..............  

 

 


.... ความเป็นมา

เมื่อปี 2483 กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทยได้ตั้งนิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรีขึ้น ที่ตำบลพระพุทธบาท อำเภอแก่งคอย อำเภอชัยบาดาล อำเภอโคกสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จัดสรรที่ดินให้ราษฎรที่ยากจนไม่มีที่อยู่ทั่วประเทศเข้ามาทำกิน ต่อมาปี 2501 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้สั่งให้จัดตั้งนิคมเขตอำเภอพัฒนานิคม จัดสรรที่ดินให้กรรมกร สามล้อ และพ่อค้าแผงลอย เข้ามาทำกินและจัดตั้งที่ทำการถาวรขึ้นเมื่อปี 2503

เนื่องจากการปกครองและการพัฒนาเป็นไปด้วยความยากลำบาก กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย จึงได้พิจารณาขอยกฐานะขึ้นเป็นกิ่งอำเภอและได้ประชุมศึกษาในเรื่องนี้เดือนพฤษภาคม 2503 และได้มีประกาศของกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2505 จัดตั้งกิ่งอำเภอขึ้นใช้ชื่อว่า กิ่งอำเภอพัฒนานิคม โดยแยกหมู่ที่ 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 และ 14 ตำบลธารเกษม ตำบลโคกสลุง อำเภอชัยบาดาล และตำบลดีลัง จังหวัดลพบุรี มาขึ้นอยู่ในปกครอง

ในปี 2521 นายไสว บุญนัน ได้ขอที่ดินของนิคมพระพุทธบาท-สระบุรี พื้นที่จำนวน 15 ไร่ เพื่อสร้างสำนักงานเกษตรอำเภอขึ้น ในปี 2523 นายประจำ อังกาพย์ เป็นผู้ดำเนินการสร้าง และมีเกษตรตำบลในสมัยนั้น จำนวน 10 คน และมีเกษตรอำเภอมาดำรงตำแหน่งประจำสำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม ดังนี้

1) นายไสว บุญนันท์ ตั้งแต่ ปี 2521 - 2522
2) นายประจำ อังกาพย์ ตั้งแต่ ปี 2523 - 2527
3) นายอนัน ชุ่มกรานต์ ตั้งแต่ ปี 2527 - 2534
4) นายสมทบ ยกเจริญ ตั้งแต่ ปี 2534 - ตุลาคม 2543
5) นายอดิศักดิ์ ระวิพงษ์ ตั้งแต่ ตุลาคม 2543 - มกราคม 2545
6) นายสมรักษ์ บุณยสุรักษ์ ตั้งแต่ มกราคม 2545 - เมษายน 2545
7) นายสุพจน์ พรวสันต์ยิ่ง ตั้งแต่ เมษายน 2545 - ตุลาคม 2548
8) นางอมรพรรณ มุนนี ตั้งแต่ ตุลาคม 2548 - เมษายน 2557
9) นายสุทัศ จูเจี่ย ตั้งแต่ สิงหาคม 2557 - กันยายน 2559
10) นายมาโนช กะระโสภณ ตั้งแต่ พฤษภาคม 2560 - กันยายน 2562
11) นายสมเจตน์ ทัมทิมทอง ตั้งแต่ มีนาคม 2563 - ปัจจุบัน

ที่ตั้งและอาณาเขต

ที่ตั้งของอำเภอพัฒนานิคม
- ระยะทางจากจังหวัดลพบุรี ประมาณ 45 กิโลเมตร
- เส้นทางหลัก คือ ถนนสายตรี (ลพบุรี-วังม่วง)

อาณาเขตติดตต่อ

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี ตำบลเพนียด ตำบลวังเพลิงอำเภอโคกสำโรง ตำบลม่วงค่อม ตำบลเขาแหลม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง ตำบลซับสนุน อำเภอมวกเหล็ก ตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลแก่งผักกูด อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง ตำบลซับสนุน อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี ตำบลคลองเกตุ ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ตำบลพุคำจาน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ มิถุนายน – ตุลาคม
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ พฤศจิกายน – มกราคม

ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพพื้นที่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ สลับกับที่ราบเชิงเขา มีลำห้วยไหลผ่าน บางตำบลมีถนนเป็นตาราง (ซอย) หมากรุกพื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรประมาณร้อยละ 70 ที่เหลือเป็นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ที่ใช้ในการอุตสาหกรรม
ภูเขา มีภูเขาที่สำคัญ คือ เขาพญาเดินธง เขาตะเภา เขาสลัดได
แม่น้ำ มีแม่น้ำไหลผ่าน 1 สาย คือ แม่น้ำป่าสัก

การใช้ที่ดิน

1. ที่นา ร้อยละ 10.96
2. ที่ไร่ ร้อยละ 61.64
3. ที่สวน ร้อยละ 3.05
4. ที่เลี้ยงสัตว์ ร้อยละ 1.52
5. ที่ประมงเพาะเลี้ยง ร้อยละ 0.07
6. ที่อยู่อาศัย ร้อยละ 6.61
7. ที่ป่า ร้อยละ 11.34
8. ที่สาธารณะ ร้อยละ 3.54
9. ที่อื่น ๆ ร้อยละ 11.23

จำนวนแรงงาน
แต่ละครอบครัวมี 1-2 คน แรงงานที่ต้องใช้จ่ายเป็นแรงงานระยะสั้น เช่น ช่วงเก็บเกี่ยวและการปลูกเท่านั้น

แรงงานการเลี้ยงสัตว์ อำเภอพัฒนานิคมมีการทำฟาร์มโคนมกันมาก ส่วนใหญ่จะใช้แรงงานในครัวเรือน 80% ส่วนที่เหลือเกษตรกรจะทำฟาร์มขนาดใหญ่ มีการจ้างแรงงานจากต่างจังหวัดและต่างด้าวร้อยละ 20