี ว่าที่ร้อยตร ีทรงพล  แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนางสาวพัชรี อินลอย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม และหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>14 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวพัชรี  อินลอย  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม ตรวจเยี่ยมแปลงมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ ของนายชะลอ  วงษ์ทอง  ณ บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>13 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวพัชรี  อินลอย  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวปรียารัฐ  ภูสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมฟังการจัดทำแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วม ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) อำเภอชัยบาดาล ตำบลเกาะรัง อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี...
>>12 กุมภาพันธ์ 2563 ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธานกล่าวเปิดอบรมเกษตรกร กิจกรรมการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง(Smart Farmer) ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง และมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าอบรม โดยมีนางสาวพัชรี อินลอย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการรักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม และนายภานุวัฒน์ เนียมสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ดำเนินกิจกรรม ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>12 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวพัชรี  อินลอย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวปรียารัฐ  ภูสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่จัดประชุมทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ณ หมู่ที่ 7 ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>11 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวพัชรี  อินลอย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสมควร  ยุทธวิธี  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวจตุพร  บ้ำสันเทียะ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จัดกิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้แปลงใหญ่ ครั้งที่ 2 ให้แก่แปลงใหญ่มันสำปะหลัง (แปลงปี 2562) โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 ณ หมู่ 8 ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>11 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวพัชรี  อินลอย  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวปรียารัฐ  ภูสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล ลงพื้นที่ตรวจสอบท่อนพันธุ์มันสำประหลัง ในการขออนุญาตขนย้ายออกนอกพื้นที่ ณ แปลงมันสำปะหลังหมู่ที่ 4 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>11 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวพัชรี  อินลอย  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ร่วมรับชมการ video conference เรื่อง การรับมือสถานการณ์แล้ง ปี 2562/63 และการรณรงค์การหยุดเผาในพื้นที่เกษตร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>11 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวพัชรี  อินลอย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนายกิติพงษ์  จันหอม  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายภานุวัฒน์  เนียมสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมจัดเวทีวิเคราะห์ศักยภาพวิสาหกิจชุมชนและจัดทำแผนพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่โคกสลุงพัฒนา ณ ศาลาวัดห้วยยาง หมู่ที่ 10 ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>9 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวพัชรี  อินลอย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสมควร  ยุทธวิธี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ลงพื้นที่จัดประชุมทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ณ ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>7 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวพัชรี  อินลอย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล ลงพื้นที่จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน ณ ตำบลโคกสลุง ตำบลช่องสาริกา และตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>7 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวพัชรี  อินลอย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนางสาวจตุพร  บ้ำสันเทียะ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรเข้าร่วม Kick off การสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านตามแนวทาง แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านเข้มแข็ง) หมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุข โดยมีว่าที่ร้อยตรี ทรงพล  แป้นแก้ว  นายอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธานเปิดงาน  ณ หมู่ที่ 7 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>6 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวพัชรี  อินลอย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล ลงพื้นที่จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน ณ ตำบลโคกสลุง และตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>6 กุมภาพันธ์ 2563 ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนางสาวพัชรี อินลอย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้   นางสาวปรียารัฐ ภูสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายกิติพงษ์ จันหอม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่สำรวจเพลี้ยแป้ง, เพลี้ยหอยในแปลงมันสำปะหลัง และให้คำแนะนำในการป้องกันกำจัด ณ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>6 กุมภาพันธ์ 2563 ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนางสาวพัชรี อินลอย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม และนายภานุวัฒน์  เนียมสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตรวจเยี่ยมเกษตรกร “แล้งนี้เกษตรกรทำอะไร” พร้อมให้คำแนะนำและให้ขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรในพื้นที่ตำบลห้วยขุนราม และตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>6 กุมภาพันธ์ 2563 ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนางสาวพัชรี อินลอย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม นางสาวปรียารัฐ ภูสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายกิติพงษ์ จันหอม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ให้คำแนะนำและรับสมัครรับรองแหล่งผลิต GAP พืช ณ หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>5 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวพัชรี  อินลอย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการดินและปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>5 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวพัชรี  อินลอย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล ลงพื้นที่จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน ณ ตำบลน้ำสุด ตำบลมะนาวหวาน และตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>4 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวพัชรี  อินลอย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่วันที่สำรวจโรคและแมลงศัตรูพืช โรคใบด่างในมันสำปะหลัง และหนอนในแปลงโรงเรือนผักกางมุ้ง ณ ตำบลชอนน้อย อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>4 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวพัชรี  อินลอย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนางสาวปรียารัฐ  ภูสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายกิติพงษ์  จันหอม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ตรวจประเมินแปลงเกษตรอินทรีย์เบื้องต้น ณ ตำบลชอนน้อย และตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>4 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวพัชรี  อินลอย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นายภาณุวัฒน์  เนียมสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มผู้เลี้ยงจิ้งหรีด จิ้งโกร่ง ตำบลมะนาวหวาน ณ ตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>4 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวพัชรี  อินลอย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล ลงพื้นที่จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน ณ ตำบลโคกสลุง ตำบลน้ำสุด ตำบลมะนาวหวาน และตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>3 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวพัชรี  อินลอย  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ประชุมประจำเดือนสำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม เพื่อชี้แจงข้อราชการและวางแผนการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>3 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวพัชรี  อินลอย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสมควร  ยุทธวิธี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายภาณุวัฒน์  เนียมสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน ณ ตำบลโคกสลุง ตำบลน้ำสุด และตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>2 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวพัชรี  อินลอย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนายภาณุวัฒน์  เนียมสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดอบรมยุวเกษตรกร ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร ณ หมู่ที่ 9 ตำบลช่องสาริกา  อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>31 มกราคม 2563 นางสาวพัชรี  อินลอย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวปรียารัฐ  ภูสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลดีลัง เรื่องแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>31 มกราคม 2563 นางสาวพัชรี  อินลอย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสมควร  ยุทธวิธี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมจัดเวทีชุมชน  หมู่ที่ 2 ตำบลโคกสลุง ณ หมู่ที่ 2 ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>31 มกราคม 2563 นางสาวพัชรี  อินลอย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นายกิตติพงษ์  จันหอม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุมแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตำบลช่องสาริกา รับสมัครเข้ารับการเรียนรู้ ฝึกอบรม และสอบจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด (พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส) และเยี่ยมแปลงเกษตรกรปลูกผักปลอดภัย ณ หมู่ที่ 13 ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>31 มกราคม 2563 ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล  แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยนางสาวพัชรี  อินลอย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสมควร  ยุทธวิธี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุม และนางสาวปรียารัฐ  ภูสุวรรณ เข้าแนะนำตัว ณ หอประชุมอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>29 มกราคม 2563 นางสาวพัชรี  อินลอย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นายภาณุวัฒน์  เนียมสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงผักของนายศุภกฤษ เจริญสลุง เกษตรกรตำบลน้ำสุด เพื่อส่งผักเข้าสู่ห้างสรรพสินค้า ในพื้นที่ 21 ไร่ ณ ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>29 มกราคม 2563 นางสาวพัชรี  อินลอย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม เปิดการอบรมอาสาสมัครเกษตร กิจกรรมพัฒนาเกษตรกร ตามโครงการอาสาสมัครเกษตร ปีงบประมาณ 2563 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>29 มกราคม 2563 นางสาวพัชรี  อินลอย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จัดกิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้แปลงใหญ่ ให้แก่แปลงใหญ่มันสำปะหลัง (แปลงปี2562) โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 ณ หมู่ 8 ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>28 มกราคม 2563 นางสาวพัชรี  อินลอย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม ร่วมประชุมเชื่อมโยงคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ครั้งที่ 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. คณะกรรมการแปลงใหญ่ และเจ้าหน้าที่สำนักงานร่วมประชุม ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>28 มกราคม 2563 นางสาวพัชรี  อินลอย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ประจำเดือนมกราคม ปี 2563 เพื่อพบปะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ณ ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>24 มกราคม 2563 นางสาวพัชรี  อินลอย  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทน       เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนายวินัย  พรมสุภาพ  ประธาน ศพก. อำเภอพัฒนานิคม และนายธเนตร์  หนูสลุง  รองประธานแปลงใหญ่ข้าวตำบลโคกสลุง เข้าร่วมประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ร่วมกับการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่และเกษตรกรรุ่นใหม่ ระดับจังหวัด ปี 2563 ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี...
>>เมื่อวันที่ 22-23 มกราคม 2563 นางสาวพัชรี  อินลอย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวปรียารัฐ  ภูสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดอบรมเกษตรกร จำนวน 5 ราย เข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมพัฒนาการผลิตเกษตรอินทรีย์ โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม และนำเกษตรกร ศึกษาดูงานเรื่อง การพัฒนาแปลงสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ณ บ้านไร่มอญพันธ์ ตำบลหนองผักแว่น อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี...
>>23 มกราคม 2563 นางสาวพัชรี  อินลอย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบงานวิสาหกิจชุมชน และรับผิดชอบตำบล ลงพื้นที่ติดตามงานวิสาหกิจชุมชน ณ ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>22 มกราคม 2563 ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล  แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธานเปิดการอบรมการจัดการศัตรูข้าวโพด(หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด) ตามโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริมการอารักขาพืช โดยมีนางสาวพัชรี  อินลอย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จัดการอบรม ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>22 มกราคม 2563 นางสาวพัชรี  อินลอย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบ จัดกิจกรรมจัดทำแผนการผลิตรายแปลง ปรับปรุงข้อมูลแปลงใหญ่มันสำปะหลัง (แปลงปี 2562) โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปี 2563 ณ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>21 มกราคม 2563 นายธีระศักดิ์  ขุมเงิน  เกษตรจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นางสาวพัชรี  อินลอย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามขยายผลการเพาะเลี้ยงแมลงหางหนีบ เพื่อป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ณ หมู่ที่ 7 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>21 มกราคม 2563 นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน เปิดการอบรมจัดการศัตรูข้าวโพด (หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด) ตามโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริมการอารักขาพืช โดยมีนางสาวพัชรี  อินลอย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคมเข้าร่วม ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมูที่ 3 ตำบลชอนน้อย อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>21 มกราคม 2563 นางสาวพัชรี  อินลอย  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่เกษตรกรผู้นำ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประจำปี 2563 ณ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัว จังหวัดลพบุรี...
>>20 มกราคม 2563 ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล  แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธานโครงการกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัดโต เนื่องในโอกาสได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ พร้อมด้วยนางสาวพัชรี  อินลอย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วม ณ วัดพัฒนาธรรมารามราม ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>20 มกราคม 2563 นางสาวพัชรี  อินลอย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม รับการนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 โดยมีนางอมรพรรณ  มุนนี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร หัวหน้าทีมที่ 1 พร้อมด้วยคณะนิเทศงานจากสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>17 มกราคม 2563 นางสาวพัชรี  อินลอย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามขยายผลการเพาะเลี้ยงแมลงหางหนีบ เพื่อป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ณ หมู่ที่ 7 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>17 มกราคม 2563 นายชูชีพ  อุทะโก  หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช พร้อมด้วยนางสาวพัชรี  อินลอย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานขยายผลการเพาะเลี้ยงแมลงหางหนีบ โรคใบด่างมันสำปะหลัง และดูสถานที่จัดอบรมเกษตรกร เรื่อง การจัดการศัตรูข้าวโพด (หนอนกระทู้ ลายจุด) ในวันที่ 21 มกราคม 2563  ณ หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ตำบลชอนน้อย อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>16 มกราคม 2563 นางสาวพัชรี  อินลอย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จัดกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกร ด้านการจัดการศัตรูพืชให้กับสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน หมู่ที่ 8 ตำบล ห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>16 มกราคม 2563 นางสาวพัชรี  อินลอย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนางสาวจตุพร  บ้ำสันเทียะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนจุดจำหน่ายผักอินทรีย์ สู่ครัวโรงพยาบาล ณ โรงพยาบาลอำเภอพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>16 มกราคม 2563 ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล  แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธานในงานวันครู ประจำปี 2563 พร้อมด้วยนางสาวพัชรี  อินลอย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม ผู้อำนวยการสถานศึกษาคณะครู ในเขตพื้นที่อำเภอพัฒนานิคม และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมงาน ณ โรงเรียนพัฒนานิคม ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>15 มกราคม 2563 ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล  แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม ร่วมเดินรณรงค์แต่งไทยงานแผ่นดิน สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 33 ประจำปี 2563 โดยนางสาวพัชรี  อินลอย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ และประชาชนเข้าร่วม โดยมีนายสุปกิต  โพธิ์ประภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน ณ สวนราชานุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี...
>>15 มกราคม 2563 นายเจริญ พิมพ์ขาล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยนางสาวพัชรี  อินลอย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม ลงพื้นที่สำรวจและตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้ปลูกพืชฤดูแล้ง พร้อมให้คำแนะนำเกษตรกรเตรียมป้องกันผลผลิตเสียหายจากสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2563 ณ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 8 ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>6 มกราคม 2563 นางสาวพัชรี  อินลอย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม  พร้อมด้วยนายกิติพงษ์  จันหอม  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกมะละกอ และแนะนำการป้องกันกำจัดโรคและแมลงในมะละกอ  ณ ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>6 มกราคม 2563 นางสาวพัชรี  อินลอย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นายภาณุวัฒน์  เนียมสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ชี้แจงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์, มันสำปะหลัง ปี 2562 และประชาสัมพันธ์โรคใบด่างมันสำปะหลัง ณ ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>3 มกราคม 2563 นางสาวพัชรี  อินลอย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกข้าวนาปรัง ติดตามสถานการณ์น้ำ สำรวจโรคข้าวและแมลงศัตรูข้าว ณ ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>2 มกราคม 2563 นางสาวพัชรี  อินลอย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการรักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นายภาณุวัฒน์  เนียมสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล ลงพื้นที่เยี่ยมจุดตรวจ และหน่วยบริการประชาชน 7 วันอันตราย ตำบลน้ำสุด ณ จุดตรวจตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>2 มกราคม 2563 นางสาวพัชรี  อินลอย  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ประชุมประจำเดือนสำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม เพื่อชี้แจง ข้อราชการและวางแผนการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>28 ธันวาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล  แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม  ลงพื้นที่เยี่ยมจุดตรวจ และหน่วยบริการประชาชน 7 วันอันตราย อำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนางสาวพัชรี  อินลอย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม และเจ้าหน้าที่อำนวยการประจำศูนย์ฯ จุดตรวจ ณ จุดตรวจในพื้นที่อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>27 ธันวาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล  แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม  เป็นประธานการเปิดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนมกราคม 2563 โดยนางสาวพัชรี  อินลอย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสมควร  ยุทธวิธี  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุม  ณ หอประชุมอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>25 ธันวาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล  แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธานเปิดงานทุ่งทานตะวันบานอำเภอพัฒนานิคม โดยนางสาวพัชรี  อินลอย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม กล่าวรายงาน  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคมร่วมงาน  ณ ไร่ทศพร หมู่ที่ 1 ตำบลชอนน้อย อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>18 ธันวาคม 2562 นางสาวพัชรี  อินลอย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม ลงพื้นที่เยี่ยมแปลงเพาะปลูกทานตะวันไร่ทศพร ที่จะบานในช่วงปีใหม่ และไร่บุปผาชาติ ซึ่งกำลังบานในขณะนี้  ณ หมู่ที่ 1 ตำบลชอนน้อย อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>14 ธันวาคม 2562 นางสาวพัชรี  อินลอย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวภัคจิรา  คงเจริญ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชอนน้อย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เปิดแหล่งท่องเที่ยวไร่ทานตะวัน พื้นที่กว่า 60 ไร่ ณ ไร่บุปผาชาติ ตำบลชอนน้อย อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>13 ธันวาคม 2562 นางสาวพัชรี  อินลอย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสมควร  ยุทธวิธี  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นำทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ ร่วมกิจกรรม “โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อพบปะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตำบล หมู่บ้าน และร่วมรับประทานอาหารปิ่นโตร่วมกัน ณ โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>13 ธันวาคม 2562 นางสาวพัชรี  อินลอย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการรักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นายภาณุวัฒน์  เนียมสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุมกับองค์การบริหารส่วนตำบลมะนาวหวาน และประชาสัมพันธ์การป้องกันกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>13 ธันวาคม 2562 นางสาวพัชรี  อินลอย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นายกิติพงษ์  จันหอม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุมชมรมท้องถิ่นท้องที่สามัคคีตำบลหนองบัว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>12 ธันวาคม 2562 นางสาวพัชรี  อินลอย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนายกิติพงษ์  จันหอม  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดภัย ณ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>12 ธันวาคม 2562 นางสาวพัชรี  อินลอย  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม  มอบหมายให้นายภาณุวัฒน์  เนียมสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การป้องกันกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง ณ หมู่ที่ 8 ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี..
>>12 ธันวาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธานการประชุม โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร "ถนนคนเดิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีนางสาวพัชรี  อินลอย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>11 ธันวาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล  แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนางสาวพัชรี  อินลอย  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล ร่วมให้กำลังใจนายสมบัติ ท้าวสาบุตร ในการประกวดปราชญ์เกษตรระดับเขต โดยมีนายประยูร  อินสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประกวด ณ หมู่ที่ 9 ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>11 ธันวาคม 2562 นางสาวพัชรี  อินลอย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นายภานุวัฒน์  เนียมสุวรรณ และนางสาวภัคจิรา  คงเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่สำรวจแปลงเพาะปลูกทานตะวัน พื้นที่กว่า 200 ไร่ ในพื้นที่ตำบลชอนน้อย  อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>7 ธันวาคม 2562 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ประจำปี 2562 โดยมีนายผดุงศักดิ์  หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยนายประยูร  อินสกุล  ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 1 นายธีระศักดิ์  ขุมเงิน เกษตรจังหวัดลพบุรี ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล  แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม และนางสาวพัชรี  อินลอย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม หัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>6 ธันวาคม 2562 นางสาวพัชรี  อินลอย  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม รับการนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 โดยมีนายเจริญ  พิมพ์ขาล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต หัวหน้าทีมที่ 2 พร้อมคณะนิเทศงานจากสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี  ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>5 ธันวาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล  แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธาน เปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ พร้อมด้วยนางสาวพัชรี  อินลอย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอพัฒนานิคม หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรม ณ เขื่อนปาสักชลสิทธิ์ อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เพื่อพัฒนาภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลอง  และพัฒนาชุมชนที่อยู่อาศัยริมแม่น้ำคูคลอง...
>>5 ธันวาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม โดยมีนางสาวพัชรี  อินลอย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ ประชาชนจิตอาสา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธี  ณ หอประชุมอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>4 ธันวาคม 2562 นางสาวพัชรี  อินลอย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทน     เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนายกิติพงษ์  จันหอม  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ประชุมจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมอาชีพกลุ่มชาวนาบ้านตอยาง ตำบลช่องสาริกา  ณ หมู่ที่ 6 ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>3 ธันวาคม 2562 นางสาวพัชรี  อินลอย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม เข้าร่วมการประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนธันวาคม 2562 โดยมีว่าที่ร้อยตรี ทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธาน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>2 ธันวาคม 2562 นางสาวพัชรี  อินลอย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม ถ่ายภาพแปลงทานตะวันแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อรณรงค์ “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” เนื่องในวันต่อต้านวันคอร์รัปชั่นสากล ณ ไร่คุณรำยอง ตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>2 ธันวาคม 2562 นางสาวพัชรี  อินลอย  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการรักษา ราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ประชุมประจำเดือนสำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม เพื่อชี้แจงข้อราชการและวางแผนการปฏิบัติงาน  ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>28 พฤศจิกายน 2562 ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล  แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนางสาวพัชรี  อินลอย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่สำรวจแปลงเพาะปลูกทานตะวัน  ณ ตำบลชอนน้อย อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>28 พฤศจิกายน 2562 นางสาวพัชรี  อินลอย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม ร่วมประชุมชี้แจงโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอร่วมประชุม  ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>26 พฤศจิกายน 2562 นางสาวพัชรี  อินลอย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการรักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดลพบุรี จัดอบรมการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  ณ  สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>25 พฤศจิกายน 2562 ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล  แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนางสาวพัชรี  อินลอย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม ลงพื้นที่สำรวจแปลงเพาะปลูกทานตะวัน เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ดอกบานตั้งแต่วันนี้ - 8 ธันวาคม 2562 ณ  ไร่คุณลำยอง ตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>25 พฤศจิกายน 2562 นางสาวพัชรี  อินลอย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จัดการอบรมถ่ายทอดความรู้การผลิตและขยายแมลงหางหนีบ และมอบอุปกรณ์ในการผลิตและขยายให้แก่กลุ่มเกษตรกร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>21 พฤศจิกายน 2562 นายพิริยะ  ฉันทดิลก รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี  เป็นประธานเปิดโครงการผันน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำในเขตอำเภอพัฒนานิคม สู่ความยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ  โดยมีว่าที่ร้อยตรี ทรงพล  แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม นางสาวพัชรี  อินลอย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธี  ณ บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>21 พฤศจิกายน 2562 นายพิริยะ  ฉันทดิลก รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และประธานพิธีเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลพบุรี ประจำปี 2563 โดยมีว่าที่ร้อยตรี ทรงพล  แป้นแก้ว  นายอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนายธีระศักดิ์  ขุมเงินเกษตรจังหวัดลพบุรี  นางสาวพัชรี  อินลอย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม หัวหน้าส่วนราชการและประชาชน ร่วมกิจกรรม ณ วัดดีลัง ตำบลดีลัง อำเภอ พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>20 พฤศจิกายน 2562 นายพิริยะ  ฉันทดิลก รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี  เป็นประธานเปิดกิจกรรม "ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด" ภายใต้โรงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ และโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปี 2563 โดยมีว่าที่ร้อยตรี ทรงพล  แป้นแก้ว  นายอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนางสาวพัชรี  อินลอย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรม  ณ วัดดีลัง ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>20 พฤศจิกายน 2562 นายพิริยะ ฉันทดิลก รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี  เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา ภายใต้โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล  แป้นแก้ว  นายอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนางสาวพัชรี  อินลอย  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรม ณ วัดดีลัง ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>14 พฤศจิกายน 2562 นางสาวพัชรี  อินลอย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธานการประชุมตลาดเกษตรกร อำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยเกษตรกรผู้ปลูกผัก และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>12 พฤศจิกายน 2562 นางสาวพัชรี  อินลอย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1 ระดับตำบล พร้อมด้วยปลัดอำเภอประจำตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้แทนการยางแห่งประเทศไทย และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลชอนน้อย และตำบลช่องสาริกา ร่วมประชุม ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>8 พฤศจิกายน 2562 ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล  แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนางสาวพัชรี  อินลอย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่สำรวจแปลงเพาะปลูกทานตะวัน ณ วัดสว่างอารมณ์ ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>7 พฤศจิกายน 2562 นางสาวพัชรี  อินลอย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นายกิติพงษ์  จันหอม และนายภานุวัฒน์  เนียมสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่สำรวจแปลงเพาะปลูกทานตะวัน ในพื้นที่ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>7 พฤศจิกายน 2562 ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล  แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม  เป็นประธานการประชุมโครงการ "ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด" ภายใต้โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลพบุรี ปี 2563 และโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปี 2562 โดยมีนางสาวพัชรี  อินลอย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการรักษาราชการ แทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ร่วมประชุม ณ วัดดีลัง ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>7 พฤศจิกายน 2562 นางสาวพัชรี  อินลอย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนางสาวภัคจิรา คงเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบงานโครงการเกษตรอินทรีย์ ร่วมประชุมขับเคลื่อนการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 2/2562 โดยมีนายธีระศักดิ์  ขุมเงิน เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี...
>>5 พฤศจิกายน 2562 ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล  แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธานการประชุมชี้แจงโครงการตามแผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2562 โดยมีนางสาวพัชรี  อินลอย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการรักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยประมงอำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม ให้คำชี้แจงและรับสมัครเกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงอำเภอพัฒนานิคม ณ ศาลาประชาคมตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>4 พฤศจิกายน 2562 นางสาวพัชรี  อินลอย  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ประชุมประจำเดือนสำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม เพื่อชี้แจงข้อราชการและวางแผนการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>4 พฤศจิกายน 2562 นางสาวพัชรี  อินลอย  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสมควร  ยุทธวิธี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล และนายภาณุวัฒน์  เนียมสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบงานภัยธรรมชาติ ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดและขั้นตอนการเปิดภัยแล้ง ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวตำบลโคกสลุง  ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>1 พฤศจิกายน 2562 นางสาวพัชรี  อินลอย  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล ลงพื้นที่สำรวจโรคใบด่างมันสำปะหลัง และให้คำแนะนำในการสำรวจเฝ้าระวังและป้องกัน เบื้องต้นยังไม่พบต้นพันธุ์ที่เป็นโรค ณ ตำบลห้วยขุนราม และตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>1 พฤศจิกายน 2562 ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล  แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนางสาวพัชรี  อินลอย  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการรักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม ผู้นำท้องถิ่น และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกข้าว และติดตามสถานการณ์ฝนทิ้งช่วง ณ ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>1 พฤศจิกายน 2562 นางสาวพัชรี  อินลอย  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบครุภัณฑ์การเกษตร ณ ตำบลห้วยขุนราม และตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>1 พฤศจิกายน 2562 ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล  แป้นแก้ว  นายอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยมีนางสาวพัชรี  อินลอย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม เข้าแนะนำตัวในที่ประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>31 ตุลาคม 2562 นางสาวพัชรี  อินลอย  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการรักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสมควร  ยุทธวิธี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยผู้นำท้องที่ ลงพื้นที่สำรวจโรคใบด่างมันสำปะหลัง และให้คำแนะนำในการเฝ้าระวังและป้องกัน ณ หมู่ที่ 6, 10 ตำบล ห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>31 ตุลาคม 2562 นางสาวพัชรี  อินลอย  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการรักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสมควร  ยุทธวิธี  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวจตุพร  บ้ำสันเทียะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบครุภัณฑ์การเกษตร ณ ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>30 ตุลาคม 2562 นางสาวพัชรี  อินลอย  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นายกิติพงษ์  จันหอม และนายภาณุวัฒน์  เนียมสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบครุภัณฑ์การเกษตร และสำรวจโรคใบด่างมันสำปะหลัง ณ ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>30 ตุลาคม 2562 นางสาวพัชรี  อินลอย  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนโครงการบ้านผู้ยากไร้ โดยทำกองปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกอง และทำหลุมพอเพียง ณ ตำบลพัฒนานิคม และตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>29 ตุลาคม 2562 นางสาวพัชรี  อินลอย  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นายกิติพงษ์  จันหอม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนกลุ่มวิสาหกิจชุมเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับถ้ำบ่อทอง ณ หมู่ที่ 13 ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>29 ตุลาคม 2562 นางสาวพัชรี  อินลอย  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นายกิติพงษ์  จันหอม และนายภาณุวัฒน์  เนียมสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบครุภัณฑ์การเกษตร ณ ตำบลมะนาวหวาน ตำบลหนองบัว และตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>28 ตุลาคม 2562 นางสาวพัชรี  อินลอย  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนโครงการบ้านเอื้ออาทร แก่ผู้ยากไร้ โดยให้ความรู้แนะนำการทำกองปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้ และส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว  ณ ตำบลพัฒนานิคม และตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>28 ตุลาคม 2562 นางสาวพัชรี  อินลอย  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์สำรวจโรคใบด่างมันสำปะหลัง และให้คำแนะนำการป้องกันกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง ณ หมู่ที่ 3 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>24 ตุลาคม 2562 นางสาวพัชรี  อินลอย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการรักษาราชการ แทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน ดำเนินการประชุมกลุ่มเกษตรกร เพื่อดำเนินการตรวจสอบครุภัณฑ์การเกษตรโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>23 ตุลาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล  แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม และพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนางสาวพัชรี  อินลอย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ ประชาชนจิตอาสา และประชาชนทั่วไป ร่วมพิธี ณ หอประชุมอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>22 ตุลาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล  แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม  เป็นประธานการประชุมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลพบุรี ปี 2563  โดยมีนางสาวพัชรี  อินลอย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>22 ตุลาคม 2562 นางสาวพัชรี  อินลอย  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนายวรพงษ์  กำบังภัย  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน และติดตามการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอพัฒนานิคม ณ ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>22 ตุลาคม 2562 นางสาวพัชรี  อินลอย  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนายวรพงษ์  กำบังภัย  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่อบรมถ่ายทอดความรู้วิธีการผลิตและขยายสารชีวภัณฑ์เพื่อป้องกันกำจัดโรครากเน่าโคนเน่าในมันสำปะหลัง  ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>21 ตุลาคม 2562 นางสาวพัชรี  อินลอย  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม และเจ้าหน้าที่ ประชุมประจำสัปดาห์ ตามระบบ T&V System ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>18 ตุลาคม 2562 นางสาวพัชรี  อินลอย  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นายกิติพงษ์  จันหอม  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี  ณ หมู่ 6 ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>18 ตุลาคม 2562 นางสาวพัชรี  อินลอย  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นายวรพงษ์  กำบังภัย  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุมท้องถิ่นและชี้แจงการสำรวจโรคใบด่างมันสำปะหลัง ณ ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>18 ตุลาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล  แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 3 พระองค์ โดยนางสาวพัชรี  อินลอย  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวจตุพร  บ้ำสันเทียะ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรม ณ วัดพัฒนาธรรมาราม ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>17 ตุลาคม 2562 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม ร่วมให้การต้อนรับและแสดงความยินดี กับนางสาวพัชรี  อินลอย  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม ได้มาดำรงตำแหน่งรักษาการเกษตรอำเภอพัฒนานิคม ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>15 ตุลาคม 2562 นางสมควร  ยุทธวิธี  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมอบรมโครงการปลูกผักอินทรีย์ กินดี ชีวีมีสุข สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และบริการตรวจเลือดหาสารเคมีในเลือดให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ณ ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>13 ตุลาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล  แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม และพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีนางสมควร  ยุทธวิธี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม หัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธี  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>11 ตุลาคม 2562 นางสมควร  ยุทธวิธี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม เตรียมสถานที่เพื่อจัดงานพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>7 ตุลาคม 2562 นางสมควร  ยุทธวิธี  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล ลงพื้นที่ประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  ณ หมู่ที่ 3, 6, 14  ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>7 ตุลาคม 2562 นางสมควร  ยุทธวิธี  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ประชุมประจำเดือนสำนักงานเกษตรอำเภอ เพื่อชี้แจงข้อราชการและ วางแผนการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>4 ตุลาคม 2562 นางสมควร  ยุทธวิธี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกพืช และรับสมัครเกษตรกรที่ประสงค์จะเข้ารับการทดสอบความรู้การจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด ณ หมู่ที่ 7, 9 ตำบลโคกสลุง และหมู่ที่ 12 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>3 ตุลาคม 2562 นางสมควร  ยุทธวิธี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกพืช  และรับสมัครเกษตรกรที่ประสงค์จะเข้ารับการทดสอบความรู้การจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด ณ หมู่ที่ 10, 11 ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>2 ตุลาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล  แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนตุลาคม 2562 โดยนางสมควร  ยุทธวิธี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่เข้าร่วมประชุม  ณ หอประชุมอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>1 ตุลาคม 2562 นางสมควร  ยุทธวิธี  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญงาน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุมหารือ ตลาดเกษตรกรจังหวัดลพบุรี (Farmer Market) สาขาพัฒนานิคม ณ ศาลาธรรม โรงพยาบาลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>25 กันยายน 2562 ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล  แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนายมาโนช  กะระโสภณ เกษตรอำเภอพัฒนานิคม และผู้นำท้องถิ่นท้องที่ รณรงค์การป้องกันกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง และลงพื้นที่สำรวจโรคใบด่างมันสำปะหลังในแปลงเพาะปลูก ณ ตำบลน้ำสุด และตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>25 กันยายน 2562 ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล  แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธานเปิดการอบรม โดยนายมาโนช  กะระโสภณ เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการจัดอบรมสร้างความรู้การใช้พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส ที่ถูกต้องและปลอดภัยให้กับเกษตรกร ตามมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส พร้อมรับสมัครเกษตรกรที่ประสงค์จะเข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้ ณ ตำบลหนองบัว และตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี...
>>24 กันยายน 2562 นายมาโนช กะระโสภณ เกษตรอำเภอพัฒนานิคม  มอบหมายให้นางสมควร  ยุทธวิธี  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี จัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร ด้านการบริหารจัดการศัตรูข้าว ในศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ครั้งที่ 4 ณ ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>24 กันยายน 2562 นายมาโนช กะระโสภณ เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล ดำเนินการอบรมสร้างความรู้การใช้พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส ที่ถูกต้องและปลอดภัยให้กับเกษตรกร ตามมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส พร้อมรับสมัครเกษตรกรที่ประสงค์จะเข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้ฯ  ณ ตำบลดีลัง ตำบลช่องสาริกา ตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>20 กันยายน 2562 นายมาโนช กะระโสภณ เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร จัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร ด้านการบริหารจัดการศัตรูข้าว ในศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ครั้งที่ 3 ณ ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>18 กันยายน 2562 นายมาโนช กะระโสภณ เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยคณะกรรมการการประเมินฯ ร่วมประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมเขาพระยาเดินธง ที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>17 กันยายน 2562 นายมาโนช กะระโสภณ เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่สำรวจติดตาม และเฝ้าระวังสถานการณ์การระบาดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  ณ ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>17 กันยายน 2562 นายมาโนช  กะระโสภณ เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร จัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร ด้านการบริหารจัดการศัตรูข้าว ในศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ครั้งที่ 2 ณ  หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>11 กันยายน 2562 ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล  แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธานเปิดกิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร ด้านการบริหารจัดการศัตรูข้าวในศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยนายมาโนช  กะระโสภณ  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้ดำเนินการ  ณ หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>9 กันยายน 2562 นายมาโนช  กะระโสภณ  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม  และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ประชุมประจำเดือนสำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม เพื่อชี้แจงข้อราชการและวางแผนการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>6 กันยายน 2562 ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล  แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธานเปิดโครงการรักป่า รักน้ำ รักษาแผ่นดิน โดยนายมาโนช  กะระโสภณ เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นายกิติพงษ์  จันหอม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วม  ณ ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>5 กันยายน 2562 นายมาโนช  กะระโสภณ  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอมหมายให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมประจำตำบล ลงพื้นที่ร่วมกับคณะทีมงานตรวจสอบพื้นที่เสียหายจริง ทีมที่ 3, 4 “ศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจติดตามสถานการณ์และช่วยเหลือเกษตรกรในภาวะฝนแล้ง ปี 2562 จังหวัดลพบุรี” เพื่อตรวจสอบพื้นที่เสียหายจริงจากภาวะภัยแล้ง (ฝนทิ้งช่วง) ในพื้นที่ตำบลดีลัง ตำบลหนองบัว และตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>5 กันยายน 2562 นายมาโนช  กะระโสภณ เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล ลงพื้นที่ดูกระบวนการปั่น แปรรูปต้นข้าวโพด เพื่อผลิตเป็นข้าวโพดหมัก ณ ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>5 กันยายน 2562 นายธีระศักดิ์  ขุมเงิน เกษตรจังหวัดลพบุรี  พร้อมด้วยนายมาโนช  กะระโสภณ เกษตรอำเภอพัฒนานิคม และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล และผู้นำท้องถิ่นท้องที่ ลงพื้นที่ติดตามเฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง ณ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>4 กันยายน 2562 นายชูชีพ  อุทะโก  หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช นำคณะทีมงานตรวจสอบพื้นที่เสียหายจริง ทีมที่ 3, 4 “ศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจติดตามสถานการณ์และช่วยเหลือเกษตรกรในภาวะฝนแล้ง ปี 2562 จังหวัดลพบุรี” เพื่อตรวจสอบพื้นที่เสียหายจริงจากภาวะภัยแล้ง (ฝนทิ้งช่วง) โดยนายมาโนช  กะระโสภณ เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบตำบล ให้การต้อนรับและลงตรวจสอบพื้นที่ร่วมกัน ในพื้นที่ตำบลชอนน้อย ตำบลมะนาวหวาน ตำบลพัฒนานิคม ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>3 กันยายน 2562 ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล  แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธานเปิดมหกรรมสินค้าเกษตร โดยนายมาโนช  กะระโสภณ  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานฯ ณ ที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคม (หลังไม้) จังหวัดลพบุรี...
>>3 กันยายน 2562 ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล  แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนกันยายน 2562 โดยนายมาโนช  กะระโสภณ  เกษตรอำเภอ  พัฒนานิคม มอบหมายให้นางสมควร  ยุทธวิธี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่เข้าร่วมประชุม  ณ หอประชุมอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>2 กันยายน 2562 ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล  แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.) ครั้งที่ 1/2562 พร้อมด้วยคณะกรรมการระดับอำเภอ โดยนายมาโนช  กะระโสภณ เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเขาพระยาเดินธง ที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>2 กันยายน 2562 นายมาโนช  กะระโสภณ  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม  ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกพืช และติดตามสถานการณ์ฝนทิ้งช่วง ในเขตพื้นที่ตำบลมะนาวหวาน และตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>2 กันยายน 2562 นายมาโนช  กะระโสภณ  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม ร่วมเป็นเกียรติ และเป็นประธานเปิดงานวันเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพดพันธุ์ทดลอง พันธุ์ใหม่ของบริษัทแปซิฟิก ตามคำเชิญ  ณ หมู่ที่ 1 ตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>29 สิงหาคม 2562 นายมาโนช  กะระโสภณ  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม  ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกพืช และติดตามสถานการณ์ฝนทิ้งช่วง และดูกระบวนการปั่น แปรรูปต้นข้าวโพด เพื่อผลิตเป็นข้าวโพดหมัก ในเขตพื้นที่ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>28 สิงหาคม 2562 นายมาโนช  กะระโสภณ เกษตรอำเภอพัฒนานิคม  ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกพืช ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง (ฝนทิ้งช่วง) ณ ตำบลดีลัง และตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>26 สิงหาคม 2562 นายสุเทพ  โสมภีร์  ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและจัดการการผลิตไม้ผล ไม้ยืนต้นและยางพารา ประธานคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำสวนระดับประเทศ พร้อมคณะ มาเพื่อพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นสาขาพืชสวนของจังหวัดลพบุรี ได้แก่ นางทิพย์วรรณ  สลุงอยู่โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล  แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดลพบุรี นายมาโนช  กะระโสภณ เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน ให้ต้อนรับ ณ ไร่เปี่ยมสุข ตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>23 สิงหาคม 2562 นายมาโนช  กะระโสภณ  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยนักวิชาการเกษตร จากศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชลพบุรี ลงพื้นที่ประเมินสถานการณ์และให้คำแนะนำด้านพืชที่ประสบภัยแล้ง (ฝนทิ้งช่วง) ในเขตพื้นที่อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยพืชที่ได้เข้าสำรวจ ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง และอ้อยโรงงาน...
>>23 สิงหาคม 2562 นายมาโนช  กะระโสภณ  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การเพาะปลูก ติดตามสถานการณ์ฝนทิ้งช่วง และดูกระบวนการปั่น แปรรูปต้นข้าวโพด เพื่อผลิตเป็นข้าวโพดหมัก ณ ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>21 สิงหาคม 2562 นายมาโนช  กะระโสภณ  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลดีลัง สังเกตการณ์การประชุมคณะอนุกรรมการและเกษตรกรผู้ประสบภัยระดับหมู่บ้าน กรณี   ภัยธรรมชาติฝนทิ้งช่วง  ณ ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>21 สิงหาคม 2562 นายมาโนช  กะระโสภณ  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร    ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกพืชและติดตามสถานการณ์ฝนทิ้งช่วง ณ ตำบลหนองบัว และตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>21 สิงหาคม 2562 นายมาโนช  กะระโสภณ เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอ ดำเนินการรับสมัครเข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้ตามมาตรการจำกัดการใช้พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>14 สิงหาคม 2562 นายมาโนช  กะระโสภณ  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกพืช ณ ตำบลพัฒนานิคม ตำบลช่องสาริกา และตำบลชอนน้อย อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>13 สิงหาคม 2562 นายพิศาล  พงศาพิชณ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 1 ลงพื้นที่เยี่ยมจุดฝึกอบรมเกษตรกรและการทำแบบทดสอบการใช้สารเคมี 3 ชนิด  โดยมีนายมาโนช  กะระโสภณ เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช และเจ้าหน้าที่ดำเนินการเปิดจุดทดสอบความรู้ และให้การต้อนรับ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>12 สิงหาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล  แป้นแก้ว  นายอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนายมาโนช  กะระโสภณ  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธี  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>7 สิงหาคม 2562 นายมาโนช  กะระโสภณ เกษตรอำเภอพัฒนานิคม  ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกพืช และติดตามสถานการณ์ฝนทิ้งช่วง ณ หมู่ 9 ตำบลพัฒนานิคม และหมู่ 3 ตำบลชอนน้อย อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>6 สิงหาคม 2562 นายมาโนช  กะระโสภณ เกษตรอำเภอพัฒนานิคม ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกพืช และติดตามสถานการณ์ฝนทิ้งช่วง ณ หมู่ 3 ตำบลพัฒนานิคม  หมู่ 3, 5 ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>5 สิงหาคม 2562 นายมาโนช  กะระโสภณ  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ประชุมประจำเดือนสำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม เพื่อชี้แจงข้อราชการและวางแผนการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>30 กรกฎาคม 2562 นายมาโนช  กะระโสภณ  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม  ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกพืช และติดตามสถานการณ์ฝนทิ้งช่วง  ณ ตำบลพัฒนานิคม ตำบลช่องสาริกา ตำบลมะนาวหวาน และตำบลชอนน้อย อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>30 กรกฎาคม 2562 นายมาโนช  กะระโสภณ  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนจุดจำหน่ายผักอินทรีย์ สู่ครัวโรงพยาบาล ณ โรงพยาบาลอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>28 กรกฎาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล  แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีเกษตรอำเภอพัฒนานิคม หัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>26 กรกฎาคม 2562 นายมาโนช  กะระโสภณ เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน รับการนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 4 จากทีมนิเทศงานสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>24 กรกฎาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล  แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธานในกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ และโครงการขับเคลื่อนขยายผล หมู่บ้านรักษาศีล 5  โดยนายมาโนช  กะระโสภณ เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม  ณ ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>19 กรกฎาคม 2562 นายมาโนช  กะระโสภณ  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม  ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์โรคใบด่างมันสำปะหลัง ณ  หมู่ที่ 4 ตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ปัจจุบันไม่พบการระบาด...
>>19 กรกฎาคม 2562 นายมาโนช  กะระโสภณ  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม  ลงพื้นที่สำรวจและติดตามสถานการณ์ หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ณ  ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>19 กรกฎาคม 2562 นายสุปกิต  โพธิ์ปภาพันธ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล  แป้นแก้ว  นายอำเภอพัฒนานิคม หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ และนายมาโนช  กะระโสภณ  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวจตุพร  บ้ำสันเทียะ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ เขาพระยาเดินธง ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>18 กรกฎาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล  แป้นแก้ว  นายอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนายมาโนช  กะระโสภณ  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์โรคใบด่างมันสำปะหลัง ณ ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>18 กรกฎาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล  แป้นแก้ว  นายอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนายมาโนช  กะระโสภณ  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่สำรวจและติดตามสถานการณ์หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ณ ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>18 กรกฎาคม 2562 นายมาโนช  กะระโสภณ  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนจุดจำหน่ายผักอินทรีย์ สู่ครัวโรงพยาบาล ณ โรงพยาบาลอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>17 กรกฎาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล  แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเทียนพรรษา และถวายผ้าอาบน้ำฝนเนื่องในวันเข้าพรรษา พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน และสร้างการรับรู้ในเรื่องการป้องกันการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด เตือนการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง และประชาสัมพันธ์การจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด ณ วัดโคกสำราญ ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>12 กรกฎาคม 2562 นายมาโนช  กะระโสภณ เกษตรอำเภอพัฒนานิคม และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ ตรวจและติดตามสถานการณ์หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ในพื้นที่ตำบลห้วยขุนราม และติดตามสถานการณ์โรคใบด่างมันสำปะหลัง ในพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลมะนาวหวาน หมู่ที่ 9, 10 ตำบลห้วยขุนราม ปัจจุบันไม่พบการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง...
>>12 กรกฎาคม 2562 นายมาโนช  กะระโสภณ เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นายวรพงษ์  กำบังภัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนายธีระศักดิ์  ขุมเงิน เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี...
>>12 กรกฎาคม 2562 นายมาโนช  กะระโสภณ เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นายกิติพงษ์  จันหอม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร ณ หมู่ที่ 6 ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>11 กรกฎาคม 2562 นายมาโนช  กะระโสภณ เกษตรอำเภอพัฒนานิคม ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนจุดจำหน่ายผักอินทรีย์ สู่ครัวโรงพยาบาล ณ โรงพยาบาลอำเภอพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>11 กรกฎาคม 2562 นายมาโนช  กะระโสภณ เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยผู้นำท้องที่ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การเพาะปลูก และติดตามสถานการณ์โรคใบด่างมันสำปะหลัง ณ หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ปัจจุบันไม่พบการระบาด...
>>11 กรกฎาคม 2562 นายมาโนช  กะระโสภณ เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล ลงพื้นที่สำรวจและติดตามสถานการณ์โรคใบด่างมันสำปะหลัง  ณ ตำบลหนองบัว ตำบลช่องสาริกา ตำบลมะนาวหวาน ตำบลน้ำสุด ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ปัจจุบันไม่พบการระบาด...
>>11 กรกฎาคม 2562 นายมาโนช  กะระโสภณ เกษตรอำเภอพัฒนานิคม  มอบหมายให้นายภาณุวัฒน์  เนียมสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชน ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมตำบลช่องสาริกา ณ ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>9 กรกฎาคม 2562 นายสุปกิต  โพธิ์ปภาพันธ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันรณรงค์การป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (Fall Armyworm) ด้วยวิธีผสมผสาน โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล  แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายธีระศักดิ์  ขุมเงิน เกษตรจังหวัดลพบุรี  นายมาโนช  กะระโสภณ  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม และผู้นำท้องถิ่นท้องที่ร่วมพิธี ณ ตำบลชอนน้อย อำเภอพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>9 กรกฎาคม 2562 นายสุปกิต  โพธ์ประภาพันธ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "ตลาดเกษตรกร (Farmer Market) สาขาพัฒนานิคม" โดยมีนายธีระศักดิ์  ขุมเงิน เกษตรจังหวัดลพบุรี  นายมาโนช  กะระโสภณ  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม และหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธี ณ โรงพยาบาลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>5 กรกฎาคม 2562 นายมาโนช  กะระโสภณ เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การเพาะปลูก และติดตามสถานการณ์หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ณ ตำบลชอนน้อย อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>5 กรกฎาคม 2562 นายมาโนช  กะระโสภณ  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม  มอบหมายให้นายกิติพงษ์  จันหอม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมการฝึกอบรมเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เยาวชน ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนขยายผล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนขยายผล รุ่นที่ 1 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>4 กรกฎาคม 2562 นายมาโนช  กะระโสภณ  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ พร้อมด้วยผู้แทนจากโรงงานน้ำตาลสระบุรี ร่วมปรึกษาแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี พาราควอต ไกลโฟเสต และคลอไพริฟอส ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>3 กรกฎาคม 2562 นายมาโนช  กะระโสภณ เกษตรอำเภอพัฒนานิคม  ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด สถานการณ์โรคใบด่างมันสำปะหลัง ณ ตำบลช่องสาริกา ตำบลชอนน้อย ตำบลหนองบัว และสำรวจสถานการณ์ฝนตกและปริมาณน้ำฝนในพื้นที่อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>2 กรกฎาคม 2562 นายทวี  มาสขาว  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท และศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดชัยนาท ตรวจติดตามนโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร โดยนายมาโนช  กะระโสภณ  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ และผู้นำท้องที่ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การเพาะปลูก และติดตามสถานการณ์หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด และสาธิตการทำกับดักผีเสื้อหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด  ณ ตำบลชอนน้อย อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>2 กรกฎาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล  แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม  เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 และพิธีมอบบัตรประจำตัว อกม. โดยนายมาโนช  กะระโสภณ เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งสาธิตการทำกับดักผีเสื้อหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ณ หอประชุมอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>1 กรกฎาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล  แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนายมาโนช  กะระโสภณ  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร "ปั่น ปราบ ปลุก" ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด และเชิญชวนเกษตรกรทำกับดักผีเสื้อหนอนกระทู้ฯ ณ ตำบลชอนน้อย อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>1 กรกฎาคม 2562 นายมาโนช  กะระโสภณ  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การเพาะปลูก และติดตามสถานการณ์หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ณ หมู่ที่ 11 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>1 กรกฎาคม 2562 นายมาโนช  กะระโสภณ  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ประชุมประจำเดือนสำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม เพื่อชี้แจงข้อราชการและวางแผนการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>27 มิถุนายน 2562 นายมาโนช  กะระโสภณ เกษตรอำเภอพัฒนานิคมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การเพาะปลูก และติดตามสถานการณ์หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ณ หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>27 มิถุนายน 2562 นายมาโนช  กะระโสภณ เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร จัดกิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้ โครงการรวมพลังสร้างมูลค่าจากไร่นาสู่สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ  การผลิตสินค้าเกษตรตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>27 มิถุนายน 2562 นายมาโนช  กะระโสภณ  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นายกิติพงษ์  จันหอม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี อบรมถ่ายทอดความรู้เรื่องการจัดการหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด ณ ตำบล ชอนน้อย อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>25 มิถุนายน 2562 ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล  แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนายมาโนช  กะระโสภณ เกษตรอำเภอพัฒนานิคม ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจและติดตามสถานการณ์โรคใบด่างมันสำปะหลัง  ณ ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>25 มิถุนายน 2562 ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล  แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนายมาโนช  กะระโสภณ เกษตรอำเภอพัฒนานิคม ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจและติดตามสถานการณ์หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด  ณ ตำบลชอนน้อย และตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>25 มิถุนายน 2562 นายมาโนช  กะระโสภณ เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นายภาณุวัฒน์  เนียมสุวรรณ และนายกิติพงษ์  จันหอม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร ณ ตำบลน้ำสุด และตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>21 มิถุนายน 2562 นายมาโนช  กะระโสภณ เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบแต่ละตำบล ลงพื้นที่รับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และแนะนำการปรังปรุงทะเบียนเกษตรกรผ่านแอปพลิเคชั่น Farmbook  ณ ตำบลดีลัง ตำบลน้ำสุด ตำบลห้วยขุนราม และตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>21 มิถุนายน 2562 นายมาโนช  กะระโสภณ เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การเพาะปลูก ติดตามสถานการณ์หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ณ ตำบลมะนาวหวาน และตำบลห้วยขุนราม และติดตามสถานการณ์โรคใบด่างมันสำปะหลัง ณ ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>20 มิถุนายน 2562 นายมาโนช  กะระโสภณ เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกข้าวโพด และติดตามสถานการณ์หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด  ณ ตำบลดีลัง และตำบลชอนน้อย อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>19 มิถุนายน 2562 นายมาโนช  กะระโสภณ เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ โครงการรวมพลังสร้างมูลค่าจากไร่นาสู่สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>19 มิถุนายน 2562 นายมาโนช  กะระโสภณ เกษตรอำเภอพัฒนานิคม  มอบหมายให้นายภาณุวัฒน์  เนียมสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกการถ่ายทำรายการคู่ข่าวเสาร์-อาทิตย์  ณ ไร่เปี่ยมสุข ตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>19 มิถุนายน 2562 นายมาโนช  กะระโสภณ เกษตรอำเภอพัฒนานิคม  มอบหมายให้นายวรพงษ์  กำบังภัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมเวทีเสวนาพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี จังหวัดลพบุรี...
>>18 มิถุนายน 2562 นายมาโนช  กะระโสภณ  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกข้าวโพด และติดตามสถานการณ์หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ณ ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>18 มิถุนายน 2562 นายมาโนช  กะระโสภณ  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม  มอบหมายให้นางสาวภัคจิรา  คงเจริญ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่รับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  ณ หมู่ที่ 2 ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>18 มิถุนายน 2562 นายมาโนช  กะระโสภณ  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม  และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ถือกล่องข้าว หิ้วปิ่นโตทานข้าวเที่ยง เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก และความรักสามัคคีในหน่วยงาน ตามนโยบายนายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัด  ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>17 มิถุนายน 2562 นายมาโนช  กะระโสภณ  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกข้าวโพด  ณ พื้นที่ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>14 มิถุนายน 2562 นายมาโนช  กะระโสภณ เกษตรอำเภอพัฒนานิคม ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์ สู่ครัวโรงพยาบาล ณ ศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชผักปลอดสารพิษ หมู่ที่ 4 ตำบลชอนน้อย อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>14 มิถุนายน 2562 นายมาโนช  กะระโสภณ เกษตรอำเภอพัฒนานิคม ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกข้าวโพด ณ พื้นที่ตำบลชอนน้อย อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>14 มิถุนายน 2562 นายมาโนช  กะระโสภณ  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม  มอบหมายให้นายภาณุวัฒน์  เนียมสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอพัฒนานิคม ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจติดตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กและเยาวชน จำนวน 4 โรงเรียน ในพื้นที่อำเภอ  พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>14 มิถุนายน 2562 นายมาโนช  กะระโสภณ เกษตรอำเภอพัฒนานิคม  มอบหมายให้นายกิติพงษ์  จันหอม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุมหารือเรื่องการปรับพื้นที่ปลูกข้าวนาปี ปี 2562/63 และร่วมประชุมหารือผลการสำรวจข้าวนาปี ปี 2561/62 ปาล์มน้ำมัน และยางพารา ปี 2561 เพื่อการจัดทำข้อมูลสารสนเทศการเกษตรด้านพืช โดยมีนายธีระศักดิ์  ขุมเงิน เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี...
>>13 มิถุนายน 2562 นายมาโนช  กะระโสภณ เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นายภาณุวัฒน์  เนียมสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ประชุมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) เพื่อแนะนำการ  ขึ้นทะเบียนเกษตรกร และการใช้แอปพลิเคชั่น Farmbook  ณ ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>13 มิถุนายน 2562 นายมาโนช  กะระโสภณ เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกร ผู้เพาะเห็ดโคนน้อย ณ หมู่ที่ 6 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>13 มิถุนายน 2562 นายมาโนช  กะระโสภณ  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม  มอบหมายให้นางสาวภัคจิรา  คงเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>13 มิถุนายน 2562 นายมาโนช  กะระโสภณ เกษตรอำเภอพัฒนานิคม  นำเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง และให้คำแนะนำในการประกอบอาชีพ ให้แก่นายทอง สารกำปัง ณ หมู่ที่ 2 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>12 มิถุนายน 2562 ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล  แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธานในกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่  โดยนายมาโนช  กะระโสภณ เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>11 มิถุนายน 2562 คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำสวนระดับเขต จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท มาเพื่อพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำสวนของจังหวัดลพบุรี ได้แก่ นางทิพย์วรรณ  สลุงอยู่  โดยมีนายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดลพบุรี นายมาโนช  กะระโสภณ  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ให้ต้อนรับ  ณ ไร่เปี่ยมสุข หมู่ที่ 7 ตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>7 มิถุนายน 2562 นายมาโนช  กะระโสภณ เกษตรอำเภอพัฒนานิคม ลงพื้นที่เยี่ยมแปลงไร่นาสวนผสม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ของคุณกันย์สินี  วรินทร์ณิชา วิทยากรเครือข่ายเกษตรอินทรีย์กสิกรรมไร้สารพิษ ณ สวนวิรินทร์ณิชา ซอย15 หมู่ที่ 6 ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>7 มิถุนายน 2562 นายมาโนช  กะระโสภณ  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม  ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง ในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>7 มิถุนายน 2562 นายมาโนช  กะระโสภณ เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นายกิติพงษ์  จันหอม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร ณ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>6 มิถุนายน 2562 นายมาโนช  กะระโสภณ เกษตรอำเภอพัฒนานิคม  ลงพื้นที่เพื่อหารือและเตรียมสถานที่จัดกิจกรรม โครงการรวมพลังสร้างมูลค่าเพิ่มจากไร่นาสู่สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>6 มิถุนายน 2562 นายมาโนช  กะระโสภณ เกษตรอำเภอพัฒนานิคม  ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกพืช และให้คำแนะนำในการป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช ณ ตำบลพัฒนานิคม ตำบลมะนาวหวาน ตำบลน้ำสุด และตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>6 มิถุนายน 2562 นายมาโนช  กะระโสภณ เกษตรอำเภอพัฒนานิคม  มอบหมายให้ นายภาณุวัฒน์  เนียมสุวรรณ และนางสาวภัคจิรา คงเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการประกวดเกษตรกรดีเด่น สาขาพืชสวนระดับเขต ณ ไร่เปี่ยมสุขเกษตรพอเพียง ตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>6 มิถุนายน 2562 นายมาโนช  กะระโสภณ  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม  มอบหมายให้ นายกิติพงษ์  จันหอม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมอบรมให้ความรู้เรื่องการปลูกพืชอินทรีย์ด้วยปุ๋ยมูลไส้เดือน  ณ โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>6 มิถุนายน 2562 นายมาโนช  กะระโสภณ  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม  มอบหมายให้ นายวรพงษ์  กำบังภัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้ารับการฝึกอบรมวิทยากร (ครู ข) เรื่องการใช้วัตถุอันตรายพาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส ให้ถูกต้องและปลอดภัย  ณ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดชัยนาท...
>>5 มิถุนายน 2562 นายมาโนช  กะระโสภณ  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม และเจ้าหน้าที่ ประชุมประจำเดือนสำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม เพื่อชี้แจงข้อราชการและวางแผนการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>5 มิถุนายน 2562 นายมาโนช  กะระโสภณ เกษตรอำเภอพัฒนานิคม ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกข้าวโพด ณ ตำบลช่องสาริกา และตำบลชอนน้อย อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>3 มิถุนายน 2562 ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล  แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร พิธีลงนามถวายพระพร พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมีเกษตรอำเภอพัฒนานิคม หัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุร
>>30 พฤษภาคม 2562 นายมาโนช  กะระโสภณ  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท เจ้าหน้าที่จากกรมวิชาการเกษตร นายชูชีพ  อุทะโก หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอ ลงพื้นที่สำรวจแปลงและเฝ้าระวังสถานการณ์การระบาดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด  ณ ตำบลช่องสาริกา  ตำบลชอนน้อย และตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>28 พฤษภาคม 2562 นายมาโนช  กะระโสภณ  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ รับการนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2562 จากคณะนิเทศงานทีมที่ 1นำทีมโดยหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี  ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>24 พฤษภาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล  แป้นแก้ว  นายอำเภอพัฒนานิคม  เป็นประธานในกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ โครงการขับเคลื่อนขยายผล หมู่บ้านรักษาศีล 5 และโครงการนายอำเภอพาหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ปกครอง ทานข้าวเที่ยงกับนักเรียน  โดยนายมาโนช  กะระโสภณ  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม ณ บ้านหนองนา หมู่ที่ 2 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>23 พฤษภาคม 2562 นายยอดธงไชย  รอดแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือกกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่นระดับเขต มาเพื่อพิจารณาคัดเลือกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่นของจังหวัดลพบุรี ได้แก่ กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านเขาขวาง โดยมีนายธีระศักดิ์  ขุมเงิน เกษตรจังหวัดลพบุรี นายมาโนช  กะระโสภณ เกษตรอำเภอพัฒนานิคม  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอ ผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนบ้านเขาขวาง ให้การต้อนรับ  ณ โรงเรียนบ้านเขาขวาง ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>22 พฤษภาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล  แป้นแก้ว  นายอำเภอพัฒนานิคม  เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562 โดยนายมาโนช  กะระโสภณ  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนายชูชีพ  อุทะโก หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ ร่วมพิธี ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>21 พฤษภาคม 2562 นายมาโนช  กะระโสภณ เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)  ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>17 พฤษภาคม 2562 นายมาโนช  กะระโสภณ  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้เพาะเห็ดโคนน้อย  ณ หมู่ที่ 6 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>17 พฤษภาคม 2562 นายมาโนช  กะระโสภณ  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนบ้านเขาขวาง เตรียมความพร้อมในการประกวดกลุ่มยุวเกษตรกรระดับเขต ณ โรงเรียนบ้านเขาขวาง ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>16 พฤษภาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล  แป้นแก้ว  นายอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนายมาโนช  กะระโสภณ  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม เข้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธบรมราชาภิเษก ณ โถงชั้น 1 ที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>16 พฤษภาคม 2562 นายมาโนช  กะระโสภณ เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนจุดจำหน่ายผักอินทรีย์ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอาหารปลอดภัย อำเภอพัฒนานิคม ณ โรงพยาบาลอำเภอพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>15 พฤษภาคม 2562 นายมาโนช  กะระโสภณ เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์ เพื่อให้คำแนะนำในการทำการเกษตรอินทรีย์ วิถีลพบุรี(PGS) ณ หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>15 พฤษภาคม 2562 นายมาโนช  กะระโสภณ  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตำบลห้วยขุนราม  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>13 พฤษภาคม 2562 นายมาโนช  กะระโสภณ  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนแปลงเกษตรผสมผสาน ของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และลงพื้นที่เพื่อเตรียมการดำเนินงานจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>10 พฤษภาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอากาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมด้วยนายมาโนช กะระโสภณ เกษตรอำเภอพัฒนานิคม และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วม ณ วัดสุวรรณวัฒนาราม (วัดซอย 11) หมู่ที่ 6 ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>8 พฤษภาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล  แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธานการมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่อ้อยโรงงาน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 โดยมีนายมาโนช  กะระโสภณ  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเข้าร่วม  ณ ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>7 พฤษภาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล  แป้นแก้ว  นายอำเภอพัฒนานิคม  เป็นประธาน การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น)  โดยมีนายมาโนช  กะระโสภณ  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินผู้บริหารท้องถิ่นระดับอำเภอ เข้าร่วมการประเมิน ณ ห้องประชุมเขาพระยาเดินธง  ที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>7 พฤษภาคม 2562 นายมาโนช  กะระโสภณ  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม  มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร  จัดกิจกรรมประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี 2562  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>6 พฤษภาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล  แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ
หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล พร้อมด้วยนายมาโนช  กะระโสภณ  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม  และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ เข้าร่วมพิธี ณ ที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>3 พฤษภาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล  แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม  พร้อมด้วยนายมาโนช  กะระโสภณ  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม  และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ เตรียมจัดสถานที่ในการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในส่วนภูมิภาค ณ ที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>3 พฤษภาคม 2562 นายมาโนช  กะระโสภณ  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกร ผู้เพาะเห็ดโคนน้อย ณ หมู่ที่ 6 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>2 พฤษภาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล  แป้นแก้ว  นายอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธานการประชุม การถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยนายมาโนช  กะระโสภณ  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นายวรพงษ์  กำบังภัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุม ณ ที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>2 พฤษภาคม 2562 นายมาโนช  กะระโสภณ เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนจุดจำหน่ายผักอินทรีย์ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอาหารปลอดภัย อำเภอพัฒนานิคม ณ โรงพยาบาลอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>2 พฤษภาคม 2562 นายมาโนช  กะระโสภณ  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร เจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี และบริษัทเบทาโกร จำกัด (มหาชน) อบรมถ่ายทอดความรู้เรื่องการจัดการหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด  ณ หมู่ที่ 9 ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกัน นายมาโนช  กะระโสภณ  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม นำเจ้าหน้าที่สำนักงาน ตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องราชสักการะ และประดับตราสัญลักษณ์พร้อมธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ ในอาคารและบริเวณสำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>1 พฤษภาคม 2562 นายมาโนช  กะระโสภณ  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ประชุมประจำเดือนสำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม เพื่อชี้แจงข้อราชการและวางแผนการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>1 พฤษภาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล  แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม  เป็นประธานการประชุม หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 โดยนายมาโนช กะระโสภณ เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้ นายวรพงษ์  กำบังภัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมและประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมงานเกษตรให้ที่ประชุมทราบ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>29 เมษายน 2562นางสาวนงลักษณ์  อยู่พุ่ม  ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานพิธี  เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ โดยนายมาโนช  กะระโสภณ เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธี ณ วัดพัฒนาธรรมาราม ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>25 เมษายน 2562 นายมาโนช  กะระโสภณ  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม  มอบหมายให้นายกิติพงษ์  จันหอม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์การระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (Fall Armyworm) และให้คำแนะนำแนวทางการป้องกันและกำจัดที่ถูกต้อง ณ หมู่ที่ 9 ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>25 เมษายน 2562 นายมาโนช  กะระโสภณ  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนจุดจำหน่ายผักอินทรีย์ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอาหารปลอดภัย ณ โรงพยาบาลอำเภอพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>23 เมษายน 2562 นายมาโนช  กะระโสภณ  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธาน การประชุมคัดเลือกคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรอำเภอ (อกษอ.) ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เพื่อให้การขับเคลื่อนงานของอาสาสมัครเกษตรเกิดประสิทธิภาพและสะดวกในการประสานงาน...
>>19 เมษายน 2562 ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล  แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธาน ในกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ และโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 โดยนายมาโนช  กะระโสภณ  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>10 เมษายน 2562 นายมาโนช  กะระโสภณ เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนายชูชีพ  อุทะโก หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่สำรวจแปลงและเฝ้าระวังสถานการณ์การระบาดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ในพื้นที่หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>10 เมษายน 2562 นายมาโนช  กะระโสภณ  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม  มอบหมายให้นายวรพงษ์  กำบังภัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุมกลุ่มเกษตรกร ผู้ขอการรับรองมาตรฐาน PGS เกษตรอินทรีย์ วิถีลพบุรี กลุ่มผู้ผลิตผักอินทรีย์สู่ครัวโรงพยาบาล วิสาหกิจชุมชนอาหารปลอดภัยอำเภอพัฒนานิคม  ณ ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>9 เมษายน 2562 นายมาโนช  กะระโสภณ  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่เยี่ยมแปลงปลูกหน่อไม้ฝรั่ง และสำรวจศัตรูพืชหน่อไม้ฝรั่ง ของกลุ่มเกษตรกร ซึ่งยื่นสมัครเข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่ แปลงใหญ่หน่อไม้ฝรั่งตำบลน้ำสุด  ณ ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>9 เมษายน 2562 นายมาโนช  กะระโสภณ เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม รับคณะประเมินจัดชั้นคุณภาพแปลงใหญ่ ประจำปี 2562 โดยมีนายเจริญ พิมพ์ขาล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นำทีมคณะประเมิน และเจ้าหน้าที่พัฒนาที่ดิน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>5 เมษายน 2562 นายมาโนช  กะระโสภณ  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์สู่ครัวโรงพยาบาล เพื่อเชิญชวนไปสู่การขอใบรับรอง PGS ลพบุรี    ณ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>5 เมษายน 2562 นายมาโนช  กะระโสภณ  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม  มอบหมายให้นายภานุวัฒน์  เนียมสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมรับฟังการประชุมทางไกลออนไลน์ เรื่องแนวทางการปฏิบัติงานกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี...
>>3 เมษายน 2562 นายมาโนช  กะระโสภณ  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม  พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จัดเวทีชุมชนแปลงใหญ่ข้าว ตำบลโคกสลุง 1, 2 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>2 เมษายน 2562 นายมาโนช  กะระโสภณ เกษตรอำเภอพัฒนานิคม และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ประชุมประจำเดือนตามระบบส่งเสริมการเกษตร เพื่อชี้แจงข้อราชการและวางแผนการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>2 เมษายน 2562 ว่าที่ร้อยตรีทรงพล  แป้นแก้ว  นายอำเภอพัฒนานิคม  เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนเมษายน 2562 โดยนายมาโนช  กะระโสภณ  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้ นายกิติพงษ์  จันหอม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมและประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมงานเกษตรให้ที่ประชุมทราบ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>2 เมษายน 2562 นายมาโนช  กะระโสภณ  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม  ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนจุดจำหน่ายผักอินทรีย์ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอาหารปลอดภัยอำเภอพัฒนานิคม ณ โรงพยาบาลอำเภอพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>2 เมษายน 2562 นายมาโนช  กะระโสภณ  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้ นายวรพงษ์  กำบังภัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนจุดจำหน่ายผักอินทรีย์ ณ ตลาดประชารัฐ ที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>1 เมษายน 2562 นายมาโนช  กะระโสภณ เกษตรอำเภอพัฒนานิคม และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ     พัฒนานิคม ต้อนรับคณะประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เกษตรอำเภอ ปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 1 โดยมีนายธีระศักดิ์  ขุมเงิน เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มจากสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี  ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>28 มีนาคม 2562 นายมาโนช  กะระโสภณ  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม  พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนจุดจำหน่ายผักอินทรีย์ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอาหารปลอดภัยอำเภอพัฒนานิคม  ณ โรงพยาบาลอำเภอพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>27 มีนาคม 2562 นายมาโนช  กะระโสภณ  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม  เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรระดับอำเภอ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร มอบเก้าอี้และป้ายให้แก่ศูนย์ ศพก. เครือข่าย ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>26 มีนาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล  แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธาน ในกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ โครงการนายอำเภอพาส่วนราชการ ผู้ปกครอง ทานข้าวเที่ยงกับนักเรียน และร่วมทอดผ้าป่าพัฒนาการศึกษา  โดยนายมาโนช  กะระโสภณ  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ตำบลชอนน้อย อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>26 มีนาคม 2562 นายมาโนช  กะระโสภณ  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม  มอบหมายให้นางสมควร  ยุทธวิธี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด  โดยมีนายธีระศักดิ์  ขุมเงิน เกษตรจังหวัดลพบุรี  เป็นประธาน ณ อาคารอบรมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี...
>>นายมาโนช  กะระโสภณ  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม  พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนจุดจำหน่ายผักอินทรีย์ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอาหารปลอดภัย อำเภอพัฒนานิคม เมื่อวันที่ 19 และวันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ โรงพยาบาลอำเภอพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>20 มีนาคม 2562 นายมาโนช  กะระโสภณ  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม  พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม รับการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น และให้การต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2562 ได้แก่ นางนันทวัลย์  ไถ้เงิน เกษตรกรดีเด่นสาขาไร่นาสวนผสม หมู่ที่ 11 ตำบลโคกสลุง  และนางทิพย์วรรณ  สลุงอยู่  เกษตรกรดีเด่นสาขาพืชสวน หมู่ที่ 7 ตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>19 มีนาคม 2562 นายมาโนช  กะระโสภณ  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม ลงพื้นที่ติดตามให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น ณ ตำบลมะนาวหวาน ตำบลน้ำสุด ตำบลหนองบัว และตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>19 มีนาคม 2562 นายมาโนช  กะระโสภณ  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม  พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร   ลงพื้นที่เพื่อจัดเตรียมการประกวดเกษตรกรดีเด่น นางทิพย์วรรณ สลุงอยู่ สาขาพืชสวน หมู่ที่ 7 ตำบลมะนาวหวาน และนางนันท์วัลย์  ไถ้เงิน สาขาไร่นาสวนผสม หมู่ที่ 11 ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>15 มีนาคม 2562 นายมาโนช  กะระโสภณ  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนบ้านเขาขวาง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2562 ในการพิจารณาตัดสินกลุ่มยุวเกษตรกร ณ โรงเรียนบ้านเขาขวาง หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>14 มีนาคม 2562 นายมาโนช  กะระโสภณ  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม  พร้อมด้วยนายวรพงษ์  กำบังภัย  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนจุดจำหน่ายผักอินทรีย์ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอาหารปลอดภัยอำเภอพัฒนานิคม ณ โรงพยาบาลอำเภอพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>นายมาโนช  กะระโสภณ  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม  มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม ติดตามงานการประกวดกลุ่มยุวเกษตรกร เมื่อวันที่ 12 และวันที่ 14 มีนาคม 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกวดยุวเกษตรกรระดับจังหวัด ณ โรงเรียนบ้านเขาขวาง ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>13 มีนาคม 2562 นายมาโนช  กะระโสภณ  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม  มอบหมายให้นายวรพงษ์  กำบังภัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานอาหารอินทรีย์  สู่ครัวโรงพยาบาล โดยมีนายธีระศักดิ์  ขุมเงิน เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานที่ประชุม และหัวหน้ากลุ่ม เกษตรอำเภอ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง และผู้รับผิดชอบจากโรงพยาบาลเข้าร่วม  ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี...
>>12 มีนาคม 2562 นายมาโนช  กะระโสภณ  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม  พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม ลงพื้นที่เยี่ยมชมสวนเกษตรผสมผสาน เช่น มะพร้าวน้ำหอม มะนาว อินทผาลัม และมะม่วง  ณ เกษตรสวนผสมจ่าเล็ก หมู่ 6 ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>นายมาโนช  กะระโสภณ เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้ นายกิติพงษ์  จันหอม นางสาวภัคจิรา คงเจริญ และนายภานุวัฒน์  เนียมสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น  เมื่อวันที่ 5-7 มีนาคม 2562 ณ ตำบลมะนาวหวาน ตำบลน้ำสุด ตำบลหนองบัว ตำบลช่องสาริกา ตำบลชอนน้อย และตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>นายมาโนช  กะระโสภณ เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้ นางสาวภัคจิรา  คงเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมกิจกรรม อบต. สัญจรบริการประชาชน ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 4-8 มีนาคม 2562  ณ ตำบลชอนน้อย อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>7 มีนาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรีทรงพล  แป้นแก้ว  นายอำเภอพัฒนานิคม  เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนมีนาคม 2562 โดยนายมาโนช  กะระโสภณ  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้ นางสมควร  ยุทธวิธี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>6 มีนาคม 2562 นายมาโนช  กะระโสภณ  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม  มอบหมายให้ นางสมควร  ยุทธวิธี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมเวทีชาวบ้านในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ณ ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>6 มีนาคม 2562 นายมาโนช  กะระโสภณ  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม  พร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอพัฒนานิคม และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนจุดจำหน่ายผักอินทรีย์ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอาหารปลอดภัยอำเภอพัฒนานิคม  ณ โรงพยาบาลอำเภอพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>4 มีนาคม 2562 นายมาโนช  กะระโสภณ เกษตรอำเภอพัฒนานิคม และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ   ประชุมประจำเดือนตามระบบส่งเสริมการเกษตร เพื่อชี้แจงข้อราชการและวางแผนการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>18 มกราคม 2562 นายมาโนช  กะระโสภณ  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนางสาวจตุพร  บ้ำสันเทียะ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์การระบาดของหนอนกระทู้ (Fall Armyworm) ในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลดีลัง หมู่ที่ 10 ตำบลพัฒนานิคม และหมู่ที่ 5, 6 ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี....
>>18 มกราคม 2562 นายธีระศักดิ์  ขุมเงิน  เกษตรจังหวัดลพบุรี  เป็นประธานที่ประชุมการดำเนินงานอาหารอินทรีย์  สู่ครัวโรงพยาบาล  โดยนายมาโนช  กะระโสภณ  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม  มอบให้นายวรพงษ์  กำบังภัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเกษตรกรผู้ผลิตผักอินทรีย์ เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานอาหารอินทรีย์สู่ครัวโรงพยาบาล  ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี....
>>17 มกราคม 2562 นายมาโนช  กะระโสภณ  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่สำรวจแปลงและเฝ้าระวังสถานการณ์การระบาดหนอนกระทู้ (Fall Armyworm) ในพื้นที่หมู่ที่ 3, 5 ตำบลชอนน้อย และหมู่ที่ 4 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี พบหนอนกระทู้อยู่ในขั้น เฝ้าระวังและได้แนะนำวิธีการป้องกันกำจัด....
>>17 มกราคม 2562 นายมาโนช  กะระโสภณ  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับประมงอำเภอ และสถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี แจกปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรสมาชิกโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ 2561 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคมอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี....
>>15 มกราคม 2562 นายมาโนช กะระโสภณ เกษตรอำเภอพัฒนานิคม ให้สัมภาษณ์แก่เจ้าหน้าที่จากสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อจัดทำวีดิทัศน์ทางการเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี....
>>11 มกราคม 2562 นายมาโนช กะระโสภณ เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนายวรพงษ์ กำบังภัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์การระบาดของหนอนกระทู้ Fall Armyworm ในพื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลดีลัง และหมู่ที่ 1, 2 ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี....
>>นายมาโนช กะระโสภณ เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนางสาวจตุพร บ้ำสันเทียะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกร ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์การระบาดหนอนกระทู้ (Fall Armyworm) ในพื้นที่ตำบลพัฒนานิคม และตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 9-10 มกราคม 2562....
>>8 มกราคม 2562 นายมาโนช กะระโสภณ เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ร่วมแต่งไทย เพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมการแต่งกายไทย และรณรงค์ให้ประชาชนชาวอำเภอพัฒนานิคม พร้อมใจแต่งไทยกันทั้งเมือง เพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562....
>>4 มกราคม 2562 นายมาโนช กะระโสภณ เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์การระบาด “หนอนกระทู้ Fall Armyworm” ในพื้นที่ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี....
>>2 มกราคม 2562 นายมาโนช กะระโสภณ เกษตรอำเภอพัฒนานิคม และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ประชุมประจำเดือน ตามระบบส่งเสริมการเกษตร เพื่อชี้แจงข้อราชการ วางแผนการดำเนินงานและการติดตามงาน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>2 มกราคม 2562 นายมาโนช กะระโสภณ เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ เข้าพบ ว่าที่ร้อยตรีทรงพล  แป้นแก้ว  นายอำเภอพัฒนานิคม สวัสดีปีใหม่ 2562 และเข้ารับคำอวยพร เนื่องในวาระอันเป็นศุภมิ่งมงคลขึ้นปีใหม่ ปี 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>21 ธันวาคม 2561นายมาโนช กะระโสภณ เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบให้นายกิติพงษ์ จันหอม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวภัคจิรา  คงเจริญ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อศึกษาดูงานการผลิตและจำหน่ายเมล็ดทานตะวันงอก ณ ไร่ลุงท๊อป ตำบลหนองบัว และศึกษาดูงานการผลิตและจำหน่ายเฟิร์น ณ ไร่ทรัพย์ประยูร ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>17 ธันวาคม 2561ว่าที่ร้อยตรีทรงพล  แป้นแก้ว  นายอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธาน ในกิจกรรม “โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่”, “โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5” และ “โครงการนายอำเภอพาส่วนราชการ ผู้ปกครอง ทานข้าวเที่ยวกับนักเรียน” โดยนายมาโนช กะระโสภณ เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมทั้งจัดนิทรรศการ บรรยายให้ความรู้เรื่องการขยายพันธุ์พืช  ณ ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ในวันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 อำเภอพัฒนานิคม ได้จัดกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม โดยมีว่าที่ร้อยตรีทรงพล  แป้นแก้ว  นายอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธานในพิธี  นายมาโนช กะระโสภณ เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ร่วมกิจกรรม ณ วัดพัฒนาธรรมาราม และหอประชุมอำเภอพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>3 ธันวาคม 2561นายมาโนช กะระโสภณ เกษตรอำเภอพัฒนานิคม และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ประชุมประจำเดือน ตามระบบส่งเสริมการเกษตร เพื่อชี้แจงข้อราชการ วางแผนการดำเนินงานและการติดตามงาน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>3 ธันวาคม 2561ว่าที่ร้อยตรีทรงพล  แป้นแก้ว  นายอำเภอพัฒนานิคม  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีเปิดงานวันดินโลก ปี 2561 “สืบสานศาสตร์พระราชา พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ลุ่มน้ำป่าสัก” โดยนายมาโนช  กะระโสภณ  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบให้นายวรพงษ์  กำบังภัย  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธี พร้อมทั้งจัดแสดงนิทรรศการบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมงาน  ณ เขื่อน ป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>2 ธันวาคม 2561นายมาโนช  กะระโสภณ เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบให้นางสมควร  ยุทธวิธี  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวจตุพร  บ้ำสันเทียะ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมงานเปิดตลาดนัดเกษตรกร เนื่องในวันดินโลก ปี 2561“สืบสานศาสตร์พระราชา พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ลุ่มน้ำป่าสัก” ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>23 พฤศจิกายน 2561ว่าที่ร้อยตรีทรงพล  แป้นแก้ว  นายอำเภอพัฒนานิคม  เป็นประธานเปิดการอบรมฝึกอาชีพทางการเกษตร หลักสูตรการผลิตศัตรูธรรมชาติและชีวภัฑณ์ควบคุมศัตรูมันสำปะหลัง ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ปี 2562 และลงพื้นที่สำรวจแปลงมันปะหลัง จัดโดยศูนย์ส่งเสริมและเทคโนโลยีด้านอารักขาพืช จังหวัดชัยนาท โดยมีนายมาโนช  กะระโสภณ เกษตรอำเภอพัฒนานิคม และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ เข้าร่วม ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>22 พฤศจิกายน 2561นายธีระศักดิ์  ขุมเงิน  เกษตรจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนายมาโนช  กะระโสภณ  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม  และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ร่วมกิจกรรมโครงการ “หมอชวนวิ่ง จังหวัดลพบุรี” ณ ลานพญานาค เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>17 พฤศจิกายน 2561นายมาโนช  กะระโสภณ  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ออกติดตามการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ณ ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>12 พฤศจิกายน 2561 นายมาโนช กะระโสภณ เกษตรอำเภอพัฒนานิคม และเจ้าหน้าที่ ประชุมประจำสัปดาห์ ตามระบบ T&V System เพื่อวางแผนการดำเนินงานประจำสัปดาห์ และวางแผนการติดตามงาน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>นายมาโนช  กะระโสภณ เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ให้คำแนะนำและให้ความรู้เรื่องโรคใบด่างมันสำปะหลัง และสุ่มแปลงสำรวจตรวจสอบโรค เมื่อวันที่ 6 - 9 พฤศจิกายน 2561 ในพื้นที่เขตอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>5 พฤศจิกายน 2561 ว่าที่ร้อยตรีทรงพล  แป้นแก้ว  นายอำเภอพัฒนานิคม ร่วมประชุมประจำเดือนของสำนักงานเกษตรอำเภอ โดยมีนายมาโนช  กะระโสภณ  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม และเจ้าหน้าที่ รับฟังชี้แจงข้อราชการเพื่อวางแผนการดำเนินงาน และวางแผนการติดตามงาน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>1 พฤศจิกายน 2561 ว่าที่ร้อยตรีทรงพล  แป้นแก้ว  นายอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนายมาโนช  กะระโสภณ   เกษตรอำเภอพัฒนานิคม ร่วมกับเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ มูลนิธิกสิกรรมชาวนา และสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมทำกิจกรรมขุดคลองไส้ไก่ ทำฝาย ปุ๋ยหมักจากผักตบชวา ตัดแต่งกิ่งไม้  ณ สวนวิรินทร์ณิชา   ซอย 14 หมู่ 10 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>30 ตุลาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรีทรงพล  แป้นแก้ว  นายอำเภอพัฒนานิคม นำส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนที่มีใจจิตอาสา สมัครเป็นจิตอาสาในโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยนายมาโนช  กะระโสภณ  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ สมัครเป็นจิตอาสาในโครงการ ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี...
>>29 ตุลาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรีทรงพล  แป้นแก้ว  นายอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนายมาโนช กะระโสภณ เกษตรอำเภอพัฒนานิคม ลงพื้นที่สำรวจแปลงปลูกทานตะวัน ในเขตตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทุ่งทานตะวัน...
>>29 ตุลาคม 2561 นายมาโนช  กะระโสภณ เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ลงพื้นที่เยี่ยมวิสาหกิจชุมชน โดยมีนายนราพล  บุญขยาย ให้การต้อนรับ ณ วิสาหกิจชุมชนไร่ทรัพย์ประยูร หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>29 ตุลาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล  แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธาน พร้อมด้วยนายมาโนช  กะระโสภณ  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม และผู้นำชุมชน ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการศึกษาเทคนิกการปลูกดาวเรืองให้ประสบผลสำเร็จ จัดโดยกลุ่มเกษตรกรไม้ดอกไม้ประดับถ้ำบ่อทอง...
>>23 สิงหาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล  แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธาน พร้อมด้วยนายมาโนช  กะระโสภณ  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม และเจ้าหน้าที่ จัดอบรมถ่ายทอดความรู้เรื่องการจัดทำบัญชีให้กับคณะกรรมการชุมชน และคณะกรรมการกลุ่มย่อย โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย...
>>เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม ดำเนินการจัดเวทีชุมชน  ครั้งที่ 1 โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย โดยมีเป้าหมายดำเนินการจัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 1 จำนวน 13 ชุมชน ๆ ละ 250 ราย รวมจำนวนทั้งสิ้น 3,250 ราย...
>>วันที่ 22 พฤษภาคม 2561นายมาโนช  กะระโสภณ  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม  พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  ร่วมกิจกรรมโครงการ “ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่”  โดยว่าที่ร้อยตรีทรงพล  แป้นแก้ว  นายอำเภอพัฒนานิคม  เป็นประธานเปิดโครงการ  ณ โรงเรียนซอย 16 สาย 3 ซ้าย ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>วันที่ 18 พฤษภาคม 2561ว่าที่ร้อยตรีทรงพล  แป้นแก้ว  นายอำเภอพัฒนานิคม  พร้อมด้วยนายมาโนช  กะระโสภณ  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม ลงพื้นที่เยี่ยมแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ แปลงเกษตรผสมผสาน และเยี่ยมแปลงโครงการ  ณ หมู่ที่ 11 ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>วันที่ 18 พฤษภาคม 2561นายมาโนช  กะระโสภณ  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ จัดพิธีมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร ภายใต้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน โดยมี ว่าที่ร้อยตรีทรงพล  แป้นแก้ว  นายอำเภอพัฒนานิคม  เป็นประธานในพิธี  ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>วันที่ 17 พฤษภาคม 2561นายไพโรจน์  คำหวาน  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  และนายสมชาติ  ชุ่มฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนายมาโนช  กะระโสภณ  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม ลงพื้นที่เยี่ยมชมและให้คำแนะนำการป้องกันกำจัดโรคและแมลงในทุเรียนและเงาะ  ณ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>วันที่ 17 พฤษภาคม 2561ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล  แป้นแก้ว  นายอำเภอพัฒนานิคม  เป็นประธานในพิธี  โดยมีนายมาโนช  กะระโสภณ  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ร่วมเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ของเกษตรกร ประจำปี 2561 และนำเยี่ยมชมนิทรรศการ  ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 นายธีระศักดิ์  ขุมเงิน  เกษตรจังหวัดลพบุรี ตรวจเยี่ยมการจัดเตรียมความพร้อมของสถานที่ เพื่อจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตของเกษตรกร ประจำปี 2561 โดยมี นายมาโนช  กะระโสภณ  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม  และเจ้าหน้าที่สำนักงาน คอยให้การต้อนรับ  ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 นางสมควร  ยุทธวิธี  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ ร่วมประชุมรับแผนการลงพื้นที่เพื่อจัดเวทีไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่ 4 ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล โดยมีว่าที่ร้อยตรี ทรงพล แป้นแก้ว เป็นประธาน  ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 นางสมควร  ยุทธวิธี  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายกิติพงษ์  จันหอม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดกิจกรรมสาธิตการผสมปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ให้แก่เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่อ้อยโรงงานตำบลหนองบัว  ณ ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 นายมาโนช  กะระโสภณ  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ตามหาทุเรียน เกษตรกรปลูกไม้ต่างถิ่นเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวมากขึ้น และติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช ตำบลห้วยขุนราม  อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 นายมาโนช  กะระโสภณ  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จัดกิจกรรมการบริหารจัดการศัตรูพืช บรรยายและสาธิตการขยายเชื้อราบิวเวอร์เรียให้แก่สมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืช ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยขุนราม  อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>วันที่ 8 พฤษภาคม 2561นางสมควร ยุทธวิธี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ณ ห้องประชุมเขาพระยาเดินธง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>วันที่ 7 พฤษภาคม 2561นายกิติพงษ์ จันหอม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ณ โรงเแรมลพบุรีอินน์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี...
>>วันที่ 24 เมษายน 2561นางสมควร ยุทธวิธี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ดำเนินการอบรมเกษตรกร กิจกรรมการส่งเสริมการบริหารจัดการศัตรูพืช ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี 2561ครั้งที่ 2 ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>วันที่ 18 เมษายน 2561นายมาโนช  กะระโสภณ  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม ดำเนินการอบรมเกษตรกร กิจกรรมการส่งเสริมการบริหารจัดการศัตรูพืช ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี 2561 ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>วันที่ 2 เมษายน 2561 นายมาโนช  กะระโสภณ  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2561  โดยมีว่าที่ร้อยตรีทรงพล  แป้นแก้ว  นายอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และร่วมบำเพ็ญประโยชน์ ปลูกต้นไม้รอบที่ว่าการอำเภอ ณ บริเวณสนามที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>วันที่ 28 มีนาคม 2561 นางสมควร ยุทธวิธี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธาน ณ ห้องประชุมรัตนชาติ โรงพยาบาลพัฒนานิคม ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>วันที่ 27 มีนาคม 2561 นางสาวนันธิาดา ไผ่ตะคุ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมฝึกอบรมให้กับชุมขน เรื่องการขยายพันธุ์จันผาโดยไม่อาศัยเพศ ตามโครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย : เกษตรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมท้องถิ่น จัดอบรมโดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี ณ บ้านปากช่องสาริกา ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>วันที่ 15 มีนาคม 2561 นายมาโนช กะระโสภณ เกษตรอำเภอพัฒนานิคม  เป็นประธาน กล่าวเปิดการจัดเวทีชุมชน ให้แก่เกษตรกรนาแปลงใหญ่โคกสลุง2 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>วันที่ 15 มีนาคม 2561 นางสาวนันธิดา  ไผ่ตะคุ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ดำเนินการอบรมถ่ายทอดความรู้และฝึกทักษะกระบวนการของกลุ่มยุวเกษตรกร ให้แก่กลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์  ณ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นายมาโนช  กะระโสภณ  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม  พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมการจัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 2  ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรกลุ่มทำนาโคกสลุง ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 นายมาโนช กะระโสภณ เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ ร่วมประชุมรับฟังแนวทางการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (Video Conference) และประชุมทีมตำบล โดยมีว่าที่ร้อยตรี ทรงพล แป้นแก้ว เป็นประธาน ณ ที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 นายมาโนช กะระโสภณ เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล เข้าร่วมประชุมถ่ายทอดนโยบายและกรอบแนวทางการปฏิบัติงาน แก่ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล/เทศบาล  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี...
>>วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวนันธิดา  ไผ่ตะคุ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวพรทิวา  คล้ายเดช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ประชุมชี้แจงการจัดทำระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561ว่าที่ร้อยตรีทรงพล  แป้นแก้ว  นายอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนายมาโนช  กะระโสภณ  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมรับฟัง Video Conference เพื่อรับนโยบายจากกระทรวงมหาดไทย การขับเคลื่อนพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวนันธิดา  ไผ่ตะคุ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับคณะอาจารย์ภาควิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดอบรมการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรให้แก่วิสาหกิจชุมชน  ณ ที่ทำการธนาคารพัฒนาหมู่บ้านวัดถ้ำบ่อทอง หมู่ 13 ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>วันที่ 29 มกราคม 2561 นายมาโนช กะระโสภณ เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกษตรประจำตำบล เยี่ยมชมการต่อยอดโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน    ด้วยการปลูกเมล่อนในโรงเรือน และการเพาะเห็ดนางฟ้า หมู่ 1, เยี่ยมชมโรงสีข้าวชุมชน หมู่ 5  ณ ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>วันที่ 29 มกราคม 2561 ว่าที่ร้อยตรีทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยเกษตรอำเภอพัฒนานิคม ปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำท้องถิ่น เยี่ยมชมตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้  ณ ที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>วันที่ 26 มกราคม 2561 นายมาโนช กะระโสภณ เกษตรอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธานเปิดกิจกรรมจัดเวทีชุมชนสร้างกระบวนการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหาร ภายใต้โครงการส่งเสริมเคหกิจเกษตรเพื่อความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน, เยี่ยมชมตลาดนัดพอเพียง และศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน ณ ศูนย์เรียนรู้โรงเรียนวัดเขาขวาง ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>วันที่ 25 มกราคม 2561 นายมาโนช กะระโสภณ เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ พัฒนานิคม และผู้นำท้องที่ ประชุมศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน หมู่ 8 ตำบลห้วยขุนราม  ลงพื้นที่ตามหาฟักทอง และดูแปลงอ้อย เตรียมจัดงานตัดอ้อยสดลดการเผา ณ ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>วันที่ 25 มกราคม 2561นางดารารัตน์  ประคองทรัพย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จัดอบรมเกษตรกร กิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้แปลงใหญ่แปลงปี 2560 (แปลงปีที่ 2) ครั้งที่ 3 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตร แบบแปลงใหญ่ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>วันที่ 24 มกราคม 2561 เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยประมงจังหวัด ประมงอำเภอ ประธานกลุ่มเครือข่ายผู้ปลูกพืชผักปลอดภัยเพื่อส่งออกต่างประเทศตำบลห้วยขุนราม ประธาน ศพก.อำเภอพัฒนานิคม และเจ้าหน้าที่จังหวัดโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ร่วมกิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้การส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ อำเภอพัฒนานิคม 9 ตำบล ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อระลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้ทรงพระราชทานแนวทางการพัฒนาการเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี..
>>วันที่ 23 มกราคม 2561 นายมาโนช กะระโสภณ เกษตรอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธานการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 9 ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรีจังหวัดลพบุรี...
>>วันที่ 22 มกราคม 2561 นายมาโนช กะระโสภณ เกษตรอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธานเปิดการอบรมเชื่อมโยงการตลาด แปลงใหญ่แปลงปี 2560 (แปลงปีที่ 2) ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>วันที่ 16 มกราคม 2561 นายมาโนช กะระโสภณ เกษตรอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม ดำเนินการอบรมเกษตรกร กิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้แปลงใหญ่แปลงปี 2559 (แปลงปีที่ 3) ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านถ้ำบ่อทอง ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>วันที่ 9 มกราคม 2561 นายมาโนช กะระโสภณ เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้ นางดารารัตน์ ประคองทรัพย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกิจกรรมคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่มีผลการปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจำปี 2561  ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>วันที่ 5 มกราคม 2561 นายมาโนช กะระโสภณ เกษตรอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม ดำเนินการอบรมเกษตรกร กิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้แปลงใหญ่แปลงปี 2560 (แปลงปีที่ 2) ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>วันที่ 4 มกราคม 2561 นายมาโนช กะระโสภณ เกษตรอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธานเปิดกิจกรรมการอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรตามระบบ GAP ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน ปี 2561 ณ ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านถ้ำบ่อทอง หมู่ 13 ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>วันที่ 29 ธันวาคม 2560 นายมาโนช กะระโสภณ เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสมควร ยุทธวิธี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวนันธิดา ไผ่ตะคุ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย กิจกรรมพัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านปากช่องสาริกา ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>วันที่ 27 ธันวาคม 2560 นายมาโนช กะระโสภณ เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางสาวนันธิดา ไผ่ตะคุ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการและนางสาวพรทิวา คล้ายเดช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ดำเนินการจัดกิจกรรมประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ตามโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบิรหารส่วนตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>วันที่ 27 ธันวาคม 2560 นายมาโนช กะระโสภณ เกษตรอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>วันที่ 7 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม เข้าร่วมประชุมทีมครูฝึกระดับตำบล ในการขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี (Way of Life) ของคนไทยทั้งประเทศ ณ หอประชุมอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>วันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายมาโนช  กะระโสภณ  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม  พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานภัยธรรมชาติระดับอำเภอ ร่วมประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) ลพบุรี เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ในพื้นที่อำเภอพัฒนานิคม  ณ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี...
>>วันที่ 7 ธันวาคม 2560 นายธีระศักดิ์  ขุมเงิน  เกษตรจังหวัดลพบุรี  เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม โดยมีนางดารารัตน์  ประคองทรัพย์  นักวิชาการส่งการเกษตรชำนาญการ  พร้อมด้วยประธาน ศพก. และตัวแทนแปลงใหญ่ของอำเภอ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด  ณ ห้องประชุมทศกัณฐ์  สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี...
>>วันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 07.00 น.นายมาโนช  กะระโสภณ  เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล ร่วมงาน “โครงการ นายอำเภอ พบนักเรียนหน้าเสาธง” “ โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่”   และโครงการ “นายอำเภอ พาส่วนราชการ ผู้ปกครอง ทานข้าวเที่ยงกับนักเรียน” โดยมีว่าที่ร้อยตรีทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม กล่าวเปิดงาน ณ โรงเรียนวัดโคกสลุง ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>วันที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 06.30 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยมี ว่าที่ร้อยตรีทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธานในพิธี ณ วัดพัฒนาธรรมาราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>วันที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายมาโนช กะระโสภณ เกษตรอำเภอพัฒนานิคม และเจ้าหน้าที่ ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคมประจาเดือน (DM) เพื่อชี้แจงข้อราชการและวางแผนการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>วันที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายมาโนช กะระโสภณ เกษตรอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้นางดารารัตน์ ประคองทรัพย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมเปิดงาน "ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้" โดยมีนายทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธานเปิดงาน ณ ที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน โดยเพิ่มทักษะสมาชิกวิสาหกิจชุมชนหรือเกษตรกรด้านบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ วิสาหกิจชุมชนไร่ทรัพย์ประยูร ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>วันที่ 25 สิงหาคม 2560 ว่าที่ร้อยตรีทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม นายมาโนช กะระโสภณ เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกเยี่ยมเยียนกลุ่มสมาชิกในชุมชน ตามโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่วมพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ ชุมชนที่ 2, 3 ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>วันที่ 18 สิงหาคม 2560 ว่าที่ร้อยตรีทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม นายมาโนช กะระโสภณ เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกเยี่ยมเยียนกลุ่มสมาชิกในชุมชน ตามโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่วมพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ ชุมชนที่ 8, 9 ตำบลพัฒนานิคม และชุมชนที่ 4 ตำบลชอนน้อย อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>วันที่ 16 สิงหาคม 2560 ว่าที่ร้อยตรีทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม นายมาโนช กะระโสภณ เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกเยี่ยมเยียนกลุ่มสมาชิกในชุมชน ตามโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่วมพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ ชุมชนที่ 12, 13 ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>วันที่ 8 สิงหาคม 2560 นายมาโนช กะระโสภณ เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมเจ้าหน้าที่ ตรวจติดตามโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่วมพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ ชุมชนที่ 7 ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>วันที่ 2 สิงหาคม 2560 นายเจริญ พิมพ์ขาล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ประธานนุกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น พร้อมคณะ มาตรวจพิจารณาการตัดสินการประกวดเกษตรกรดีเด่นสาขาไร่นาสวนผสม โดยนายมาโนช กะระโสภณ เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และนายน้อย สลุงอยู่ เกษตรกรตำบลโคกสลุง ให้การต้อนรับคณะ และนำเสนอผลงาน ณ บ้านนายน้อย สลุงอยู่ ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>วันที่ 1 สิงหาคม 2560 นายมาโนช กะระโสภณ เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยนางสมควร ยุทธวิธี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าเยี่ยมเยียนนายน้อย สลุงอยู่ เกษตรกรตำบลโคกสลุง เพื่อส่งผลการเกษตรกรดีเด่นสาขาไร่นาสวนผสม...
>>วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 นายมาโนช กะระโสภณ เกษตรอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม ดำเนินการทำพิธีเปิดโครงการของกลุ่มสมาชิกในชุมชน ภายใต้โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>วันที่ 23 มีนาคม 2560 นางสาวนันธิดา ไผ่ตะคุ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสมควร ยุทธวิธี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรกร ปี 2560 ณ ที่ทำการกลุ่มส่งเสริมอาชีพ หมู่ที่ 8 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>วันที่ 23 มีนาคม 2560 นางสาวพรทิวา คล้ายเดช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายสุทธิ สุทธิกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการอบรมเกษตรกรตามโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน ปี 2560 ณ ธนาคารหมู่บ้านถ้ำบ่อทอง หมู่ที่ 13 ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>วันที่ 22 มีนาคม 2560 นายโนช นุตประศาสน์ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม เปิดการอบรมโครงการฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม ดำเนินการอบรมเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2560 เรื่องส่งเสริมบริหารจัดการองค์กร/การรวมกลุ่มเกษตรกร ณ ที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>วันที่ 21 มีนาคม 2560 นายสมชาติ  ชุ่มฤทธิ์  หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี เปิดอบรมโครงการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม ดำเนินการอบรมตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปี 2560 กิจกรรมพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>วันที่ 21 มีนาคม 2560 นางสาวพรทิวา คล้ายเดช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร เรื่องการใช้ปุ๋ยมันสำปะหลังตามค่าวิเคราะห์ดิน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>วันที่ 21 มีนาคม 2560 นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงานโครงการประชารัฐร่วมใจ คลองสวนน้ำใส ไร้ผักตบชวา โดยมีนายมาโนช นุตประศาสน์ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพัฒนานิคม เข้าร่วมงาน ณ คลองห้วยส้ม (บริเวณซอย 10) ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>วันที่16 มีนาคม 2560 นางสาวพรทิวา คล้ายเดช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวนันธิดา ไผ่ตะคุ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ดำเนินการอบรมเกษตรกรตามโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน ปี 2560 ณ ธนาคารหมู่บ้านถ้ำบ่อทอง หมู่ที่ 13 ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี...
>>วันที่ 22 มิถุนายน และวันที่ 19 สิงหาคม 2559 นางสมควร ยุทธวิธี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ดำเนินการจัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียน ตามโครงการส่งเสริมเพิ่มศักยภาพการลดต้นทุนการผลิตข้าว ปี 2559 ณ ศูนย์ข้าวชุมชน บ้านโคกสลุง หมู่ที่ 5 ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

 

 

 

..............